Search result for

*probed*

(56 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: probed, -probed-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or an alien. You're lucky you didn't get probed.ไม่ก็เอเลี่ยนอ่ะ โชคดีที่เธอไม่โดนลักพาตัว The Twilight Saga: New Moon (2009)
John henry was infiltrated. Probed.จอห์น เฮนรี่ถูกแทรกซึม ถูกตรวจสอบ To the Lighthouse (2009)
This room looks like the one on that spaceship where I got probed.ห้องนี้ดูเหมือนยานอวกาศเลยค่ะ เหมือนห้องสอบสวนบนยานอวกาศ Britney/Brittany (2010)
After Rutherford, physicists probed further into the atom.หลังจากที่รัทเธอร์นักฟิสิกส์ การตรวจสอบต่อไปในอะตอม พวกเขาพบว่ามันถูก สร้างขึ้นจากสามส่วน What Are We Really Made Of? (2010)
I bet you, if you probed hard enough, you'd find out that we're on the same team on a lot of these issues.พนันได้เลย ถ้านายทำการบ้านมาดีพอ คุณจะพบว่า เราต่างฝ่าปัญหามากมายมาด้วยกัน\ จนเรียกว่า อยู่ทีมเดียวกัน Gone, Gone, Gone (2012)
Now, at 60, decades after the fertile periods of the greatest physicists, plagued by memory loss and melancholy, he fearlessly probed deeper into the mysterious invisible forces.ตอนนี้ที่ 60, ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เกิดจากการสูญเสียความ ทรงจำและความเศร้าโศก The Electric Boy (2014)
My pack has probed the Eastern Coven's perimeter for weaknesses... and there are none.แพ็คของฉันได้หยั่งปริมณฑล ภาคตะวันออกแม่มดสำหรับจุดอ่อน และมีผู้ใด Underworld: Blood Wars (2016)
CSI has probed the crime scene.CSI มาสอบสวนอาชญากรรมคดีนี้ Confession of Pain (2006)
Two operations— that was the deal we all agreed to.Ein Probedurchlauf... Cuba Libre (1987)
Come trials, I could no longer get in a three- point stance unless there was a pie on the floor.Bei den Probedurchläufen schaffte ich nur noch drei Punkte... wenn Kuchen da war. All-Nite Security Dude (1991)
I compare the real colours with those of the test prints.Ich vergleiche die echten Farben Mit denen der Probedrucke. Rendezvous in Paris (1995)
Let's move. I want at least two rehearsals before he gets back.Ich will zwei Probedurchläufe, bevor er wiederkommt. The Green Mile (1999)
All right, rehearsing now!Alles klar zum Probedurchlauf! The Green Mile (1999)
After the rehearsal and a photo shoot, you can settle into your rooms.Nach dem Probedurchlauf und Fotoshooting ziehen Sie sich zurück. Miss Congeniality (2000)
A man who, when he walked into rehearsal dinner the other day... said, "I can't believe she picked me.Dieser Mann hat neulich beim Probedinner gesagt: "Ich fasse es kaum, dass Sie mich genommen hat." The Wedding Planner (2001)
I came for the wedding gown fitting. What's disgusting about that?Ich bin hierwegen der Anprobedes Brautkleids.Was ist daran grausam? G.O.R.A. (2004)
Okay, I think I've got all the rooms assigned for the test run.Alle Zimmer sind für den Probedurchlauf vergeben. Raincoats and Recipes (2004)
It's a fucking rehearsal, a run-through.Das ist ein beschissener Probedurchgang? Ein Testdurchlauf? Money (2005)
It's a fucking rehearsal?Das ist ein beschissener Probedurchgang? Target (2005)
It wasn't raining when I left the office. I brought you the proof of the new book for your trip.Ich habe den Probedruck des neuen Buchs. Miss Potter (2006)
- Ok, let's get ready for rehearsal.- Okay! - Schwingen! - Einen Probedurchlauf! Clash of Egos (2006)
Can you show me the Testplate.Zeigen Sie mir die Probedrucke. The Counterfeiters (2007)
During the actual stunt... Not during rehearsal.Während des eigentlichen Stunts... nicht während des Probedurchlauf. Daredevils! (2008)
That was just a rehearsal.Das war nur ein Probedurchlauf. Daredevils! (2008)
First we rehearse.Zuerst machen wir den Probedurchlauf. Daredevils! (2008)
No, no, no time to rehearse.Nein, nein, nein keine Zeit für Probedurchläufe. Daredevils! (2008)
That's convenient.Kein Probedurchlauf? Das ist günstig. Daredevils! (2008)
Otherwise we're gonna start rehearsing that bury you alive stunt.Sonst weden wir einen Probedurchlauf für den lebendig-begraben Stunt mit euch machen. Daredevils! (2008)
This is from the rehearsal dinner last night.Diese Aufnahme stammt vom Probedinner, das letzte Nacht stattfand. Love Always (2009)
One for rehearsal and then we should be ready to do the interview.Wir machen einen Probedurchlauf, dann beginne ich mit dem Interview. Big Beasts (2009)
I'll give you directions to rehearsal.Ich gebe Ihnen die Wegbeschreibung zum Probedurchlauf. Good Intentions (2010)
But before you commit to being a mom, why don't you give it a test drive?Aber bevor du Mom wirst, solltest du einen Probedurchlauf starten. Searching (2011)
Absolutely. (background chatter)Oh, falls es dir deine Mutter noch nicht gesagt hat, ich werde bei dem Probedinner nicht dabei sein. Another Happy Day (2011)
It's, um, child development. - Uh-huh. - Mmm-hmm.Das, das ist ein Probedinner, Alice, und keine Uno-Veranstaltung. Another Happy Day (2011)
Are you wearing that perfume I gave you?Du benutzt den Probeduft, oder? Bullhead (2011)
Before we make any kind of decision about where we live, we have a trial run.Bevor wir irgendeine Entscheidung fällen, wo wir wohnen, lass uns einen Probedurchlauf machen. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
- but... We are having champagne... - Ooh!Es ist zwar auf den letzten Drücker, aber es gibt Champagner und Eis in unserer Suite nach dem Probedinner. Bachelorette (2012)
And then my fucking hip gives way in rehearsal.Und dann hat meine verdammte Hüfte nachgegeben im Probedurchgang. Chaud & Froid (2012)
Oh, I actually... brought you an ARC of my new book.Ach... ich hab sogar einen Probedruck für dich dabei. Von meinem neuen Roman. Stuck in Love (2012)
You mean formulate whose ass to kiss?Erarbeiten, wessen Hintern du küssen sollst? Ich habe zwei reservierte Plätze für einen Probedurchlauf eines neuen Albee-Theaterstücks. The Choice (2012)
We have a rehearsal dinner to get to.Wir müssen zu einem Probedinner. A Parching Imbued (2013)
Like you said, it's my rehearsal dinner.Wie du schon gesagt hast... Es ist mein Probedinner. A Parching Imbued (2013)
I simply cannot wait to see the dress you chose for the rehearsal dinner.Ich kann es nicht erwarten zu sehen, welches Kleid du beim Probedinner trägst. Control (2013)
Before we start this rehearsal thing, I've got this Hindu friend who's getting married to a guy just to get a buttload of money from her parents.Bevor wir dieses Probeding starten, ich habe da diese Hindu-Freundin, die sich nur mit einem Kerl vermählen lässt, um einen riesigen Batzen Geld von ihren Eltern zu kriegen. Charlie and the Last Temptation of Eugenio (2014)
Your agency had a successful tryout, But the plan was always to take the xp in-house.Ihre Agentur hatte einen guten Probedurchlauf,... doch die Reklame für den XP sollte schon immer betriebsintern laufen. The Strategy (2014)
We have time for one more practice run at this.Probedurchlauf. Alles zurück auf Grundeinstellung. Synchronicity (2015)
You want to do a practice run?Wollt ihr einen Probedurchlauf? Synchronicity (2015)
Ready for the practice run?Bereit für den Probedurchlauf? Rise of the Villains: Tonight's the Night (2015)
Oh, where are the proofs for the revised fashion spread?Oh. Wo sind die Probedrucke für die überarbeitete Modestrecke? Red Faced (2015)
So, uh, you wrote a spec script called "Witch Hunt," correct?Also, du hast ein Probedrehbuch namens "Hexenjagd" geschrieben, richtig? The Table Read (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBED    P R OW1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probed    (v) (p r ou1 b d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]
untersuchtprobed [Add to Longdo]
sondierteprobed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, v. t. [imp. & p. p. {Probed}; p. pr. & vb. n.
   {Probing}.] [L. probare to try, examine. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. To examine, as a wound, an ulcer, or some cavity of the
    body, with a probe.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: to search to the bottom; to scrutinize or examine
    thoroughly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The growing disposition to probe the legality of all
       acts, of the crown.          --Hallam.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top