ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prestige*

P R EH0 S T IY1 ZH   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prestige, -prestige-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prestige[N] ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
prestige[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight

English-Thai: Nontri Dictionary
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occupational prestigeเกียรติภูมิของอาชีพ [TU Subject Heading]
Food, Prestigeอาหารแห่งเกียรติยศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
So, you know, i traded in the money and prestige of being a doctorดังนั้น ฉันจึงทิ้งเงิน แล้วก็ชื่อเสียงของการเป็นหมอ After School Special (2009)
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
She's a malignant narcissist, this is about prestige, power, self-affirmation.เธอเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง Episode #1.1 (2010)
This is about prestige, power, self-affirmation.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง Episode #1.2 (2010)
Besides, the prestige and salary bump can't hurt.อีกอย่าง, บารมีกับเงินเดือน ที่พุ่งชน ไม่ได้ทำให้ต้องเจ็บ Those Kinds of Things (2011)
With all the prestige I am bringing to this country.ทั้งที่ผมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนี้ตั้งมาก Pawn Sacrifice (2014)
This prestige. This is real competition.นี่คือการแข่งขันของจริง Free to Play (2014)
My big night arrived, the Essex Prestige Awards dinner.เริ่มอย่างนี้ได้ไหม "ถึงพวกบ้าที่มีสิทธิ์โหวต The Widow Maker (2017)
Ladies and gentleman, please give a huge congratulations to the winner of the Essex Prestige Awards' first ever Entrepreneur of the Year,ทำให้บริษัทมีรายได้ติดสถิติ ตั้งแต่ในปีแรกที่เปิดทำการ ชายผู้ที่พนักงานต่างมองว่า เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ The Widow Maker (2017)
Let's try it, major. It's about the prestige of the staff.Machen wir eine Probe, Major, das ist eine Prestigesache. Kwiecien (1961)
My prestige is riding on this nomination.Mein Prestige hängt von dieser Nominierung ab. Advise & Consent (1962)
Rrestige of this country, Senator Anderson.Das Prestige dieses Landes. Advise & Consent (1962)
Yes, sir, I know our prestige will suffer... but it will suffer a lot more if I have to show up your nominee as a barefaced liar.Ich weiß, dass unser Prestige leiden wird. Aber es leidet noch mehr, wenn ich lhren Kandidaten als Lügner entlarve. Advise & Consent (1962)
# I'm the lord of my castle The sovereign, the liegeIch bin Herr in meinem Hause, voll Anseh'n und PrestigeMary Poppins (1964)
If you got them, we kill them.Ja. Das würde mehr Geld, Macht und Prestige bedeuten. My Master, the Pirate (1967)
(Both) Namely that it would indicate future leadership... and, would at the same time, raise Prussia's prestige.Das würde nämlich die zukünftige Führungsposition festlegen.. ... und gleichzeitig Preußens Prestige erhöhen. Many Happy Returns (1967)
I'm certain he grabbed my witness for his personal aggrandizement.Er tat es für sein persönliches PrestigeBullitt (1968)
- A question of prestige, is it?- Eine Prestigefrage, was? The Italian Job (1969)
Yes, it's a question of prestige.Ja, eine Prestigefrage. The Italian Job (1969)
News of this raid has improved American and allied morale, while at the same time constituting a blow to Japanese prestige.Diese Angriffe starken die moral der USA und unserer alliierten und sind gleichzeitig ein schlag gegen das Prestige der Japaner. Midway (1976)
"He is still in the Diplomatic Service but with little rank or prestige."Er ist noch immer im diplomatischen Dienst, aber ohne Rang oder PrestigeThe Hiding Place (1977)
The contests in South Africa, in Pretoria... are the most important or prestigious amateur contests in the world... the lFBB Mr. Universe contest... which is amateur, open to amateur athletes.MIKE: Die Wettkämpfe in Südafrika, in Pretoria, sind die wichtigsten Amateurwettkämpfe der Welt mit dem meisten Prestige... Der Mr.-Universum-Amateurwettbewerb des IFBB... ist Amateur-Athleten zugänglich. Pumping Iron (1977)
Your presence will lend a certain prestige to the opening.Ihre Anwesenheit verleiht der Eröffnung ein gewisses PrestigePiranha (1978)
The prestigious United States Science Foundation. ...has named Dr Kevin Harrison as their Man of the Year. ...for his achievements in advancing aerospace technology.Die prestigeträchtige United States Science Foundation hat Dr. Kevin Harrison wegen seiner Leistungen in der Luftfahrttechnologie zum Mann des Jahres gewählt. The Concorde... Airport '79 (1979)
Prestige, power.Prestige, Macht. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I for one am sick and tired of this freak-hunting by ambitious young doctors, trying to make name's for themselves.Ich habe diese Farce um diesen Freak endgültig satt, den übereifrige junge Ärzte aus Prestigegründen veranstalten. The Elephant Man (1980)
The prestige of owning a buick centurion can't be measured in dollars and cents.Das prestige einen buick centurion zu fahren ist nicht mit dollar und cent aufzuwiegen. Used Cars (1980)
- Con, surely you understand my position.- Ich muss mein Prestige erhalten. Lady Chatterley's Lover (1981)
Quite possibly. And should they leave the country, customs is provided with documents... from one of our most prestigious galleries, authenticating-Schon möglich, und bei Ausreise bescheinigen Zollpapiere einer prestigeträchtigen Galerie was? A Steele at Any Price (1983)
You don't want to sell panty towels and frozen food.Du willst doch nur Prestigeprodukte, keine Windeln usw. Rive droite, rive gauche (1984)
It's status!Es ist das PrestigeA Private Function (1984)
All your life you've been after prestige, proud of your model family, and, suddenly, your world is collapsing.Dir ging es immer um Prestige, um die mustergültige Familie, nun aber zerbricht alles. Repentance (1984)
Our place in the world, my place in the history books.Unser Prestige, unser Platz in der Welt, mein Platz in den Geschichtsbüchern. The Grand Design (1986)
We can continue to benefit from the prestige of an American celebrity.Wir können weiterhin vom Prestige einer amerikanischen Persönlichkeit profitieren. The Belly of an Architect (1987)
[Beeping] [Line Ringing]- Prestige Autovermietung. Baseballs of Death (1988)
I want money and power and prestige.Ich will Geld und Macht und PrestigeTalk Radio (1988)
It's a pity that modern pastiche of horror classic... What happened?Schade, dass das Prestige der klassischen Horrorfilme... Scarlet Cinema (1989)
Well, my position has some prestige to it, but the burdens are enormous and the salary unfortunately is less so.Meine Stellung bringt ein gewisses Prestige mit sich, aber die Belastung ist hoch und das Gehalt leider nicht. Verstehe. American Ninja 3: Blood Hunt (1989)
You and Sunny both, from the Prestige job.Dich und Sunny, vom "Prestige" -Job. Johnny Handsome (1989)
I know about the Prestige job from Johnny Handsome.Ich weiß von dem "Prestige" -Job... von Johnny Handsome. Johnny Handsome (1989)
See, the bastard stiffed me on my cut from Prestige.Der Bastard hat mich um meinen Anteil von der "Prestige" -Sache beschissen. Johnny Handsome (1989)
Like that old Prestige job should've set me up for a long time.Nach dem "Prestige" -Job sollte ich eigentlich ausgesorgt haben. Johnny Handsome (1989)
Lieutenant Drones is the man who investigated the Prestige.Das ist der Mann, der den "Prestige" -Fall untersucht hat. Johnny Handsome (1989)
We understand how excited you are to have this very, very prestigious award.Wir verstehen ja, dass Sie sich freuen... diesen prestigeträchtigen Preis zu haben. Seinfeld (1989)
To fasten Monsieur Alfred Inglethorp it will not bring them any glory.Wenn Sie Mr. Inglethorp verhaften, bringt es Ihnen kein Prestige ein. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Think of the prestige of having the new leader of Bajor being a member of your order.Denken Sie an das Prestige, wenn der neue Führer von Bajor ein Mitglied Ihres Ordens ist. The Circle (1993)
- l need more than just prestige.- Ich brauche mehr als nur PrestigeThe Circle (1993)
A pretty woman by my side would add to my prestige.Eine hübsche Frau würde mein Prestige erhöhen. The Nagus (1993)
Think of the prestige of having the new leader of Bajor being a member of your order.Denken Sie an das Prestige, wenn der neue Führer von Bajor ein Mitglied Ihres Ordens ist. The Siege (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prestigeI tried to repair his damaged prestige.
prestigeSeveral universities in this country enjoy great prestige.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์[N] prestige, See also: power
ศักดิ์ศรี[N] prestige, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ, Example: ศักดิ์ศรีของทหารเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป, Notes: (สันสกฤต)
เฉลิม[V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มีศักดิ์ศรี[V] have prestige, See also: have dignity, Syn. มีเกียรติ, Example: มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน, Thai definition: มีเกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรติประวัติ[N] glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
เกียรติภูมิ[N] reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai definition: เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติยศ[N] honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์[N] honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai definition: ฐานะอันมีเกียรติ
บารมี[N] prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
ชูหน้าชูตา[V] make prominent, See also: enhance the prestige of, be the pride of, Syn. เชิดหน้าชูตา, มีหน้ามีตา, Example: ยศตำแหน่งของเขาช่วยชูหน้าชูตาเขาในสังคม
เชิดหน้าชูตา[V] enhance a reputation, See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of, Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
หน้าตา[N] honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: power ; might   FR: prestige [m]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige   
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESTIGE    P R EH0 S T IY1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prestige    (n) prˈɛstˈiːʒ (p r e1 s t ii1 zh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige, #3,351 [Add to Longdo]
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige, #4,205 [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc), #12,102 [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc), #12,102 [Add to Longdo]
声望[shēng wàng, ㄕㄥ ㄨㄤˋ, / ] prestige, #13,018 [Add to Longdo]
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, ] prestige; reputation; trust; credit with the people, #18,088 [Add to Longdo]
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity, #18,686 [Add to Longdo]
威望[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ, ] prestige, #21,250 [Add to Longdo]
国威[guó wēi, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄟ, / ] national prestige, #24,104 [Add to Longdo]
德高望重[dé gāo wàng zhòng, ㄉㄜˊ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a person of virtue and prestige; a person of good moral standing and reputation, #37,786 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, / ] authority; prestige; supernatural spirit [Add to Longdo]
资望[zī wàng, ㄗ ㄨㄤˋ, / ] seniority and prestige [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prestige {n}prestige [Add to Longdo]
Prestigefrage {f}matter of prestige [Add to Longdo]
Prestigegewinn {m}gain in prestige [Add to Longdo]
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
prestigevollprestigious [Add to Longdo]
prestigevoll {adv}prestigiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナルプレステージ[, nashonarupuresute-ji] (n) national prestige [Add to Longdo]
プレステージ[, puresute-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
プレスティージ[, puresutei-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
国威[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige [Add to Longdo]
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances [Add to Longdo]
箔が付く;箔がつく[はくがつく, hakugatsuku] (exp,v5k) to increase in value; to gain prestige [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na,n) honor; honour; credit; prestige; (P) [Add to Longdo]
面目[めんぼく(P);めんもく(P);めいぼく(ok), menboku (P); menmoku (P); meiboku (ok)] (n) (1) face; honour; honor; reputation; prestige; dignity; credit; (2) appearance; look; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威信[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prestige \Pres"tige\ (?; 277), n. [F., fr. L. praestigum
   delusion, illusion, praestigae deceptions, jugglers' tricks,
   prob. fr. prae before + the root of stinguere to extinguish,
   originally, to prick. See {Stick}, v.]
   1. Delusion; illusion; trick. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sophisms of infidelity, and the prestiges of
       imposture.              --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Weight or influence derived from past success; expectation
    of future achievements founded on those already
    accomplished; force or charm derived from acknowledged
    character or reputation. "The prestige of his name must go
    for something." --Sir G. C. Lewis.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prestige /pʀɛstiʒ/ 
  glamor; glamour; prestige

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Prestige /prɛstiːʃ/ 
  prestige

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 prestige /prɛstəɤ°ə/
  glamor; glamour; prestige

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top