ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*posie*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: posie, -posie-
Possible hiragana form: *ぽしえ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bouquets ; Posiesช่อดอกไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # # ashes, ashes, we all fall down!# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # White to Play (2009)
- # pocketful of posies # - Crap.# pocketful of posies # White to Play (2009)
♪ pocketful of posies ♪กระเป๋าเต็มไปด้วยดอกไม้ Fallen (2010)
♪ pocketful of posies ♪~ เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของคนตาย ~ Hit (2012)
As in, "Pocketful of posies, we all fall down."และในกระเป๋ายาพิษมากมาย เราก็ตาย Virtual Reality Bites (2015)
All right, okay, okay, okay. ♪ Pocket full of posies ♪ ♪ Ashes, ashes, and we all fall down. ♪ได้ๆ โอเคๆๆ อะไรคือโพซีอ่ะ? We All Fall Down (2016)
Posies are flowers.อ่อ โพซีคือดอกไม้น่ะ We All Fall Down (2016)
It'll be easier to pose.So lässt es sich besser posieren. Montparnasse 19 (1958)
Come on, take a pose.Na los, posiere mal. A Most Unusual Camera (1960)
And has he? Apart from being a legitimate bullion dealer, Mr. Goldfinger poses...Neben seinem legitimen Goldbarren- handel posiert Mr. Goldfinger... Goldfinger (1964)
Posing and shopping downtown.Posieren und im Zentrum einkaufen. Life Upside Down (1964)
Me should not pose or something?Sollte ich nicht posieren, oder so? Color Me Blood Red (1965)
If Clarence doesn't wanna pose for you, you're gonna have to do without him.Wenn Clarence nicht posieren will, musst du dir was anderes suchen. Born to Die (1966)
They're both getting to a certain age, and I won't have him messing about with my Linda. - Oh, but...Sie sind jetzt beide in dem gewissen Alter und ich werde nicht zulassen, dass er mit Linda rumposiert. The Witches (1966)
Do you want me to pose as an ogre?Du willst, dass ich als Ungeheuer posiere? Tokugawa onna keibatsu-shi (1968)
- Like that?Nackt zu posieren? The Burglars (1971)
You're coming to my manor...to pose for me.Sie kommen mit auf mein Anwesen und posieren für mich. Plaisir à trois (1974)
Posing.- Er posiert. Stay Hungry (1976)
Go fuck... Sir, if I got it right, my wife comes, farts a dozen times, we can see her ass, but there's no noise. I got it.Also, damit wir uns nicht missverstehen, meine Frau posiert, furzt dabei zehnmal ihr filmt ihren Hintern, aber man hört das Geräusch nicht. Destruction Force (1977)
I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up... when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling.Hinter der Bühne beim Pumpen habe ich das Gefühl, ich komme, wenn ich vor 5.000 Menschen posiere, habe ich dasselbe Gefühl. Pumping Iron (1977)
Remember one thing, when you pose... a lot of little guys have one habit.Denk an eine Sache, wenn du posierst, viele kleine Jungs haben eine Angewohnheit. Pumping Iron (1977)
And they hide away when they pose.Sie verstecken sich, wenn sie posieren. Pumping Iron (1977)
Just pose slowly, good.MANN 1: Posiere einfach langsam, gut. Pumping Iron (1977)
Wherever he goes, you pose down with him, right next to him.Wohin er auch geht, du posierst mit ihm, direkt neben ihm. Pumping Iron (1977)
When the guy took his clothes off and posed for me... he looked like nothing, number one, and his posing was bad.Dann zog der Junge sich aus und posierte für mich. Erstens sah er nach nichts aus und das Posing war mies. Pumping Iron (1977)
At night, the two class winners will pose off for the overall title.Am Abend posieren die 2 Klassengewinner für den Gesamttitel. Pumping Iron (1977)
Each class poses first as a group, for comparison judging.Zuerst posiert jede Klasse für die Vergleichsbewertung als Gruppe. Pumping Iron (1977)
That you're actually out there with your son... because you trained with him and you're posing with him.Du bist tatsächlich dort draußen bei deinem Sohn, denn du hast mit ihm trainiert und posiert. Pumping Iron (1977)
A person that serves as an artist's pattern specifically a person who poses for an artist".Eine Person, die einem Künstler als Vorlage dient eigentlich eine Person, die für einen Künstler posiert." Eyes of Laura Mars (1978)
Stand like a joss stick, change your posture.Posiere wie ein Räucherstäbchen, verändere deine Haltung. The Kung Fu Instructor (1979)
- Well, you like to pose for pictures.- Du posierst gern auf Fotos. Stardust Memories (1980)
Here they are, posing for a friend.Hier posieren sie für einen Fotografen. The Woman Next Door (1981)
Like a trophy, you posed with mother and child and then you were gone.Wie mit einer Trophäe hast du mit Ehefrau und Kind posiert und dann warst du verschwunden. Tarzan the Ape Man (1981)
To posing then.Na dann, aufs Posieren. Steele Waters Run Deep (1982)
Ah, but then I was merely posing.Da habe ich ja nur posiert. Steele Waters Run Deep (1982)
The band will be miming to the playback.Die Band posiert zum Playback. Let It Be Me (1984)
Hey, slick.Was machst du denn da, posierst du für GQ oder den Gerichtsreporter? Glades (1984)
They want you to pose with the Bunny of the Month!Du sollst mit dem Playmate des Monats posieren! The Lonely Guy (1984)
They're posing in the mirror.- Sie posieren vor dem Spiegel. Morons from Outer Space (1985)
Out-and-out terrorists who set off car bombs at department stores.Sinn Féin, den politischen Flügel der IRA, verlogene Heuchler, die als Staatsmänner posieren. When Irish Eyes Are Crying (1986)
- Pose!- Posieren! Our Very First Show (1987)
- Pose, okay.- Posieren, ok. Our Very First Show (1987)
- Pose!- Posieren! Our Very First Show (1987)
- Pose!- Posieren! Our Very First Show (1987)
You could be the centerfold for Field Stream.Du könntest für ein Poster von Fisch Fang posieren. Sea Cruise (1987)
I got you something to wear. - Now we can both be fashion plates.- Damit können Sie posieren. For Love or Money (1987)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posies    (n) pˈouzɪz (p ou1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(kleiner) Blumenstrauß {m}; Sträußchen {n} | Blumensträuße {pl}posy | posies [Add to Longdo]
Motto {n} | Mottos {pl}posy | posies [Add to Longdo]
posen; posieren | posend; posierendto pose | posing [Add to Longdo]
posieren | posierend | posiert | posierteto attitudinize | attitudinizing | attitudinizes | attitudinized [Add to Longdo]
posieren; sich in Pose stellen; sich in Positur bringen | posierend | posiert | posierte | posiertto posture | posturing | postures | postured | posed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top