Search result for

*pooling*

(32 entries)
(0.0583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pooling, -pooling-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pooling placeที่ลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoolingการเก็บพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency poolingการรวมเงินตรา (หลายสกุล) [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The bloodstain described a passive pooling"คราบเลือด บอกถึง รูปร่างการไหล Living the Dream (2009)
What were you thinking? you guys aren't even taking the timethere pooling togethนี่พวกเธอไม่คิดจะทำความรู้จักกับหร่อนเลยใช่มั้ย Lovely (2010)
Our husbands are in there pooling togetherสามีพวกเรากำลังเตรียมแบงค์ดอลล่าแล้วนะ Lovely (2010)
Look here, how the drops are pooling...ดูนี่, เลือดหยดออกมา รวมกันเป็นกลุ่ม Everything Is Illumenated (2010)
He's pooling money but there hasn't been any contact yet.อยู่ในสระว่ายน้ำ ยังไงก็ตามตอนนี้ยังไม่มีเบาะแส  ()
Tyler's unspooling at warp speed.ไทเลอร์ กำลังหลุดอาการวิปริตเร็วมาก Duress (2012)
And judging from the lividity and pooling on the right side of her face and torso,นายคิดว่าเธอตายเมื่อไหร่? ดูจากความรุนแรงแล้ว Are You...? (2012)
Maybe they were going in on something. Pooling their money. I think we can safely rule out Iotto tickets.และถอนเงินก้อนจำนวนเท่าๆกัน ออกจากธนาคาร Once Upon a Crime (2012)
Judging from the lack of pooling around the body, suggests that the victim was dead before the third shot.Judging from the lack of pooling around the body, suggests that the victim was dead ก่อนที่จะยิงครั้งที่ 3 Swim Deep (2012)
She's still spooling through reboot.เธอกำลัง รอรับข้อมูล ระหว่าง รีบูทระบบ Playtime (2012)
So that's a no to carpooling then?แล้วไปเจอกัน ณ ที่เกิดเหตุนะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
The world came together pooling its resources and throwing aside old rivalries for the sake of the greater good.โลกหันมาจับมือกัน ใช้ทุกความสามารถ ลืมความขัดแย้ง ช่วยกันปกป้องส่วนรวม เพื่อจบสงครามนี้ Pacific Rim (2013)
I picture cracking her lovely skull... unspooling her brains... trying to get answers.ผมวาดภาพว่าจะทุบหัวกระโหลกของเธอ เอาสมองของเธอออกมา และพยายามที่จะหาคำตอบ Gone Girl (2014)
We should've come together. Carpooling is hip.เราน่าจะมาด้วยกัน แชร์รถกันกำลังเป็นที่นิยม Elle (2016)
I mean, do you know how awkward it is carpooling with someone whose friend or friends you've just killed?รู้มั้ยมันกระอักกระอ่วนแค่ไหน No Way Out (2016)
We're pooling our funds with the Hillel House...We're pooling our student funds with the Hillel house The Butterfly Effect (2004)
You will be pooling from 60 Fortune companies.คุณจะได้ชื่อ 60 บริษัทดังในฟอร์จูน The Pursuit of Happyness (2006)
What, are we carpooling now?- จะติดรถไปทำงานด้วยเหรอ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
POOLING    P UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pooling    (v) (p uu1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datensammlung {f}data pooling [Add to Longdo]
vereinigendpooling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプーリング[, supu-ringu] (n) {comp} spooling [Add to Longdo]
プリントスプール[, purintosupu-ru] (n) {comp} print spooling [Add to Longdo]
共同計算[きょうどうけいさん, kyoudoukeisan] (n) pooling; joint account [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pooling \Pool"ing\, n. (Law)
   The act of uniting, or an agreement to unite, an aggregation
   of properties belonging to different persons, with a view to
   common liabilities or profits.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pool \Pool\, v. t. [imp. & p. p. {Pooled}; p. pr. & vb. n.
   {Pooling}.]
   To put together; to contribute to a common fund, on the basis
   of a mutual division of profits or losses; to make a common
   interest of; as, the companies pooled their traffic.
   [1913 Webster]
 
      Finally, it favors the poolingof all issues. --U. S.
                          Grant.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top