Search result for

*pips*

(63 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pips, -pips-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipsqueak[N] คนหรือของที่ไม่สำคัญ, Syn. midget

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's Pips?pip ไปไหนล่ะ Episode #1.5 (2008)
Right, so... pipseems nice and secure, right?ใช่... ดูเหมือนท่อจะเรียบร้อยแล้วมั๊ง? The Bond in the Boot (2009)
Well, we are missing a pipsqueak, but we don't want one, so beat it.ซึ่งเราไม่ต้องการคนแบบนั้นอยู่ ยอมรับซะเถอะ เอ่อ เพียร์ซ นั่นคณบดีนะ Football, Feminism and You (2009)
That pipsqueak will talk to anyone he thinks is listening.เด๋วพวกเค้าก้หาคนฟังเองแหละ Chuck Versus the Suitcase (2010)
This little pipsqueak cook sent me out there to serve runny eggs to the mayor!เกิดบ้าอะไรขึ้นอีกเนี่ย? This little pipsqueak cook sent me out there Meet the Grandparents (2010)
And rumor has it that one of the Pips will be playing in the lounge.และได้ข่าวว่า จะได้เล่นในบ้านรถด้วย Super Sunday (2011)
I feel like we're Blaine and the Pips.ฉันรู้สึกเหมือนเราเป็นเบลนและคณะมากกว่า Original Song (2011)
Oh, great. Now the pips are here.เริ่ดค่ะ ทีนี้ก็มีเสียงนกเสียงกา School of Hard Knocks (2011)
I'll not be doubted by some pipsqueak tuft of ginger and his irritating dog!ฉันจะไม่ยอมโดนดูถูกโดย เด็กหัวแดงกับหมาจอมจุ้นหรอก The Adventures of Tintin (2011)
Take your fucking pips off, let's fucking have it!ใช้เวลาร่วมเพศของคุณ pips ปิดให้ร่วมเพศมีมัน! Starred Up (2013)
Come on, take your fucking pips off!Come on, ใช้ pips ร่วมเพศของคุณออก! Starred Up (2013)
Gotcha, pipsqueak!จ๊ะเอ๋ไอ้กุ้งแห้ง Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
When we get to the home of the Hun, take your pips off.ใช้จุดของคุณออก คุณเป็นเด็กชายโชคดีมาก How I Won the War (1967)
In case he isn't, better take your pips off.ในกรณีที่เขาไม่ได้ดีกว่าที่จะใช้ จุดของคุณออก How I Won the War (1967)
I wait 1,000 year for this moment, and no pipsqueak like you is going to interfere with that destiny.ฉันรอคอยช่วงนี้ มา 1000 ปีแล้ว และจะไม่มีสวะอย่างแก มาขวางพรหมลิขิตนี้ได้ Mannequin: On the Move (1991)
Look at them, cheering that little pipsqueak.ดูพวกมันสิ เชียร์เจ้าไม่มีอะไรนั่น Aladdin (1992)
Au revoir, my little pipsqueak! Hike!ไปก่อนนะ ขวัญใจหมาน้อย ไป ! Snow Buddies (2008)
You got your Cavaliers, your Pips and your Mau Maus.Es gibt die Cavaliers, die Pips und die Mau Maus. The Wanderers (1979)
They're bringing in the Pips, the Cavaliers and the Mau Maus.Die kommen mit den Pips, den Cavaliers und den Mau Maus. The Wanderers (1979)
It's Gladvs K night and the Pips!- Gladys Knight The PipsWhite Men Can't Jump (1992)
Shakin' Al Junior and the Pips.Shakin' Al Junior und die... PipsAl on the Rocks (1992)
(Carrington) Then Pipsey harangued me for half an hour on the perils of virginity.(Carrington) Dann predigte mir Pipsey die Gefahren der Jungfräulichkeit. Carrington (1995)
No, no Pips!Nein, keine PipsBeing There (1998)
- Got those Pips snapping behind you?- Schnipsen die Pips mit den Fingern? Happy Birthday, Baby (1998)
You need Pips.Sie brauchen PipsThe Playing Field (1998)
Have you ever seen Gladys Knight and the Pips?Kennen Sie Gladys Knight und die PipsThe Playing Field (1998)
- Seen her without them?- Und sie ohne die PipsThe Playing Field (1998)
When you play your song, visualize your very own Pips behind you.Wenn Sie Ihre Hymne spielen, stellen Sie sich Ihre Pips vor... hinter Ihnen. The Playing Field (1998)
Your very own Pips.Ihre eigenen PipsThe Playing Field (1998)
You got those Pips in the room?Schnipsen hier gerade die PipsThe Playing Field (1998)
If you can imagine --I was once haunted by the Pips.Stellen Sie sich vor: Ich wurde von den Pips verfolgt. Out in the Cold (2000)
You know, Gladys Knight and the Pips.- Gladys Knight und die PipsOut in the Cold (2000)
So, you were never haunted by the Pips?Sie wurden also nie von den Pips verfolgt? Out in the Cold (2000)
Gladys Knight and the Pips?Gladys Knight The PipsRush Hour 2 (2001)
You get some booby, some assy, a pull on your poi-poi? Come on.Möpse gezeigt, Ärschlein gesehen, oder zog sie an deinem Pipschi? 50 First Dates (2004)
Gather round, doomed new interns who just paged me!Versammelt euch, wer von euch verdammten neuen! Praktikanten hat mich angepipst. My Mirror Image (2006)
I miss Pipsqueak.Ich vermisse Pipsqueak. The Western Air Temple (2007)
We already ran into pipsqueak and the Duke.Pipsqueak und The Duke sind dabei. The Awakening (2007)
You know, like a Pip.So was wie die PipsStatus Quo (2008)
- I being Gladys, she being a Pip.- Ich bin Gladys und sie ist eine der PipsStatus Quo (2008)
Oh, Gladys Knight and the Pips.Oh, "GIadys Night and the Pips". The Thin Red Line (2008)
Where's Pips?Wo ist PipsEpisode #1.5 (2008)
Peepsie still lives in a cage.Der Pipsi ist auch immer im Käfig. The White Ribbon (2009)
To replace Peepsie because you're so sad.Für den Pipsi. Weil der Herr Vater so traurig ist. The White Ribbon (2009)
Oh, so you're Glays Knight, an we're the Pips?Also bist du Gladys Knight und wir The PipsScales (2011)
Hang on, Pipsqueak!Warte, Pipsqueak! The Lorax (2012)
Okay, Pipsqueak, give me your hand.Ok, Pipsqueak, gib mir deine Hand. The Lorax (2012)
Hey, Pipsqueak..."'Hey, Pipsqueak... The Lorax (2012)
You know, Pipsily, work is important.Weißt du, Pipsili, Arbeit ist wichtig! Happiness Never Comes Alone (2012)
At least take Pipsy out.Geh wenigstens mal mit Pipsy raus. Parker (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPS    P IH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pips    (v) (p i1 p s)
pipsqueak    (n) (p i1 p s k w ii k)
pipsqueaks    (n) (p i1 p s k w ii k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klugscheißer {m} [ugs.]; Wichtigtuer {m}pipsqueak [Add to Longdo]
Kürbiskern {m} [cook.] | Kürbiskerne {pl}marrow-pip; pumpkin seed | marrow-pips; pumpkin seeds [Add to Longdo]
Winzling {m}mite; pipsqueak [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice [Add to Longdo]
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIPS
     Parallel Information Processing System (GNU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIPS
     Pattern Information Processing Systems
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pips [pips]
   pale; sallow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top