Search result for

*picturing*

(37 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: picturing, -picturing-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hadn't been picturing you that way, but it's a nice image.ผมไม่เคยคิดว่าคุณจะเป็นแบบนั้นเลย แต่มันก็ดีน่ะ The Ugly Truth (2009)
I am picturing a dashing young general.ชั้นกำลังนึกภาพ a คนธรรมดาทั่วไป Princess Protection Program (2009)
- guess you were picturing a different scenario.ฉันทำตามวิถีของฉัน The Getaway (2009)
Rita's picturing her life without me, and I can't picture mine without her...ริต้าวาดภาพชีวิตเธอ โดยไม่มีฉัน และชั้น ไม่สามารถวาดภาพชีวิตฉัน โดยไม่มีเธอ If I Had a Hammer (2009)
I can't help picturing small birds laying sulfurous eggs in there, and I find it disgusting.ฉันนึกภาพเห็น นกตัวเล็กๆทำรังบนนั้น ฉันว่ามันน่าทุเรศ Throwdown (2009)
Finn kept sticking his tongue out, and I couldn't stop picturing him licking stuff.ฟินน์แลบลิ้นตลอด กวนใจฉันมาก Theatricality (2010)
I spend large segments of each day picturing you choking on food.ฉันเคยนึกภาพนาย อาหารติดคอ Journey to Regionals (2010)
I'm picturing giant space lasers.ผมจินตนาการว่าคงจะมีแต่แสงเลเซอร์ยักษ์ อยู่้เต็มไปหมด Full Measure (2010)
I think he was picturing making out with her.หนูคิดว่าเค้าคงจินตนาการ ว่าเค้ากำลังมีอะไรกับเธอ Never Been Kissed (2010)
Now that's what I'm picturing.ตอนนี้ฉันนึกออกละ Never Been Kissed (2010)
Now I'm picturing the two of them making out during an episode of Who's the Boss?ตอนนี้ฉันเห็นภาพสองคนนั้นเลย ตอนที่กำลังตกลงกัน ว่าใครจะรับบทเจ้านาย? Never Been Kissed (2010)
Picturing Beiste helps cool you off?ที่จะคิดภาพ บีสต์ ตอนช่วยตัวเอง? Never Been Kissed (2010)
We sort of figured out that picturing Beiste while making out was even better than a cold shower.พวกเราคิดถึงภาพโค้ทบีสต์ แถมมันได้ผลดีกว่าอาบน้ำเย็น Never Been Kissed (2010)
I'm picturing a lot of deer heads staring down at everyone.ฉันกำลังวาดภาพหัวกวางหลายๆ อัน กำลังต้องมองดูผู้คน Fur (2010)
Picturing all our plans I close my eyes and I can seePicturing all our plans วางแผนอนาคตของเรา I close my eyes and I can see เพียงฉันหลับตา ฉันก็เห็น Letters to Juliet (2010)
I'm picturing a newborn with a six-pack.ฉันกำลังนึกภาพเด็กแรกเิกิด มีกล้ามท้อง Over My Dead Body (2011)
You know, when I kissed her, I was totally picturing you.รู้ใหม ตอนที่ผมจูบหล่อนหน่ะ ฉันคิดถึงแต่คุณคนเดียว Knightfall (2011)
I'm not picturing things anymore.ฉันไม่เห็นมาพักใหญ่แล้ว The Perks of Being a Wallflower (2012)
You picturing yourself shooting Keller right now?นายกำลังนึกภาพตัวเอง ยิงเคลเลอร์เลยไหม ? Checkmate (2012)
When you're doing the trick with me are you picturing Roseanna?เวลาที่เธอมีอะไรกับฉัน เธอนึกถึงโรแซนนาใช่มั้ย Episode #1.2 (2012)
Are you picturing the PI as you and me as the gangster's moll?คุณนึกภาพว่านักสืบเป็นคุณ ส่วนฉันเป็น เมียเก็บของมาเฟียงั้นเหรอ The Blue Butterfly (2012)
I'm picturing...ฉัน picturing ... Now You See Me (2013)
Okay, I'm picturing a little boy.โอเคผม picturing เด็กชายตัวเล็ก ๆ . Now You See Me (2013)
Whatever you're picturing, ten times worse.ไม่ว่านายจะคิดไว้แบบไหน มันแย่กว่านั้น 10 เท่า Happy Endings (2013)
Rehearsing every night in the mirror, picturing the jury in their underwear, all the old tricks.ฉันซ้อมทุก ๆ คืนหน้ากระจก วาดภาพคณะลูกขุนในชุดชั้นใน ฉันทำทุกอย่าง Reasonable Doubt (2013)
How to store information so you never forget it, by picturing it.วิธีเก็บข้อมูลที่จะทำให้คูรไม่ลืมมัน โดยการจำเป็นภาพ His Last Vow (2014)
I was picturing something, like, this big.ชั้นจินตนาการว่า อะไรที่ใหญ่ประมาณนี้ The Interview (2014)
There's 100 men lying awake at night picturing you.มีชายร้อยคนที่ลืมตาโพล่งตอนกลางคืน จินตนาการภาพเจ้า Breaker of Chains (2014)
I'm picturing it now.แม่กำลังคิดภาพมัน All We Had (2016)
I'm picturing her, I'm picturing an idiot.- โอกาสเหรอ - ใช่ คุณต้องการหน้าต่างฟรี ๆ Sexy Rollercoasters (2017)
She was too busy picturing herself as Mrs. Lenny Hair Band.มัวแต่คาดฝันว่าตัวเอง เป็นคุณนายเลนนี่ ขาร็อค The Perfect Man (2005)
Actually, I was... picturing you soaking wet with all of your clothes on.จริง ๆ แล้ว ผมกำลัง.. นึกภาพคุณ เวลาที่เสื้อผ้าของคุณเปียก Awake (2007)
And, you know, the funniest part is picturing you going all "undercover" at Ro's thinking it was a good idea.Und Sie wissen, ist der lustigste Teil picturing Sie gehen alles war "undercover" in Ro Denken es eine gute Idee. Who's Dead? (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICTURING    P IH1 K CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picturing    (v) (p i1 k ch @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbilden | abbildendto picture | picturing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picture \Pic"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Pictured}; p. pr. & vb.
   n. {Picturing}.]
   To draw or paint a resemblance of; to delineate; to
   represent; to form or present an ideal likeness of; to bring
   before the mind. "I . . . do picture it in my mind."
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I have not seen him so pictured.     --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top