ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*partitioned*

P AA0 R T IH1 SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: partitioned, -partitioned-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it hasn't been partitioned on the main drive.ดีจัง! ข้อมูลยังไม่ได้ถูกลบออกไปจากไดร์ฟหลัก Lange, H. (2011)
You're partitioned.คุณถูกแบ่งส่วนนี่ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
as you call us, who partitioned you?อย่างที่คุณเรียกพวกเราใช่หรือไม่ ใครแบ่งส่วนให้คุณ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partitionedThe hall could seat a thousand people before it was partitioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องฉนวน(n) path partitioned with curtains for ladies in the palace, Thai Definition: ทางเดินสำหรับฝ่ายในซึ่งกั้นด้วยผ้าหรือม่าน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTITIONED P AA0 R T IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partitioned (v) pˈaːtˈɪʃənd (p aa1 t i1 sh @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlag { m }; abgetrennter Raumpartitioned area [Add to Longdo]
aufteilen; unterteilen; teilen | aufteilend; unterteilend; teilend | aufgeteilt; unterteilt; geteilt | nicht aufgeteiltto partition | partitioning | partitioned | unpartitioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] (n) { comp } partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] (n) { comp } partitioned file [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] (n) { comp } partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] (n) { comp } partitioned file [Add to Longdo]
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) { comp } BPAM; Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
碁盤割り[ごばんわり, gobanwari] (n) partitioned into squares [Add to Longdo]
棟割長屋[むねわりながや, munewarinagaya] (n) terraced or partitioned housing structure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partition \Par*ti"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Partitioned}; p.
   pr. & vb. n. {Partitioning}.]
   1. To divide into parts or shares; to divide and distribute;
    as, to partition an estate among various heirs.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into distinct parts by lines, walls, etc.; as,
    to partition a house.
    [1913 Webster]
 
       Uniform without, though severally partitioned
       within.                --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 partitioned \partitioned\ adj.
   Divided into partitions.
 
   Syn: partitioned off.
     [WordNet 1.5 +PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top