Search result for

*overlooking*

(39 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overlooking, -overlooking-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look for Parkside, overlooking the parade.ตรวจเช็คที่ปาร์ดไซด์ จุดที่จะเห็นขบวนแห่ The Dark Knight (2008)
Finally, we ended up at some remote point on the coast, out there overlooking the sea.ในที่สุด เราก็หยุดรถตรงส่วน ที่ไกลที่สุดของชายฝั่ง ตรงนั้นยืนทอดสายตาไปยังทะเล Frost/Nixon (2008)
They've got this sick apartment overlooking the river.และเค้าก็มีอพาร์ตเม้นท์ริมน้ำด้วย Taken (2008)
To screw a government that was giving you benefits that would only pay for a county facility overlooking the Belt Parkway, and to sell it so that you and she could disappear and be hidden forever.เพือที่จะ.. ทำลาย รัฐบาล มันจะได้กำไรที่จะจ่ายให้ Cowboys and Indians (2009)
I mean, there is a part of the toilet we've been overlooking.ผมหมายถึง มีบางส่วนในห้องน้ำ ที่เรามองข้ามมันไป In Plane Sight (2009)
With a 6-bedroom home overlooking the lake.ที่มีบ้าน 6 ห้องนอน อยู่ข้างๆ ทะเลสาบ Careful the Things You Say (2009)
Have you ever had sex with a woman at 1 1AM overlooking the river?คุณเคยร่วมรักกับผู้หญิงตอน 11 โมง โดยมองเห็นวิวแม่น้ำไหม Natalie (2010)
We're thinking of having it on a cliff overlooking the ocean.มองไปเห็นทะเล The Engagement Reaction (2011)
A room overlooking the ninth hole, right, hon?ห้องที่มองเห็นหลุมที่เก้าได้ ใช่มั้ย ที่รัก? Monsters in the End (2011)
Now, you want to buy me a crib up in Malibu overlooking the ocean with a barbecue pit, then you go right ahead-- I sure as hell won't stop you.นายอยากซื้อบ้านในมาลิบูให้ฉัน ปิ้งบาร์บีคิวกิน พร้อมกับชมวิวทะเล งั้นนายก็ล่วงหน้าไปก่อนเลย... Pilot (2011)
Overlooking the new york skyline, a hundred feet in the air, bathed in moonlight?มองวิวตึกระฟ้าของนิวยอร์ก สูง 100 ฟุตในอากาศ ใต้แสงจันทร์? And Hoarder Culture (2011)
Even when the truth might be something we're reluctant to admit... that we still have a great deal to learn... that we sometimes need to ask for help... that we may be overlooking a golden opportunity.แม้แต่ตอนที่ความจริงอาจเป็นสิ่ง ที่เราฝืนใจจะยอมรับ... มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน Who Can Say What's True? (2012)
Fresh-tilled soil in a raised bed, overlooking the ocean.ดินสดใหม่ที่อยู่ในกระถางปลูกต้นไม้ และมองเห็นท้องทะเล She Needs Me (2012)
She and Tom soon bought a penthouse overlooking Central Park...เธอกับทอมได้ซื้อ บ้านเล็กๆ ที่มองเห็นวิวของ เซ็นทรัล ปาร์คด้วย Give Me the Blame (2012)
Then he's overlooking two important points.นั่นแสดงว่าเขาทำพลาดไปสองเรื่องสำคัญเลย De Marathon (2012)
♪ and at last here I am on the hill overlooking}#9834; Felina (2013)
There's a gym overlooking the lake. The sooner you look like yourself, the sooner you'll feel like yourself.คุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองในไม่ช้า Gone Girl (2014)
- Overlooking the restaurant.- ที่มองเห็นร้านอาหาร The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
An apartment overlooking Central Park.นางก็เสนองานให้ฉัน Office Christmas Party (2016)
I found them on a mountainside overlooking the sea.ฉันพบที่ไหล่เขา ขณะมองลงทะเล This Beautiful Fantastic (2016)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
The one upstairs overlooking the pool.ห้องชั้นบนที่มองเห็นสระว่ายน้ำ Swimming Pool (2003)
and a room overlooking the river so I can paint.แล้วก็มีห้องที่ฉันจะมองออกไปข้างนอกแล้วเห็นแม่น้ำ ฉันจะได้วาดรูปได้ด้วย The Notebook (2004)
So, look, we're overlooking our core issues.เรากำลังมองข้ามประเด็นหลักไป - แบรดยังไม่มา I Heart Huckabees (2004)
It was a beautiful cottage overlooking the sea.เป็นบ้านพักแสนสวยที่อยู่ติดทะเล Everybody Has a Little Secret (2004)
- overlooking the gardens. - Spare them the details.มองไปที่สวน เล่ารายละเอียดมาที Bonfire of the Vanity (2008)
♪ I saddled up and away I did go ♪ ♪ riding alone in the dark ♪ ♪ maybe tomorrow a bullet may find me ♪I saddled up and away I did go riding alone in the dark maybe tomorrow a bullet may find me tonight nothing's worse than this pain in my heart and at last here I am on the hill overlooking Felina (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overlookingI liked the room overlooking the valley.
overlookingThey set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.
overlookingWhat are Americans overlooking?

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOOKING    OW1 V ER0 L UH2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overlooking    (v) (ou2 v @ l u1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übersehen; nicht beachten; hinwegsehen über | übersehend; nicht beachtend; hinwegsehend | übersehen; nicht beachtet; hinweggesehen | übersieht | übersahto overlook | overlooking | overlooked | overlooks | overlooked [Add to Longdo]
überschauen; überblicken | überschauend | überschaut; überblickt | überschaut | überschauteto overlook | overlooking | overlooked | overlooks | overlooked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
目溢れ[めこぼれ, mekobore] (n) overlooking; something overlooked [Add to Longdo]
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岳阳楼[Yuè yáng lóu, ㄩㄝˋ ㄧㄤˊ ㄌㄡˊ, / ] Yueyang Tower, famous beauty spot in Yueyang, north Hunan, overlooking Dongting Lake 洞庭湖 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overlook \O`ver*look"\, v. t. [imp. & p. p. {Overlooked}; p. pr.
   & vb. n. {Overlooking}.]
   1. To look down upon from a place that is over or above; to
    look over or view from a higher position; to be situated
    above, so as to command a view of; as, to overlook a
    valley from a hill; a hotel room that overlooks the
    marketplace. "The pile o'erlooked the town." --Dryden.
    [1913 Webster +PJC]
 
       [Titan] with burning eye did hotly overlook them.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To supervise; to watch over; sometimes, to observe
    secretly; as, to overlook a gang of laborers; to overlook
    one who is writing a letter.
    [1913 Webster]
 
   3. To inspect; to examine; to look over carefully or
    repeatedly. "Overlook this pedigree." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The time and care that are required
       To overlook and file and polish well. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon with an evil eye; to bewitch by looking upon;
    to fascinate. [Obs. or Prov. Eng.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If you trouble me I will overlook you, and then your
       pigs will die.            --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. To look over and beyond (anything) without seeing it; to
    miss or omit in looking; to fail to notice; to fail to
    observe; as, to overlook a mistake in addition; to
    overlook a missing bolt.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. Hence: To refrain from bestowing notice or attention upon;
    to disregard or deliberately ignore; to pass over without
    censure or punishment; to excuse or pardon (a fault,
    error, or misdeed).
    [1913 Webster +PJC]
 
       The times of ignorance therefore God overlooked.
                          --Acts xvii.
                          30 (Rev. Ver.
                          )
    [1913 Webster]
 
       They overlook truth in the judgments they pass.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       The pardoning and overlooking of faults. --Addison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top