ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*medicaid*

M EH1 D AH0 K EY2 D   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medicaid, -medicaid-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medicaid[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicare

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That Medicaid arraignment is tomorrow.- Der Medicaid Fall ist morgen dran. - Ja. Absence of Malice (1981)
- Have you all got a Medicaid card?Habt ihr eure Medicaid-Ausweise? Gridlock'd (1997)
It'lltake a week to ten days to get into detox, and you'll need to bring in your Medicaid card at that time.Es dauert eine Woche, zehn Tage, bis zum Anfang des Entzuges. Bringen Sie dann den Medicaidausweis mit. Danke, meine Herren. Gridlock'd (1997)
- Temporary Medicaid.Holen wir uns MedicaidGridlock'd (1997)
We'd like to apply for temporary Medicaid cards.Wir möchten provisorische Medicaid-Karten beantragen. Gridlock'd (1997)
You've got to be on welfare to get Medicaid.Ohne Sozialhilfe gibt's auch kein MedicaidGridlock'd (1997)
The only reason we need Medicaid is to get on a rehab programme today.Wir brauchen Medicaid nur... für die Aufnahme ins Entzugsprogramm. Gridlock'd (1997)
Temporary Medicaid cards are issued only for medical necessities.Das dauert. Eine provisorische Medicaid-Karte gibt es nur in medizinischen Ernstfällen. Gridlock'd (1997)
Medicaid.MedicaidGridlock'd (1997)
We were standing on First and there's Jefferson, but I don't see any Medicaid.Wir sind an der Ersten, Ecke Jefferson. Ich sehe kein Scheiß-MedicaidGridlock'd (1997)
Medicaid, please.Medicaid, bitte? Gridlock'd (1997)
We came here to apply for temporary Medicaid cards.Wir möchten provisorische Medicaid-Karten beantragen. Gridlock'd (1997)
We've only got to get to Medicaid before it closes, because if it doesn't happen today, it ain't ever going to happen.Laß uns bloß zu Medicaid gehen. Wenn nicht heute, gehen wir nie. Gridlock'd (1997)
I understand, but the best I can do for you is give you an appointment, and even if I did that you wouldn't get Medicaid today.Den ganzen Tag. Verstehe, aber mehr als ein Termin springt heute nicht dabei raus. Notfall-Medicaid würden sie eh nicht beanspruchen können. Gridlock'd (1997)
So whoever told me about getting Medicaid in one day was bullshitting me?In einem Monat. Mit anderen Worten: Medicaid innerhalb eines Tages ist gelogen. Gridlock'd (1997)
They told me I could get Medicaid sooner.In der New Center Clinic. Die sagten, ich könnte Medicaid schneller bekommen. Gridlock'd (1997)
You know that crap about getting Medicaid the same day?Erinnerst du dich, wie die sagten, wir kriegen Medicaid an einem Tag? Gridlock'd (1997)
-We take Medicaid, Blue Cross... .- Wir nehmen Medicaid, Blue Cross... Unfaithful (2002)
There's money there. There's children's state services and medicaid.Und dann gibt es noch den staatlichen Kinderhilfsdienst und MedicaidJohn Q (2002)
You got Medicaid, Medicare or something?Haben Sie Medicaid, Medicare oder sowas? Disconnect (2006)
Medicare, Medicaid, and Social Security now take up 40%, and spending on these programs is expected to double over the next ten years⁈Medicare, Medicaid, und die Sozialversicherung verbrauchen mittlerweile 40%, und es wird erwartet, dass sich die Ausgaben in diesen Bereichen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Guardians and Gatekeepers (2008)
You're right. I'm sick of talking about Medicaid and processing insurance forms as well. I get it.Du hast recht, mir reicht's auch mit Medicaid und Versicherungsabläufen... Magic Mike (2012)
I mean, it's slightly different when you're doing Medicaid claims and when you're doing huge property damage claims... - ...but I guess it's a similar kind of thing. - Yeah.Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Medicaid und kaputten Häusern, aber grundsätzlich gleicht es sich. Magic Mike (2012)
Big Tobacco has paid $400 billion to state Medicaid programs.Die Tabakindustrie zahlte 400 Milliarden Dollar an staatliche Medicaid-Programme. What the Health (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicaidDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
medicaidMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICAID M EH1 D AH0 K EY2 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディケイド[, medeikeido] (n) Medicaid [Add to Longdo]
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 medicaid \medicaid\ n.
   A program controlled by the United States government to
   provide health care for the needy. It is funded by
   contributions from the salaries of workers, and is therefore
   a form of health insurance.
   [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top