ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*listen,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: listen,, -listen,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listen,I keep telling him to listen, but he won't.
listen,Listen, all of you.
listen,Listen, the sound of secret minds.
listen,Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
listen,Shut up and listen, kid.
listen,You never listen, no matter how many times I tell you.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\ (l[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p. {Listened}
   (l[i^]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Listening}.] [OE. listnen,
   listen, lustnen, lusten, AS. hlystan; akin to hlyst hearing,
   OS. hlust, Icel. hlusta to listen, hlust ear, AS. hlosnian to
   wait in suspense, OHG. hlos[=e]n to listen, Gr. kly`ein, and
   E. loud. [root]41. See {Loud}, and cf. {List} to listen.]
   1. To give close attention with the purpose of hearing; to
    give ear; to hearken; to attend.
    [1913 Webster]
 
       When we have occasion to listen, and give a more
       particular attention to some sound, the tympanum is
       drawn to a more than ordinary tension. --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. To give heed; to yield to advice; to follow admonition; to
    obey.
    [1913 Webster]
 
       Listen to me, and by me be ruled.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To listen after}, to take an interest in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Soldiers note forts, armories, and magazines;
       scholars listen after libraries, disputations, and
       professors.              --Fuller.
 
   Syn: To attend; hearken. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\, v. t.
   To attend to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Listen /listən/ 
  guiles; listings; stratagems; wiles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top