ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kugelschreiber*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kugelschreiber, -kugelschreiber-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a ballpoint.Aber keinen KugelschreiberThe Gentleman from Epsom (1962)
You can use my pen. Oh. Thank you.- ... nehmen Sie meinen KugelschreiberPike's Pique (1964)
It's a brand new pen.Das ist ein brandneuer KugelschreiberPike's Pique (1964)
- My pen... was filled with disappearing ink.Mein Kugelschreiber war mit Tinte gefüllt, die verschwindet. Pike's Pique (1964)
But it's not a thermometer, it's a pen, come on, hold it. It's a pen.Aber nein, das ist kein Thermometer, sondern ein KugelschreiberDon Camillo in Moscow (1965)
And not one of those lousy ballpoints.Keinen dieser lausigen KugelschreiberValley of the Dolls (1967)
Do you have a pencil or a pen?Hast du einen Bleistift oder KugelschreiberThe Survivors (1967)
And one ballpoint pen.Und einen KugelschreiberHow to Marry an Astronaut (1968)
It's the only thing that exists.Ich setze die Spitze meines Kugelschreibers auf einen Punkt des Papiers. This Man Must Die (1969)
Two plastic ball pens. One black, one red.Zwei Kugelschreiber aus plastik einer schwarz, einer rot. A Clockwork Orange (1971)
Hell, World War II gave us the ballpoint pen.Mann, der zweite Weltkrieg gab uns den KugelschreiberHarold and Maude (1971)
Here's the pen.Hier ist der KugelschreiberThe Long Goodbye (1973)
- Hold this pen.- Nimm den KugelschreiberScenes from a Marriage (1973)
...when he was going to come to see you. It's the Moran Super P-7 pen mike and transmitter.Der Moran Super P-7, Kugelschreiber-Mikro und Sender. The Conversation (1974)
Dumb pen's out of ink! I'm finished.- Der dumme Kugelschreiber ist leer. Escape to Witch Mountain (1975)
A pen, please.KugelschreiberThe Discord (1978)
- IS THAT THE LAST PEN?ist das der letzte KugelschreiberAttack of the Killer Tomatoes! (1978)
Haven't got a pen, have you, Your Honour?Haben Sie mal 'n Kugelschreiber, Euer Ehren? Quadrophenia (1979)
He says you ordering all pens, paperclips and so on centrally then distributing them against departmental requisitions.Ja, Ihr Ministerium besteht auch darauf, dass Kugelschreiber, Bleistifte, Büroklammern zentral bestellt und dann entgegen dem Bedarf der Ministerien verteilt werden. A Question of Loyalty (1981)
Couldn't you stop scribbling for a second, just put down your goddamn ballpoint pen?Konntest du nicht mal für eine Minute aufhören zu kritzeln, den verdammten Kugelschreiber wegstecken? Absence of Malice (1981)
While you're there, pick up your free pen, compliments of Joe Morgan.Dort erhalten Sie auch Ihren kostenlosen Kugelschreiber von Joe Morgan. The White Ballot (1983)
Then use that free pen to write in Joe Morgan's name... on election day.Mit diesem kostenlosen Kugelschreiber können Sie dann Joe Morgans Namen am Wahltag schreiben. The White Ballot (1983)
And then sell that pretty pen, sell that little critter... for big money... and cruise to scenic Alaska, home of the famous husky.Und dann verkaufen Sie diesen hübschen kleinen Kugelschreiber für eine hübsche Summe Geld und machen eine Kreuzfahrt nach Alaska, der Heimat des berühmten Husky. The White Ballot (1983)
Do you want our president of the United States sitting down to write a peace treaty and have his ballpoint pen bust open and the ink run out all over his nice, clean pants in front of the world leaders?Würdet ihr wollen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sich hinsetzt, um einen Friedensvertrag zu schließen und sein Kugelschreiber geht kaputt, und die Tinte läuft ihm über seine schöne, saubere Hose und das vor den anderen Führern der Welt? Superman III (1983)
Do you want to use my pen?Darf ich Ihnen meinen Kugelschreiber geben? Nein, danke. The Lift (1983)
You forgot your pen.Sie haben Ihren Kugelschreiber vergessen. Ich bin etwas zerstreut. The Lift (1983)
Got a ballpoint pen?- Hast du einen KugelschreiberHellfire (1985)
I'll take a dozen of those ballpoint pens.Ich deck mich lieber mit Kugelschreibern ein. Hellfire (1985)
I have a pen.- Füllen Sie das bitte aus. Ich habe einen KugelschreiberCat's Eye (1985)
I suggest you get yourself a pen!Ich empfehle Ihnen, sich einen Kugelschreiber zu besorgen. Re-Animator (1985)
Listen, would you have a ballpoint pen I could borrow?- Ja. - Haben Sie einen Kugelschreiber dabei? Three for the Road (1986)
Okay, here's the pen here.Gut, hier ist der KugelschreiberBig Trouble (1986)
This note was written in ballpoint, but it looks like Lecktor went over this area with a felt-tip pen, then tore it away.Geschrieben mit einem Kugelschreiber. Aber hier hat Lecter wohl mit Filzstift drüber geschrieben und es dadurch abgerissen. Manhunter (1986)
The aniline dyes used in the ink of the felt-tip pens like Lecktor used are transparent to infrared. The Tooth Fairy's ballpoint isn't.Die Farbstoffe in der Tinte von Filzstiften, wie Lecter einen benutzte, werden bei Infrarotlicht transparent, der Kugelschreiber der Zahnfee nicht. Manhunter (1986)
I can't keep up with it.Gib mir einen KugelschreiberMaximum Overdrive (1986)
I mean, a... Ballpoint seems a little out of place.- Ein Kugelschreiber wäre doch Stilbruch. The Poison Pen (1987)
He should've stuck to pencils.Er hätte einen Kugelschreiber nehmen sollen. The Poison Pen (1987)
Better get up to Supply and grab all the paper clips and ballpoints you want before I punch this into the system.Sie sollten sich alle Büroklammern und Kugelschreiber schnappen, bevor ich das in das System eingebe. Suitable for Framing (1987)
- It's in ballpoint!- KugelschreiberAngel Heart (1987)
Is that ballpoint?Ist das KugelschreiberAngel Heart (1987)
What do these have in common, lightning rods, Fig Newtons, escalators, ballpoint pens and Vaseline?Was haben Folgende gemeinsam: Blitzableiter, Rolltreppen, Kugelschreiber und Vaseline? Cherry 2000 (1987)
What do these have in common, lightning rods, Fig Newtons, escalators, ballpoint pens and Vaseline?Was haben Folgende gemeinsam: Blitzableiter, Rolltreppen, Kugelschreiber und Vaseline? Cherry 2000 (1987)
1 pair of socks, 1 watch 1 I.D. Card, 1 ball pen $376.00 Cash, one wallet.Zwei alte Socken, eine Armbanduhr, ein Bibliotheksausweis, ein Kugelschreiber, siebzehn Dollar und eine alte Geldbörse. Prison on Fire (1987)
And i'll turn back the clock.Aber ich habe diese Bankkugelschreiber gefunden. Darf ich die behalten? Someone to Watch Over Me: Part 2 (1988)
You and that other dummy better start getting more personally involved in your work or I'm gonna stab you through the heart with a fucking pencil, do you understand me?Ihr zwei kümmert euch besser mehr um eure Arbeit, oder ich steck euch 'nen Kugelschreiber ins Herz. Verstanden? Midnight Run (1988)
- Borrow that pen for a second? - Help yourself...- Kann ich den Kugelschreiber borgen? DeepStar Six (1989)
No, not really. It´s just a goddamn pen.Es ist nichts. ist ja nur ein verdammter KugelschreiberLethal Weapon 2 (1989)
And I see under the couch, and I see this gold pen.... seheichunterder Couchdiesen goldenen Kugelschreiber liegen. Lethal Weapon 2 (1989)
... identifiedher, signed her out with my gold pen.... identifiziertesieundunterschrieb mit meinem goldenen KugelschreiberLethal Weapon 2 (1989)
Trish found a gold pen in the laundry.Trish fand einen goldenen Kugelschreiber in der Wäsche. Lethal Weapon 2 (1989)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}ballpoint; ballpoint-pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}ball pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}; Stift {m}Biro [tm] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kugelschreiber /kuːgəlʃraibr/ 
   ball pen; ballpoint-pen; biro

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top