ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kipling*

K IH1 P L IH0 NG   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kipling, -kipling-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prefer Kipling myself.ฉันชอบคิปลิงมากกว่า Clue (1985)
You like Kipling, Miss Scarlet?คุณชอบคิปลิงไหม, คุณสการ์เล็ต? Clue (1985)
Rudyard Kipling.รุดยาด คลิบลิ้งค์ 9 Crimes (2010)
"Barrack-room Ballads" by Rudyard Kipling."เรื่องราวในค่ายทหาร" โดย รุดยาท คิบปลิ้ง Guadalcanal/Leckie (2010)
Kipling.หนังสือของคิปลิ่งล่ะ.. Peleliu Landing (2010)
I love naan, uh, pepper, Ben Kingsley, the stories of Rudyard Kipling.ฉันชอบ นาน(ขนมปังอินเดีย) เอ่อ พริกไทย เบน คิงสลีย์ เรื่องราวของ รุดยาร์ด คิปลิงค์ Cece Crashes (2011)
Is that after the Kipling character?ตั้งตามตัวละครเรื่องคิปลิงงั้นเหรอ? Red Dawn (2012)
Well, Kipling said it quite well in a poem that he wrote:Nun, Kipling sagte das ganz gut in einem Gedicht: Teacher's Pet (1958)
- But it wasn't Kipling. It was Emerson.- Das war Emerson, nicht KiplingTeacher's Pet (1958)
- No, Kipling, I believe...- Nein, ich glaube Kipling... Teacher's Pet (1958)
Besides being wrong about Kipling, I wanted to apologise for last time.Außer wegen Kipling wollte ich mich auch für letztes Mal entschuldigen. Teacher's Pet (1958)
Do you read Kipling?- Lesen Sie KiplingOur Man in Havana (1959)
I believe there's an admirable quotation on the subject from Kipling,no?Ich denke wie der Eingeborene im Gedicht von KiplingThe Forger of London (1961)
DOUG AND DINSDALE PIRANHA WERE BORN, ON PROBATION IN THIS HOUSE IN KIPLING ROAD, SOUTHWARK THE ELDEST SONS IN A FAMILY OF 16.Doug und Dinsdale Piranha wurden in diesem Haus... in der Kipling Road in Southwark... als älteste von 16 Söhnen auf Bewährung geboren. Dinsdale! (1970)
KIPLING ROAD WERE A TYPICAL SORT OF EAST END STREET.Die Kipling Road war eine stinknormale Straße im East End. Dinsdale! (1970)
Give me a drink, Brother Kipling.Gib mir einen Drink, Bruder KiplingThe Man Who Would Be King (1975)
Mine's Kipling.Ich heiße KiplingThe Man Who Would Be King (1975)
You men are not under arrest thanks to Mr. Kipling, who's a real correspondent for The Northern Star.Sie stehen nicht unter Arrest. Dank Mr. Kipling, einem echten Korrespondenten des Northern Star. The Man Who Would Be King (1975)
Calm down, we've never taken advantage of a fellow in the craft.- Noch einen? Ganz ruhig, Bruder Kipling. Wir nutzen keine Brüder aus. The Man Who Would Be King (1975)
Well, Brother Kipling, goodbye and many thanks.Bruder Kipling, auf Wiedersehen und vielen Dank. The Man Who Would Be King (1975)
That's the bloke Kipling told us about.Der Grieche, von dem Kipling erzählte. The Man Who Would Be King (1975)
No, before that beginning with your taking Brother Kipling's watch.Nein, schon davor. Es begann, als du Bruder Kiplings Uhr nahmst. The Man Who Would Be King (1975)
- Oh, well, I don't know I never Kippled.- Mögen Sie Kipling? - Ich weiß nicht so recht. Ich habe noch nie gekippelt. Charles Aznavour (1976)
One of the great moments In literary history.Oh ja, die berühmte Ballade von Kipling. Ah, Erfrischungen! The Osterman Weekend (1983)
Marina Tsvetayeva, Rudyard Kipling, Eldar RyazanovMarina Zwetajewa, Redjard Kipling, Eldar Rjasanow A Cruel Romance (1984)
I prefer Kipling. "The female of the species is more deadly than the male."Ich bevorzuge Kipling. "Die weibliche Spezies ist die tödlichere." Clue (1985)
- You like Kipling?- Mögen Sie KiplingClue (1985)
He lives at flat three, Kipling Mansions,Er wohnt in Wohnung 3, Kipling Mansions, A Fish Called Wanda (1988)
Are you George Francis Thomason of Kipling Mansions, Murray Avenue,Sind Sie George Francis Thomason wohnhaft in Kipling Mansions, Murray Avenue, A Fish Called Wanda (1988)
You are Wanda Gershwitz, of Kipling Mansions, Murray Road, London W9?Sie sind Wanda Gershwitz, wohnhaft in Kipling Mansions, Murray Road, London W9? A Fish Called Wanda (1988)
He lives at flat three, Kipling Mansions Murray Road, London W9.Er wohnt in Wohnung 3, Kipling Mansions Murray Road, London W9. A Fish Called Wanda (1988)
Are you George Francis Thomason of Kipling Mansions, Murray Avenue London W9?Sind Sie George Francis Thomason wohnhaft in Kipling Mansions, Murray Avenue London W9? A Fish Called Wanda (1988)
You are Wanda Gershwitz of Kipling Mansions, Murray Road, London W9?Sie sind Wanda Gershwitz wohnhaft in Kipling Mansions, Murray Road, London W9? A Fish Called Wanda (1988)
Mr. Rudyard Kipling.Mr. Rudyard Kipling, präsentieren. Problem at Sea (1989)
Burger, onion rings, shake! And for God's sake, hurry!Das ist ein Gedicht von Rudyard Kipling... das ursprünglich drei Mal so lang war. Old Money (1991)
I'm Veronica Kipling from the museum.Ich bin Veronica Kipling aus dem Museum. When Irish Eyes Are Killing (1995)
This is Ms. Kipling from the museum.Das ist Ms. Kipling aus dem Museum. When Irish Eyes Are Killing (1995)
Good night, Ms. Kipling.Gute Nacht, Ms. KiplingWhen Irish Eyes Are Killing (1995)
Ms. Kipling must've been there most of the night.Ms. Kipling war wohl die ganze Nacht da. When Irish Eyes Are Killing (1995)
And call Veronica Kipling at the museum and see what she knows about Druids.- Ja. Und ruf Veronica Kipling im Museum an und finde heraus, was sie über Druiden weiß. When Irish Eyes Are Killing (1995)
Patrick, this is Veronica Kipling.Patrick, das ist Veronica KiplingWhen Irish Eyes Are Killing (1995)
- Not at all. - You have to read Kipling slowly.Kipling muß man langsam lesen. The English Patient (1996)
CHLOE:RUDYARD KIPLING - 30.12.1865 - 18.1.1936 CHLOE: Winning London (2001)
- 21911 Kipling, in a city called Saugus.- 21911 Kipling Avenue. Der Ort heißt Saugus. 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2002)
- 21911 Kipling Avenue, in Saugus.- 21911 Kipling Avenue, in Saugus. 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2002)
Kipling would swallow his own ear for a title like that.Kipling würde sein Ohr für so einen Titel geben. Finding Neverland (2004)
Well, this one is registered to a Todd Kipling from Scarsdale.Also, das hier ist zugelassen auf einen Todd Kipling aus Scarsdale. More Than This (2006)
Omar's Dungeon confirmed that Breck's friends stayed there till closing with Todd picking up the check.Omars Dungeon hat bestätigt, dass Brecks Freunde bis zum Schluss da waren - und Todd Kipling alles bezahlt hat. More Than This (2006)
Rudyard Kipling, I think?- Zum Beispiel? Rudyard KiplingYouth Without Youth (2007)
John Kipling?John KiplingMy Boy Jack (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
KIPLING K IH1 P L IH0 NG
KIPLINGER K IH1 P AH0 L IH0 NG ER0
KIPLINGER K IH1 P L IH0 NG ER0
KIPLINGER'S K IH1 P L IH2 NG ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kipling \Kipling\ prop. n.
   Rudyard Kipling, English author (1865-1936). He was born at
   Bombay, India in 1865, the son of John Lockwood Kipling, who
   was formerly head of the Lahore School of Industrial Art. He
   was educated in England and returned to India in 1880 as
   editor of the "Lahore Civil and Military Gazette." He
   returned to England about 1889, and lived several years in
   the United States. While in India he published stories,
   sketches, and poems descriptive of India and Anglo-Indian
   military and civil life: " Departmental Ditties, etc.",
   "Plain Tales from the Hills", "Mine Own People", "Soldiers
   Three", "Barrack-room Ballads, etc.", and others. After
   leaving India he published "The Light That Failed,"
   "Naulahka" (with Balestier), "Many Inventions," "The Jungle
   Book," "The Second Jungle Book," "The Seven Seas," "Captains
   Courageous," "The White Man's Burden," "Kim," "The Man Who
   Would Be King and Other Stories," and others.
 
   Syn: Rudyard Kipling.
     [WordNet 1.5 + Century Dict. 1906]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top