Search result for

*kilos*

(58 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kilos, -kilos-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- About 120 kilos.- 120 กิโล ได้ Invictus (2009)
For all we know, she's hoarding kilos of it under her bed.ทั้งหมดที่เรารู้ เธอเก็บมันไว้เป็นกิโลซ่อนไว้ใต้เตียง Double Blind (2009)
The company car and three kilos gluten-free biscotti.รถบริษัท และบิสกิตสามกิโล ...ไร้กลูเตน Chuck Versus the Suitcase (2010)
Hmm, about 25 kilos of enriched uranium.อืม ผมหมาถึง ยูเรเนียม ซัก 25 กิโลกรัม 2.0 (2010)
Right there, that's 49 kilos.ใช่ 49 กิโล Fast Five (2011)
49 kilos is a million in twenties.นี่มัน 49 kg. นั่นหมายถึง 1 ล้าน Fast Five (2011)
Well, I'll tell you exactly what you'll find-- suitcases with false bottoms for smuggling drugs through customs, about 2 kilos of pure Argentinean heroin, and the best drug-sniffing dogs we've ever had.ผมจะบอกให้ว่า คุณ จะได้พบอะไร กระเป๋าที่มีด้านล่างกลวง ไว้ขนยาผ่านด่านศุลกากร An Embarrassment of Bitches (2012)
And taking into account her gracile form and small muscle attachments, I'd say she weighed approximately 54 kilos.และเมื่อดูจากรูปร่างที่ผอมบางของเธอ จุดต่อกล้ามเนื้อเล็ก ผมว่าเธอหนัก ราว 54 กก. The Bump in the Road (2012)
Roadster is 40 kilos heavier than the Coupe, so will it be slower?โรดสเตอร์จะมีน้ำหนักเยอะกว่า คูเป้ 40 กิโล มันจะช้าไหม Episode #18.2 (2012)
A Marshal Jennings delivered him to us, along with ten kilos of uncut heroin found in his possession.ผู้ตรวจการณ์เจนนิ่งส์ส่งตัวเขาให้เรา พร้อมกับ เฮโรอีนอีก 10 กิโลกรัมที่เขาขนมา Many Happy Returns (2012)
In the zoo, we fed the tigres in average of five kilos of meat a day.ในสวนสัตว์ เราให้เนื้อโดยเฉลี่ย5กิโลเป็นอาหารแก่เสือทุกวัน Life of Pi (2012)
We have a story tonight involving an affair, a cut-off penis, a TV star, twelve kilos of cocaine, devil worship, and a car chase.เรามีเรื่องราวในคืนนี้ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ อวัยวะเพศตัดดาวทีวี สิบสองกิโลกรัมโคเคน ปีศาจบูชาและไล่ล่ารถ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Okay? Cut that 60 kilos loose.ลดไปได้ตั้ง 60 กิโล เลย Riddick (2013)
- 600 kilos.- 600 กิโลกรัม Rush (2013)
It weighs at least a hundred kilos.น้ำหนักอย่างน้อย 100 กิโล Hair of the Dog (2013)
Each one of those bags is 12 kilos.ในกระเป๋ามีของอยู่ 12 กิโล Bag Man (2013)
Well, he stole 20 kilos of Gulanite.เขาขโมย กลูไนท์ ไป 20 กิโล Pilot, Part 2 (2013)
All right, so that's 18 kilos left.เอาหละ ถ้างั้น เหลืออีก 18 กิโล Pilot, Part 2 (2013)
12 kilos.12 กิโล Frederick Barnes (No. 47) (2013)
It weighs approximately six kilos, fully charged.น้ำหนักประมาณ 6กิโลกรัม ชาร์ตแบ็ตเตอร์รี่ไว้เต็ม Predestination (2014)
They weighed about five kilos and had long tails.แต่ถึงแม้ 30 ล้านปีแสงออกไป A Sky Full of Ghosts (2014)
A population bomb. Over 5,000 fertilized eggs weighing in at just under 900 kilos.ไข่ที่ผสมแล้ว 5000 กว่าฟอง น้ำหนัก 900 กิโลกรัม Interstellar (2014)
I thought you said we were delivering 40 kilos.ฉันนึกว่าเราจะส่งของไป 40 กิโลซะอีก Beyond Redemption (2015)
So I've had Thea procure a couple kilos of cocaine--ผมเลยให้เธียร์ไปหาซื้อ โคเคนมาสองสามกิโล Beyond Redemption (2015)
And also, there's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment... right next to the cure for blindness.และอีกอย่าง ผมซุกโคเคน 116 กก.ไว้ในห้องนี้ พี้หมดตาคุณคงหายบอด โชคดี Deadpool (2016)
We have a 4-star General in custody. And it's at least 500 kilos.เราได้ควบคุมตัวนายพลไว้แล้ว ระยะทางอย่างน้อย 500 กม. Jack Reacher: Never Go Back (2016)
200 kilos of enamelware a month, to begin in July and to continue for one year.ภาชนะ 200 กิโลต่อเดือน Schindler's List (1993)
Yet, it came at 23 kilos down of the weight you wanted.ทำให้ลดน้ำหนักได้ 23 กิโล ใช้ได้มั้ย The Jackal (1997)
You had a couple kilos of heroin. You didn't notice the extra weight?คุณมีเฮโรอีนเป็นกิโลๆ แต่คุณกลับไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น? Brokedown Palace (1999)
Even if he did plant the six kilos you know he'd never confess.ต่อให้เขาหว่านยาพวกนั้นไป 6 กิโล... ...คุณก็รู้ว่าเขาไม่มีวันสารภาพหรอก Brokedown Palace (1999)
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้? Brokedown Palace (1999)
Bring your things with you. 15 kilos only.เอาของติดตัวมาได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม The Pianist (2002)
To show you our goodwill, you should vote one of you to be allowed to go in town daily and bring 3 kilos of potatoe...yeah?เพื่อแสดงเจตนาที่ดีของเรา คุณควรเลือกตัวแทนหนึ่งคน เราจะยอมให้เขาเข้าไปในเมืองทุกวัน The Pianist (2002)
3 kilos of potato and bread.มันฝรั่งสามกิโลกับขนมปังครับ The Pianist (2002)
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Listen, do you know how many kilos of rice we can buy with this?ฟังนะ เธอคิดว่าเราซื้อข้าวได้กี่กิโล ด้วยเงินนี่ Bandidas (2006)
What, three, 400 kilos, eh?เท่าไหร่ 3-4 ร้อยกิโลฯเหรอ Faith Like Potatoes (2006)
no wonder everyone in america is so fat all is the fat is waffles and French fries you like french fries i've gained four kilos from French fries we need our strength soon we'll meet peter petrelli and help him save the cheerlead lifeไม่ประหลาดใจเลยว่า ทุกคนในอเมริกาจะอ้วนมาก ไขมันทั้งนั้นที่อยู่ในวัฟเฟิล และเฟร็นซ์ไฟรส์ คุณชอบเฟร็นซ์ไฟรส์ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
"Two Little Kilos"."ไอ้หนู 2 กิโล" The Orphanage (2007)
You used to say, "My two little extra kilos."คุณเคยพูดว่า "ไอ้หนู 2 กิโลของพ่อ" The Orphanage (2007)
That's over one-and-a-half kilos, right?นี่มันเกินกิโลครึ่งมาแล้วใช่ไหม Cassie (2007)
Pulverizing bones as big as baseball bats.Kann kiloschwere Knochen zermalmen. Wolfen (1981)
Two keys.Zwei KilosScarface (1983)
What'll he do when you start moving 2,000 keys...Was tut er, wenn du anfängst, 2.000 Kilos in Umlauf... Scarface (1983)
- We got hundreds of pounds of ballast!- Wir haben hunderte Kilos Ballast! Summer Rental (1985)
100 keys a week.100 Kilos pro Woche. Predator 2 (1990)
I wanna show you this guy, this cocaine-dealing parasite on his knees and 100 kilos of his poison.Ich will Ihnen diesen Typen hier zeigen. Diesen mit Kokain dealenden Schmarotzer, auf seinen Knien in 100 Kilos seines Giftes. Tough Boys (1990)
- Well, Bertha just lost 35 pounds on that eat-nothing-bigger-than-your-head diet.- Bertha hat 15 Kilos abgenommen... mit dieser Iss-nichts-was-größer-ist- als-dein-Kopf-Diät. Mr. Empty Pants (1993)
... and1 6 poundsof Semtex.... sowie8 KiloSemtexhaben. Executive Decision (1996)
But after you lose weight, your skin loosens up.Aber wenn die Kilos weg sind, dann wird die Haut schlaff. Hikers (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kilosHe is over 80 kilos.
kilosI'd like two kilos of apples.
kilosI haven't eaten very much but have gained as much as five kilos in a half year.
kilosI weigh 70 kilos, give or take a few kilos.
kilosI weigh about 60 kilos.

CMU English Pronouncing Dictionary
KILOS    K IY1 L OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kilos    (n) (k ii1 l ou z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Kilo \Ki"lo\, n.; pl. {Kilos}. [F.]
     An abbreviation of {Kilogram}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top