ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kaufmann*

K AO1 F M AH0 N   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kaufmann, -kaufmann-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Szabuniewicz, child, write down everything we owe this tradesman.Szabuniewicz, schreiben Sie alles auf, was wir diesem Kaufmann schulden. Me and the Colonel (1958)
- Me? My father is an ass.-Mein Vater ist Kaufmann im Nièvre. Les tricheurs (1958)
He is a merchant, well-thought-of in Antioch.Er ist Kaufmann, sehr angesehen in Antiochia. Ben-Hur (1959)
Perhaps He is a shepherd... ... amerchant,afisherman.Vielleicht ist er ein Hirte oder ein Kaufmann oder ein Fischer. Ben-Hur (1959)
clutter.Du bist sehr gütig gegen einen armen reisenden KaufmannHannibal (1959)
I like the notion of a retired merchant like you being interested in show business.Schön, dass ein Kaufmann in Rente sich fürs Theater interessiert. Let's Make Love (1960)
As businessman I can't afford to have feeling.Als Kaufmann kann ich mir keine Gefühle leisten. The Haunted Castle (1960)
Shakespeare, the merchant of venice, but applicable to any moment in time to any group of soldiery, to any nation on the face of the earth, or, as in this case, to the twilight zone.Shakespeare, 'Der Kaufmann von Venedig'. Aber anwendbar auf jeden Zeitpunkt, auf jede Art von Militär und jede Nation auf diesem Planeten, oder wie in diesem Fall auf die Twilight Zone. A Quality of Mercy (1961)
But when a little businessman harasses an officer because he's supposedly forcing people's hand. That goes too far.Aber ein kleiner Kaufmann, der einen Offizier belästigt... weil der angeblich Leute bedrängt. The Gentleman from Epsom (1962)
A nation merchant of whom I acquired him... spoke of a curious talent.Der venezianische Kaufmann, bei dem ich ihn erstanden habe meinte, dass er eine eigenartige Gabe hätte. Jack the Giant Killer (1962)
This is Sarah, the daughter of Aronne Ec Mezir, The richest merchant of the East.Das ist Sarah, die Tochter Von Aronne Ec Mezir, dem reichsten Kaufmann des Orients. Pontius Pilate (1962)
The richest merchant of Palestine, Aronne Ec Mezir.Der reichste Kaufmann von Palästina, Aronne Ec Mezir. Pontius Pilate (1962)
When the former king was the hostage in Country Chiu I was just a poor merchantAls der ehemalige König im Land Chiu als Geisel gehalten wurde, war ich nur ein einfacher, armer KaufmannShin no shikôtei (1962)
You don't look like a merchant.Du bist doch kein KaufmannJason and the Argonauts (1963)
The leading merchant of Guellen... opposed to people buying?- Ich bin überrascht, dass Sie, der beste Kaufmann in Guellen, etwas dagegen haben, dass Leute einkaufen. The Visit (1964)
I was at an Armenian merchant's, sold him an otter and a marten, bought some peppers and went home.Ich besuchte den armenischen Kaufmann, verkaufte ihm Otter und Marder, kaufte Paprika und ging nach Hause. Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
We're solid merchant stock with old-fashioned ideas.Wir sind ein Kaufmannsgeschlecht mit altmodischen Vorstellungen. The Agony and the Ecstasy (1965)
Before we even begin to work to feed this craving of ours, we must find a patron... a rich man of affairs, or a merchant or a prince or a pope.Bevor wir unser Verlangen sättigen können, brauchen wir einen Mäzenen. Ein reicher Geschäfts- oder Kaufmann, ein Fürst oder ein Papst. The Agony and the Ecstasy (1965)
No one knows who she is, but it seems she's the daughter of a merchant.Niemand weiß, wer sie ist, vermutlich die Tochter eines Kaufmanns. Red Beard (1965)
Every striker will be a recognizable enemy.Jeder Arbeiter und jeder Kaufmann bei dem Streik wird als Feind angesehen. The Battle of Algiers (1966)
I greet you, Lord Dagon, and wish you prosperity!Ich, Hiram, grüße dich, Kaufmann und und Bankier Dagon. Ich wünsche dir ein großes Vermögen und geschäftlichen Erfolg. Pharaoh (1966)
I always am, when they don't call me Your Lordship.Das bin ich immer, wenn man mich nur Kaufmann nennt und nicht Ehrenwerter. Pharaoh (1966)
Mr. Hubert Hamlyn is a rich business man, import, export with his own areal and harbor in Rotherhithe.Import-Exportkaufmann mit eigenem Lagerhaus und kleinem Hafen am Fluss im Rotherhithe. The Trygon Factor (1966)
Would you care to hear The Merchant of Venice?Möchten Sie vielleicht den Kaufmann von Venedig hören? Hogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
How long will you be a shipping clerk?Wie lange wollen Sie Handelskaufmann sein? Je t'aime, je t'aime (1968)
Once upon a time, many, many years ago, a rich merchant in Baghdad sent his servant to the marketplace.Vor vielen, vielen Jahren sandte ein reicher Kaufmann in Bagdad seinen Diener zum Markt. Targets (1968)
The merchant loaned him the horse.Der Kaufmann lieh ihm sein Pferd. Targets (1968)
The merchant went to the market.Der Kaufmann ging zum Markt. Targets (1968)
He arrived recently. They say he's a tradesman.Er ist vorgestern angekommen, man sagt, dass er Kaufmann ist. Lucía (1968)
Do you not know the story of the merchant?Kennen Sie nicht die Geschichte vom KaufmannThe Empath (1968)
The merchant. Who, when he found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.Der Kaufmann fand eine wertvolle Perle, verkaufte all sein Hab und Gut und erwarb sie. The Empath (1968)
I'm a merchant's wife, married to the eminent merchantIch bin die Frau eines Kaufmanns, verheiratet mit dem angesehenen Kaufmann Katerina Izmailova (1967)
I alone am depressed, to me alone life is unkind, me, the merchant's wife.Nur ich allein bin traurig und langweile mich. Nur mein Leben ist düster, mein Leben als Kaufmannsfrau. Katerina Izmailova (1967)
Can it really be an honour for you, an eminent merchant's wife, to be my mistress?Ist es wirklich eine Ehre für dich, die Frau eines berühmten Kaufmanns, meine Geliebte zu sein? Katerina Izmailova (1967)
I'll make you a merchant and we'll live together properly.Ich mache aus dir einen Kaufmann, und wir leben zusammen, wie es sich gehört. Katerina Izmailova (1967)
Fine sort of merchant's wife!Feine Kaufmannsfrau... Katerina Izmailova (1967)
From my rich merchant's wife.Von der Kaufmannsfrau. Katerina Izmailova (1967)
Your rich merchant's wife?Von der Kaufmannsfrau? Katerina Izmailova (1967)
Then she's a fool, that rich merchant's wife of yours!Dann ist sie eine Närrin, deine Kaufmannsfrau! Katerina Izmailova (1967)
Run off to that rich merchant's wife of yours!Geh doch zu deiner Kaufmannsfrau! Katerina Izmailova (1967)
- From your rich merchant's wife.- Von deiner Kaufmannsfrau. Katerina Izmailova (1967)
The merchant's wife with passionate fire still is burning.Die Kaufmannsfrau ist noch immer voller Feuer. Katerina Izmailova (1967)
It means I couldn't come to terms with your mercenary world.Also, ich bin mit eurer Kaufmannswelt nicht zurechtgekommen. Pirosmani (1969)
One: rise of merchant classes,Erstens, der Aufstieg der Kaufmannsstände. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
There's a man passing for most of his life as a white merchant.Ein Mann wollte als weißer Kaufmann durchkommen. Kitara (1971)
I'm a merchant banker.Ich bin ein BankkaufmannBlood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
I forget my name for the moment But I am a merchant banker.Mein Name ist mir gerade entfallen, aber ich bin ein BankkaufmannBlood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Yes. that's a flemish merchant Of the 15th or 16th centuries. What?Ja, das ist ein flämischer Kaufmann aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Is it a flemish merchant?- Einen flämischen KaufmannMr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
No, it is not a flemish merchant.- Nein, keinen flämischen KaufmannMr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
KAUFMANN K AO1 F M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankier {m}; Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f} | Bankiers {pl}banker | bankers [Add to Longdo]
Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f}bank clerk; stock market clerk [Add to Longdo]
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA [Add to Longdo]
Geschäftsinhaber {m}; Geschäftsinhaberin {f}; Ladeninhaber {m}; Ladeninhaberin {f}; Kaufmann {m}; Kauffrau {f} | Geschäftsinhaber {pl}; Ladeninhaber {pl}; Kaufmänner {pl}shopkeeper | shopkeepers [Add to Longdo]
Geschäftsmann {m}; Kaufmann {m} | Geschäftsleute {pl}businessman | businessmen [Add to Longdo]
Industriekaufmann {m}industrial manager [Add to Longdo]
Kaufmann {m}merchandiser [Add to Longdo]
Kaufmann {m}; Großkaufmann {m}; Händler {m} | Kaufleute {pl}merchant | merchants [Add to Longdo]
Kaufmanns-Und {n}; Et-Zeichen {n}; kommerzielles UND-Zeichen (&)ampersand [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]
Versicherungskaufmann {m}; Versicherungskauffrau {f}insurance broker [Add to Longdo]
Er ist Diplomkaufmann.He's got a business degree. [Add to Longdo]
Kfm. : Kaufmannmerchant, businessman, trader [Add to Longdo]
Kfm. : Kaufmanndlr : dealer [Add to Longdo]
Kfm. : Kaufmannagt : agent [Add to Longdo]
Der Kaufmann von VenedigThe merchant of Venice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商人[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
町人[ちょうにん, chounin] Kaufmann, Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kaufmann /kaufman/ 
   merchandiser; merchant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top