Search result for

*kaps*

(82 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kaps, -kaps-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.- Sprengkapseln? Journey to Xibalba (2013)
But enough now about your career Kapster as ...เอาล่ะ เข้าเรื่องสงครามได้แล้ว Meet the Spartans (2008)
It was as hot as an oven in the capsule when I re-entered.In der Kapsel war es heiß wie in einem Ofen, als wir landeten. Unidentified Flying Oddball (1979)
STARBUCK: There was nothing left but my escape pod, which fired automatically moments before my ship impacted:Es gab nichts außer meiner Rettungskapsel, der kurz vor dem Aufprall automatisch losging. The Return of Starbuck (1980)
Look, I re-examined my own safety pod, the one I crashed in.Ich habe die Kapsel in der ich gelandet bin nochmal untersucht. The Return of Starbuck (1980)
The small pod made its way across the heavens, emitting its weak but distinct distress signal:Die kleine Kapsel hat sich einen Weg durch das All gebahnt, und ein schwaches aber deutliches Notsignal gesendet. The Return of Starbuck (1980)
A recovery team brought the small pod aboard the Galactica, taking every imaginable precaution lest it be some treacherous Cylon trick.Ein Rettungsteam hat die Kapsel an Bord der Galactica gebracht, hatten Vorsichtsmaßnahmen getroffen es hätte ein Zylonentrick sein können. The Return of Starbuck (1980)
- A small capsule.- Eine kleine Kapsel. La Cage aux Folles II (1980)
He'll get you home in the capsule.Er bringt dich in der Kapsel heim. Flash Gordon (1980)
Unlock the pod!Rettungskapsel klarmachen! Escape from New York (1981)
Get me to the pod.Bringen Sie mich zur Kapsel! Escape from New York (1981)
Sir, this is a locating device to trace you if you become separated from the pod.Mit diesem Gerät können wir Sie jederzeit ausfindig machen, falls Sie von der Kapsel getrennt werden. Escape from New York (1981)
It's the escape pod.Das ist die Rettungskapsel. Escape from New York (1981)
Something we've been fooling around with. Two microscopic capsules lodged in your arteries.Wir verankerten zwei winzige Kapseln in Ihren Arterien. Escape from New York (1981)
If I come back without him, you'll burn these things out?Holen Sie die Kapseln auch raus, wenn ich ohne ihn komme? Escape from New York (1981)
- Cyanide capsules.- Zyankali-Kapseln. Escape from New York (1981)
- And the detonators?Und die Sprengkapseln? Outland (1981)
Nelson, we're talking about nuclear detonators.Nelson, das sind Atomsprengkapseln! Outland (1981)
Not detonators.Aber nicht Sprengkapseln. Outland (1981)
But I don't see myself living 130 years without a drink or a smoke... with a stone for lunch, a capsule for supper...130 Jahre ohne Wein und Tabak will ich mir nicht Vorstellen! Mittags lutsch ich 'nen Stein und abends werf ich 'ne Kapsel! The Cabbage Soup (1981)
Activate escape pods. Send out the log buoy.Fluchtkapseln aktivieren! Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
The escape pods are all in place.Die Fluchtkapseln sind alle da. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
I mean, right now, clenched in her teeth right now, is a cyanide capsule.Genau in diesem Moment hat sie eine Zyanidkapsel zwischen den Zähnen. Saved by the Bells (1983)
In my opinion, I should stop Corridex pills, go from 15 to 25g of Syrafol, while still taking Belzebion. And we'll see.Wir sollten besser mit den Salzkapseln aufhören, das Sierrafol von 15 auf 25 erhöhen und bei Belzebio bleiben. My Other Husband (1983)
We're putting into your teeth a micro capsule.Bereit, meine Herren? Dann los. Wir pflanzen eine Mikrokapsel in Ihr Gebiss. Go for It (1983)
With the aid of this capsule and the Boyer satellite we will be able to pinpoint your positions anywhere on the face of this planet, down to about three feet.Mit Hilfe der Kapsel und einem Spionage-Satelliten sind wir in der Lage, Ihren genauen Standort auf der Welt zu bestimmen. Go for It (1983)
Yeah, are you sure it won't fall out like you know if somebody hits me?Ist das nicht toll! Fällt die Kapsel nicht raus, wenn mir jemand eine verpasst? Go for It (1983)
And that's not all, if we try to remove it without first deactivating it, this whole building would be just another address.Die Kapsel ist zwischen den Zähnen und den Kieferknochen verankert. Und das ist nicht alles. Go for It (1983)
- Boom, boom!Wenn man die Kapsel rausreißt ohne sie vorher zu entschärfen, dann fliegt das ganze Gebäude in die Luft. Go for It (1983)
The detonator, now listen carefully.Die Sprengkapsel - hören Sie sorgfältig zu. Octopussy (1983)
By combining our available rockets, the Redstone, the Atlas I agree that we could launch a pod.Wenn wir die beiden Raketen Redstone und Atlas zusammenbauen, könnten wir eine Kapsel starten. The Right Stuff (1983)
A pod.Eine Kapsel. The Right Stuff (1983)
A capsule.Eine Raumkapsel. The Right Stuff (1983)
Now, we will be in full control of this pod.Und wir hätten die Kapsel total unter Kontrolle. The Right Stuff (1983)
It means you don't need honest-to-God pilots. What you ought to get is a lab rabbit to curl up in your damn capsule with its heart beating and a wire up the kazoo.Lhr braucht keine Piloten, sondern Versuchskaninchen, die sich in eurer Kapsel verkriechen... mit rasendem Herzen... und einem Schlauch im Hintern. The Right Stuff (1983)
These men are preparing themselves for the ordeal of capsule life.Sie bereiten sich vor auf die Prüfung des Lebens in der Kapsel. The Right Stuff (1983)
Since we have developed a fully automated vehicle all we seek from the occupants of the capsule is data.Da die Kapsel völlig automatisiert ist, erwarten wir von den Insassen... der Kapsel nur eins: Daten. The Right Stuff (1983)
This is the final form of the capsule.Das ist die endgültige Form der Kapsel. The Right Stuff (1983)
There could be a hatch with explosive bolts on the capsule.Ja, wir könnten der Kapsel eine Luke mit Sprengbolzen einbauen. The Right Stuff (1983)
We do not refer to it as a "capsule."Wir nennen es nicht "Kapsel". The Right Stuff (1983)
Does he look like the kind of guy who'd put doo-doo in the capsule?Sieht er aus wie einer, der in die Kapsel kackt? The Right Stuff (1983)
To introduce liquid into the pure oxygen of the capsule and the pressure suit might cause a short circuit. It could start a fire.Flüssigkeit... in den puren Sauerstoff der Kapsel und des Druckschutzanzugs zu lassen, könnte einen Kurzschluß verursachen. The Right Stuff (1983)
We're in orbit at this time around the capsule.Wir kreisen über der Kapsel. The Right Stuff (1983)
Go for the capsule.Rette die Kapsel. The Right Stuff (1983)
We need the data in the capsule.Wir brauchen die Daten in der Kapsel. The Right Stuff (1983)
Forget the fucking capsule!Vergeßt doch die verdammte Kapsel! The Right Stuff (1983)
The capsule was rocking around a bit.Die Kapsel hat etwas geschaukelt. The Right Stuff (1983)
My God. He lost his capsule but he's keeping his story.Er verliert die Kapsel und hält an seiner Geschichte fest. The Right Stuff (1983)
He is shouting to save the capsule first.Er schreit, erst sei die Kapsel zu bergen. The Right Stuff (1983)
Though the capsule was lost, our new hero Astronaut Gus Grissom, was saved.Trotz des Verlusts der Kapsel... wurde unser Held Gus Grissom gerettet. The Right Stuff (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
KAPS    K AE1 P S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amulettkapsel {f}amulet capsule [Add to Longdo]
Brennkapsel {f}saggar [Add to Longdo]
Hörkapsel {f}earphone [Add to Longdo]
Kapsel {f} | Kapseln {pl}capsule | capsules [Add to Longdo]
Kapsel {f}sagger [Add to Longdo]
Kapselfüllmaschine {f}capsule filling machine [Add to Longdo]
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug [Add to Longdo]
Probekapsel {f}sample sagger [Add to Longdo]
Raumkapsel {f}space capsule [Add to Longdo]
Samenkapsel {f} | Samenkapseln {pl}seed vessel; boll | seed vessels [Add to Longdo]
Sammelkapsel {f}boll [Add to Longdo]
Sprengkapsel {f} | Sprengkapseln {pl}detonator | detonators [Add to Longdo]
Verkapselung {f} | Verkapselungen {pl}encapsulation | encapsulations [Add to Longdo]
Zündkapsel {f} | Zündkapseln {pl}detonator cap | detonator caps [Add to Longdo]
sich abkapseln | sich von der Welt abkapselnto shut oneself off; to cut oneself off | to cloister oneself away [Add to Longdo]
absondern; abkapseln | absondernd | sondert ab | sonderte abto sequester | sequestering | sequesters | sequestered [Add to Longdo]
(sich) einkapselnto encapsulate (oneself) [Add to Longdo]
sich einkapseln; sich abkapselnto withdraw into one's shell [Add to Longdo]
einschließend; einkapselnenclosing [Add to Longdo]
subkapsulär {adj}subcapsular [Add to Longdo]
verkapseln | verkapselnd | verkapselt | er/sie/es verkapselt | ich/er/sie/es verkapselteto encapsulate | encapsulating | encapsulated | he/she/it encapsulates | I/he/she/it encapsulated [Add to Longdo]
Kapsturmvogel {m} [ornith.]Pintado Petrel [Add to Longdo]
Kapscharbe {f} [ornith.]Cape Cormorant [Add to Longdo]
Kapsegler {m} [ornith.]African Black Swift [Add to Longdo]
Kapschwalbe {f} [ornith.]Greater Striped Swallow [Add to Longdo]
Kapstelze {f} [ornith.]Cape Wagtail [Add to Longdo]
Kapschnäpper {m} [ornith.]Cape Batis [Add to Longdo]
Kapsperling {m} [ornith.]Cape Sparrow [Add to Longdo]
Kapsteinsperling {m} [ornith.]South African Rock Sparrow [Add to Longdo]
Kapstadt (Stadt in Südafrika)Cape Town (city in South Africa) [Add to Longdo]
gekapseltes PostscriptEPS : encapsulated PostScript [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top