Search result for

*julep*

(59 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: julep, -julep-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- How's yo julep?- How's yo julepReversals of Fortune (2009)
I need the ladies' room after all those mint juleps.ฉันต้องการห้องพักผู้หญิงหลังจากเครื่องดื่มมิ้นท์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
There will be a mint julep waiting on the other side, sir.จะมี Julep สะระแหน่ รอในด้านอื่น ๆ ครับ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Y'all ever have a real cold Georgia-style mint julep?Hey, Jim. Haben Sie schon mal einen richtig kalten Mint Julep getrunken? This Side of Paradise (1967)
He went off to create something called a mint julep.Er wollte einen Mint Julep machen. This Side of Paradise (1967)
Your julep, sir.Ihr Julep, Sir. Finian's Rainbow (1968)
You don't know how to serve a julep like you're supposed to.Du weißt nicht, wie man Julep serviert, obwohl du es wissen solltest. Finian's Rainbow (1968)
You'll feel better when you've had your julep.Sie fühlen sich besser, wenn Sie lhren Julep trinken. Finian's Rainbow (1968)
To hell with my julep!Zum Teufel mit dem JulepFinian's Rainbow (1968)
Why don't we have a julep while we're waiting? Very well.- Trinken wir solange einen JulepEpisode #1.1 (1985)
-Mint julep?- Mint JulepNo Mercy (1986)
I don't drink mint juleps, and I don't care about you or your batshit dead cousin.Ich trinke keine Mint Juleps, und ich scher mich nicht um Sie oder Ihren geilen toten Cousin. No Mercy (1986)
Mint julep?- Mint JulepThe Man of Steel Bars (1993)
Daiquiri, Miss Tart, or your usual julep?Daiquiri, Miss Tart, oder Ihr gewöhnlicher JulepThe Dad Who Came in from the Cold (1996)
Nick, my boy. You're just in time for mud.Nick, mein Junge, du kommst gerade richtig für einen Mint JulepThank You for Smoking (2005)
Yeah. You know the secret to a really good julep?- Weißt du, was einen guten Julep ausmacht? Thank You for Smoking (2005)
When the smoke clears, Abraham Lincoln will be speaking Hindi and drinking mint juleps.Wenn der Nebel abgeflaut ist, spricht Abraham Lincoln Hindi... ..und trinkt MinzjulepThe Hamburger Postulate (2007)
Ladies and gentlemen, put down your mintjuleps.Meine Damen und Herren, stellen Sie lhre Juleps weg. Adventureland (2009)
How's your julep?- Wie schmeckt dein JulepReversals of Fortune (2009)
They're probably drinking mint juleps. Ugh.Die trinken wahrscheinlich Minz Juleps. My Old Kentucky Home (2009)
Sorry, Silver, No More Mint Juleps."Sorry, Silver", "Keine Mint Juleps mehr." (Ein alkoholischer Cocktail) Love Is a Many Strangled Thing (2011)
Or do I want a mint julep?- Aber... - Ooh, vielleicht lieber einen Mint Julep (=Drink)? Pipeline Fever (2011)
Bartender I will have a mint julep, please.Barkeeper, einen Mint Julep, bitte. Aliens & Aliases (2012)
A mint julep won't cure what ails you.Ein Mint Julep gibt dir nicht das, was dir fehlt. Aliens & Aliases (2012)
Let's bust out the juleps!Holen wir den Juleps raus! Saplings (2012)
I need the ladies' room after all those mint juleps.Nach all den Mint Juleps drückt meine Blase ein wenig. Portrait of a Lady Alexander (2012)
There will be a mint julep waiting on the other side, son.Gibt es eine Mint Julep warten auf der anderen Seite, Sohn. Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Mint juleps and plantations.Minz Juleps und Plantagen. The Night the Lights Went Out in Georgia (2013)
Mmm. I like the idea of that better than the idea of you on an army base serving mint juleps to Casey's officers.Diese Vorstellung gefällt mir besser als die von dir auf einem Stützpunkt, wie du Offizieren Mint-Juleps servierst. Tears of a Clown (2014)
Julep, minus the sugar and mint?Julep, aber ohne Zucker und Minze. Moon Over Bourbon Street (2014)
What if one of us craves another julep?Was, wenn einer von uns einen Julep braucht? Moon Over Bourbon Street (2014)
My stupid wife, Julep, didn't want carpeting.Meine dämliche Frau, Julep, wollte keinen Teppichboden. Calamityville Horror (2014)
Julep.JulepCalamityville Horror (2014)
Well, Julep, if I may be so bold, you don't look a stab wound over 20.Nun, Julep, wenn ich so kühn sein darf, Ihre Wunden sehen nicht nach mehr als 20 Stichen aus. Calamityville Horror (2014)
But that's Julep's choice.Aber das ist Juleps Wahl. Calamityville Horror (2014)
From when Julep tried to poison me earlier.Mit dem Julep mich zuvor vergiften wollte. Calamityville Horror (2014)
Nothing like watching tourists get drunk on hurricanes and mint juleps.Nichts ist besser, als zu zusehen, wie sich Touris mit Hurricanes und Mint Juleps vollaufen lassen. Crescent City: Part 1 (2014)
- A mint julep, sir.Ein Pfefferminz-Julep, Sir. Mortdecai (2015)
Gentlemen, can I tempt your palate to some of Louisiana's finest mint juleps?Meine Herren, darf ich Ihren Gaumen zu Louisianas besten Mint Juleps verführen? Bad Ass 3: Bad Asses on the Bayou (2015)
Oh, Milly, where's my mint julep?Milly, wo ist mein Mint JulepCampers Arrive (2015)
*Likethekicker* *Inajuleportwo*Prickelt es wie Julep in mir Old People (2015)
- Pretty good mint julep, huh?- Ziemlich guter Mint Julep, oder? The Boo (2015)
Nobody wants a mint julep?Niemand möchte etwas Mint JulepThe Boo (2015)
_Also, das ist zwar kein Mint Juleps im Savoy oder ein Walzer im Holborn, aber das kommt dem schon ziemlich nah. Men of Iron, Men of Smoke (2016)
Mint Julep.Mint JulepThe Dusty Spur (2017)
If all that mint sticks in the juleps, it's bound to be a powerful night.So viel Minze in den Julep-Drink, das wird ein Abend. Jezebel (1938)
Miss Julie, when I ever serve a gentleman a julep without the frost?Miss Julie, hab ich je einen Julep ohne Frost serviert? Jezebel (1938)
See that the gentlemen get their juleps.- Servier den Herren ihre Juleps. Jezebel (1938)
- You got some mint juleps?- Gibt es Mint Juleps? Jezebel (1938)
Gentlemen, how would you all like a mint julep?Meine Herren, wie wäre es mit einem Mint JulepGo West (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULEP    JH UW1 L AH0 P
JULEPS    JH UW1 L AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
julep    (n) (jh uu1 l i p)
juleps    (n) (jh uu1 l i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
süßliches Getränkjulep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Julep \Ju"lep\ (j[=u]"l[e^]p), n. [F., fr. Sp. julepe, fr. Ar. &
   Per. jul[=a]b, jull[=a]b, fr. Per. gul[=a]b rose water and
   julep; gul rose + [=a]b water.]
   [1913 Webster]
   1. A refreshing drink flavored with aromatic herbs;
    especially (Med.), a sweet, demulcent, acidulous, or
    mucilaginous mixture, used as a vehicle. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Honey in woods, juleps in brooks.   --H. Vaughan.
    [1913 Webster]
 
   2. An alcoholic beverage composed of brandy, whisky, or some
    other spirituous liquor, with sugar, pounded ice, and
    sprigs of mint; -- called also {mint julep}. [U.S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top