ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*japans*

JH AH0 P AE1 N Z   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: japans, -japans-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And some hated him... as they had always hated those who intruded upon the soil of Japan.Und manche hassten ihn, wie sie immer alle gehasst hatten, die die Erde Japans betraten. The Barbarian and the Geisha (1958)
SOMEWHERE IN THE SOUTH OF JAPANIrgendwo im Süden Japans Floating Weeds (1959)
We were enemies then but now we find that we have the same opnionsDie Studentenproteste bewirkten, dass sich zwei alte Feinde näher kamen. Nun sind wir, was die gegenwärtige Situation angeht, einer Meinung. Jener 15. Juni war der Beginn eines neuen NachkriegsjapansNight and Fog in Japan (1960)
Brought about a change in public movementsEr war ein Meilenstein in der sozialen Bewegung Japans. Eine Frage bleibt aber, wie man auch an der Sache mit Kitami sieht: Night and Fog in Japan (1960)
The Japan Current, sometimes called Kuroshio, divides here.Der Japanstrom, auch als Kuroshio bekannt, teilt sich an dieser Stelle. King Kong vs. Godzilla (1962)
I want to capture that other spirit of Japan while it still exists.Ich will den anderen Geist Japans erfassen, solange es ihn noch gibt. My Geisha (1962)
It is Japan's most popular sport.Es ist der beliebteste Sport JapansMy Geisha (1962)
Japan renounced war in her constitution.Mit der Kapitulation Japans haben diese Dinge ihre Berechtigung verloren. Atragon (1963)
Our new Constitution has renounced war.Die neue Verfassung Japans hat dem Krieg abgeschworen. Atragon (1963)
Ladies and gentlemen... what you have just seen is an excerpt from a motion picture that was made in Japan.Ladys und Gentlemen, was Sie soeben sahen, sind Ausschnitte aus einem Film, der typisch für die Produktionen Japans ist. What's Up, Tiger Lily? (1966)
2,627 years ago, on February 11 Emperor Jimmu became Japan's first monarchVor 2.627 Jahren, am 11. Februar wurde Kaiser Jimmu Japans erster Monarch. Sing a Song of Sex (1967)
His name means "the first ruler of Japan"Sein Name bedeutet: , Der erste Herrscher Japans". Sing a Song of Sex (1967)
Sujin, Japan's 10th monarchSujin, Japans 10. Monarch. Sing a Song of Sex (1967)
And his identity is the most closely guarded secret in Japan.Seine Identität ist das bestgehütete Geheimnis JapansYou Only Live Twice (1967)
It's coming from Japan's central mountain region.Die Frequenzen kommen aus den Bergregionen JapansDestroy All Monsters (1968)
"and not cause further embarrassment "to their plans for total economic and political domination of Japan."Damit es keine Unannehmlichkeiten gibt auf dem Weg zur wirtschaftlichen und politischen Beherrschung JapansButterfly (1970)
Yes, and that fleet is a knife leveled at Japan's throat.Die Flotte ist ein Messer an Japans Kehle. Tora! Tora! Tora! (1970)
"Japanese future action unpredictable."Japans Handlungen unvorhersagbar. Tora! Tora! Tora! (1970)
"The Japanese government regrets to have to notify the American government that, in view of the attitude of the American government it is impossible to reach an agreement through negotiations.""Japans Regierung bedauert, den USA mitzuteilen dass infolge der Haltung der US-Regierung..." GENERAL GEORGE C. MARSHALL Stabschef, U.S.-Armee "...es nicht möglich ist, die Gespräche fortzusetzen." Tora! Tora! Tora! (1970)
I had intended to deal a fatal blow to the American fleet by attacking Pearl Harbor immediately after Japan's official declaration of war.Ich wollte einen letzten Angriff auf die US-Flotte durchführen... durch den Angriff auf Pearl Harbor... unmittelbar nach der Kriegserklärung JapansTora! Tora! Tora! (1970)
Wang Kang, obey the law of Japan!Wang Kang! Halte dich an die Gesetze JapansZatoichi Meets the One-Armed Swordsman (1971)
Japan's Nr. 1!Japans Nr. 1! Ichijo's Wet Lust (1972)
You're Japan's best friend.Du bist Japans bester Freund. Fist of Fury (1972)
I can say I'm Japan's best officer.Ich bin stolz, der beste Gendarm Japans zu sein! Hanzo the Razor: The Snare (1973)
Why don't you arrest Japan's wickedest thief? .Wenn das so ist, möchtest du nicht den schlimmsten Dieb Japans fangen? Hanzo the Razor: The Snare (1973)
Japan's wickedest thief?Den schlimmsten Dieb JapansHanzo the Razor: The Snare (1973)
You brag and call yourself Japan's best officer.Du brüstest dich doch immer damit, der beste Gendarm ganz Japans zu sein! Hanzo the Razor: The Snare (1973)
If you're Japan's worst thief, act like it.Verhalt dich gefälligst wie Japans schlimmster Dieb! Hanzo the Razor: The Snare (1973)
If I kill Japan's best officer, Razor Hanzo, I'll have no regrets.Wenn ich den teuflischsten Gendarm Japans dabei erschlage, dann hat sich mein Tod gelohnt! Hanzo the Razor: The Snare (1973)
I see. You're Japan's wickedest thief! .Du bist wirklich der übelste Halunke JapansHanzo the Razor: The Snare (1973)
We've captured Shobei Hamajima, Japan's worst thief! .Wir haben Shobei Hamajima, den schlimmsten Dieb Japans, gefangen! Hanzo the Razor: The Snare (1973)
I've got Japan's best bodyguard at my side.Japans stärkste Leibwache begleitet mich. Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
But he's never been outside Japan.Er war noch nie außerhalb JapansThe Killer Elite (1975)
In our westward drive across the Pacific, the navy's consistent goal... has been to cut Japan's line of communication.Bei unserem Vorstoß nach Westen über den Pazifik... war es stets das Ziel der Navy... Japans Kommunikationskanäle abzuschneiden. MacArthur (1977)
In fact, with the fall of Japan, the liberation of the northern Philippines, including Manila, will follow de facto, without any need for force of arms.Beim Fall Japans... wird die Befreiung der nördlichen Philippinen... einschließlich von Manila, de facto ohne Waffeneinsatz erfolgen. MacArthur (1977)
I will not countenance separate spheres of influence or occupation... of the home islands of Japan as long as I'm in command.Ich dulde keine separaten Einflusssphären... oder die Besetzung der Kerninseln Japans, solange ich das Kommando habe. MacArthur (1977)
He is from northern Japan.Er kommt aus dem Norden JapansKagemusha (1980)
I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration which specifies the unconditional surrender of Japan.Ich werte diese Antwort als Anerkennung der Potsdamer Erklärung, welche die bedingungslose Kapitulation Japans festlegt. The Last Ten Days (1981)
Contact the Japanese ambassador.Benachrichtigen Sie den Botschafter JapansAirplane II: The Sequel (1982)
Black Star Ninja is the only top-ranking ninjutsu sensei outside Japan.Black Star Ninja ist der ranghöchste Ninjutsu-Meister außerhalb JapansAmerican Ninja (1985)
I may join the Japanese Air Force.Ich könnte zu Japans Luftwaffe gehen. Empire of the Sun (1987)
Little hope ofprogress remains between Roosevelt and the Japanese ambassador.Es besteht wenig Hoffnung auf eine Einigung zwischen Präsident Roosevelt und Japans Botschafter. Empire of the Sun (1987)
Singapore revealed that Japanese forces in Indochina have reached the strength of perhaps 50,000.Laut neuesten Informationen ist Japans Armee in Indochina 50. 000 Mann stark. Empire of the Sun (1987)
Nagasakiis Japan's gateway to China just 500 miles from Shanghai.Nagasaki, Japans Hafen, der als Tor zu China gilt, nur 500 Meilen von Shanghai. Empire of the Sun (1987)
Nine days after the bomb at Hiroshima... on August 15, 1945... Emperor Hirohito announced the surrender of Japan.Neun Tage nach der Bombe in Hiroschima, am 15. August 1945, verkündete Kaiser Hirohito Japans Kapitulation. The Last Emperor (1987)
Danny, this is coming to us via satellite from one of Japan's oldest and most sacred malls.Danny, es wurde über Satelliten ausgestrahlt, von einer der ältesten und heiligsten Shopping Malls JapansJoey Gets Tough (1988)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.Vor vielen Jahren lebte ich in Japan, als Haustier meines Meisters Yoshi, wo ich seine Bewegungen in meinem Käfig nachahmte und dadurch die geheimnisvolle Kunst des Ninjitsu erlernte. Denn Yoshi war einer der besten Schattenkrieger JapansTeenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You're the best doorman in Japan.Sie sind der beste Pförtner JapansMinbô no onna (1992)
It's glory to work for our country.Es geht um die Ehre Japans, und du wirst sie erfüllen. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
We cultivate germs of Black Death, Cholera, Typhus and to people of different nationalities, for instance,Wir vom Lager 731 sind hier, um mit unserem Wissen und unseren Fähigkeiten Japans Macht zu demonstrieren. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
JAPANS JH AH0 P AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
japans (v) ʤˈəpˈænz (jh @1 p a1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanseide {f}Japanese silk [Add to Longdo]
Japanstelze {f} [ornith.]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャパンシフト[, japanshifuto] (n) Japan shift [Add to Longdo]
ジャパンソサエティー[, japansosaetei-] (n) Japan Society [Add to Longdo]
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
黒潮[くろしお, kuroshio] (warme Meeresstroemung suedoestl. Japans) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Japans /japɑns/
   1. Japanese
   2. Japanese; Japaneselanguage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top