ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inline*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inline, -inline-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainline(vt) ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ, Syn. inject

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainline(เมน`ไลน) vt., vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inline fanพัดลมติดตั้งในท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He guessed that the machines would cut off the mainlines in and out of Zion....จะตัดสายทางเดินหลัก ขาดจากไซออน The Matrix Reloaded (2003)
I'll send 2 mainline cruisers to help you destroy it.ข้าจะส่งกองกำลังไปช่วยเจ้า เพื่อทำลายมัน Duel of the Droids (2008)
We're gonna go mainline coffee, wait for news.เรากำลังจะไปหากาแฟดื่ม รอข่าว Pilot (2009)
So... There are seven mainline railway stations in Paris, ดังนั้นมี 7 สถานีหลักในปารีส Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You mainlined the kool-aid, huh?ดื่ม m100 มากไปรึเปล่า Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Let's mainline some drugs immediately.บอกหมอให้ยาแก้ปวดเลยเถอะ Pu'olo (2012)
Tell your mom to use mainlinemate.บอกแม่เธอให้ใช้ เมนไลน์เมท Birds of a Feather (2012)
I was hoping you might've met someone interesting on mainlinemate.ฉันหวังว่าคุณจะพบ คนที่น่าสนใจบนเมนไลน์เมทนะคะ Birds of a Feather (2012)
Mainlinemate? What's that?เมนไลน์เมทเหรอ มันคืออะไรน่ะ Birds of a Feather (2012)
It's a message from mainlinemate.ข้อความจากเมนไลน์เมท Birds of a Feather (2012)
The fancy part? Mainline?ขอเดาว่าจากเมนไลน์ New Car Smell (2012)
- You know, you mainline a lot of sugar for a guy who won't get his teeth cleaned.รู้มะ สำหรับคนที่ไม่แปรงฟันเนี่ย เธอยัดน้ำตาลให้เขามากไปแล้วนะ The Sisters Mills (2015)
WAIT A SEC. YOU ROLLERBLADE? OH, I LOVE IT.Letzte Woche war ich Inlineskaten im Park... Happy New Year (1990)
I LOVE IT!- Inlineskaten? Happy New Year (1990)
GET OUT OF HERE.- Wir gehen Inlineskaten. Happy New Year (1990)
I'm holding him back because I won't rollerblade. - What's her name?Plötzlich bin ich ihm ein Klotz am Bein, weil ich keine Inlineskates will. The First Wives Club (1996)
I've narrowed it down to either channeling Aztec spirits or rollerblading.Entweder als Medium für die Geister der Azteken oder Inlineskaten. Workin' Man Blues (1996)
So you're also an expert on rollerblading.Du bist also auch Experte für Inlineskates. Workin' Man Blues (1996)
So, you given up on rollerblading yet?Habst du das Inlineskaten schon aufgegeben? Workin' Man Blues (1996)
That poxy demo crew didn't back the main line.Diese beknackten Abriss-Loser haben die Mainline nicht abgesichert. Ocean's Eleven (2001)
See any roller-bladers come by?- Haben Sie Inlineskater gesehen? Riders (2002)
- Seen any... roller-bladers come by?- Haben Sie Inlineskater gesehen? Riders (2002)
- Roller-blades- Inlineskates. Riders (2002)
So, the only thing we know about these guys is that they're under thirty They've got iced water in their veins, and they can skate like hellWir wissen, dass sie unter 30 sind und teuflisch gute Inlineskater. Riders (2002)
With bells on, and nothing else, except leg warmers, roller skates, and Groucho Marx glasses.Herausgeputzt und sonst nichts außer Beinwärmern, Inlinern und Groucho-Marx-Brillen. Go, Bulldogs! (2006)
- I want rollerbaldes.Und ich will Inliner. Dard Divorce (2007)
We'll spend our Saturdays in Central Park trying to "save" gay rollerbladers.Wir werden unsere Samstage im Park verbringen, um schwule Inlineskater zu "retten". Fireworks (2007)
There's a lot less demand for a small Rollerblade shop what with Big 5 and Sport Chalet but my designs are gonna revolutionize the roller industry.Ich meine, die kleinen Inline-Skate-Läden haben es schwer, seit es große Sportläden gibt wie Big Five und Sport Chalet. Aber meine Ideen werden die Inline-Skate-Industrie revolutionieren. Yes Man (2008)
-What's with the skates?- Wozu die Inline-Skater? Believe the Unseen (2008)
- He's gonna put me on the line.- Er sorgt dafür, dass wir inline sind. Mamma Mia! (2008)
Whale-watching, rollerblading, reading?Schön, rufe Sie an, wenn Sie Ihnen die Nacht freigibt. Wale beobachten, Inlineskaten, Lesen? Hit Me Baby (2009)
And now I'm not good enough for some spoiled mainline brat?Und jetzt bin ich nicht mehr gut genug für eine verwöhnte Mainline-Göre? Shut the Door. Have a Seat (2009)
It's not rol ler-skati ng down Massach usetts Aven ue in rush hou r.Es ist nicht, wie in der Hauptverkehrszeit die Massachusetts Avenue mit Inline-Skates runter zu brettern. Hubble (2010)
They collect a lot of young people who are good at different things ... - Inline, skating, BMX, karate, whatever.Sie suchen sich Kids, die alle eine Sportart perfekt beherrschen, so was wie Inlines, Skateboard, BMX, Karate, was du willst. Skills (2010)
♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want ♪ ♪ oh, call him up and tell him what you want... ♪♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want ♪ ♪ oh, call him up and tell him what you want... ♪ Slip Away (2011)
♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want ♪ ♪ Jesus on the mainline♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want ♪ ♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want ♪ Slip Away (2011)
♪ tell him what you want ♪ ♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want... ♪♪ Jesus on the mainline ♪ ♪ tell him what you want... ♪ Slip Away (2011)
And I dedicate my life... All rockers and hardcore skaters off the rink, unless you're looking for love.Alle Inliner und Hardcore-Rollschuhfahrer von der Bahn, die nicht auf Liebe aus sind. Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules (2011)
Rollerblading?Inlineskaten? This Means War (2012)
Do you like to rollerblade ?Fährst du gerne auf Inlineskates? Osombie (2012)
(Chapo) I love rollerblading.- Ich liebe Inliner. Osombie (2012)
Tell your mom to use mainlinemate.Sag deiner Mom, sie soll MainLineMate benutzen. Birds of a Feather (2012)
I was hoping you might've met someone interesting on mainlinemate.Ich dachte, du hättest jemand Interessantes auf MainLineMate kennengelernt. Birds of a Feather (2012)
Mainlinemate?MainLineMate? Birds of a Feather (2012)
It's a message from mainlinemate.Eine Nachricht von MainLineMate. Birds of a Feather (2012)
Main Line?Mainline? New Car Smell (2012)
- Did you bring my rollerblades? - Of course.- Hast du die Inliner mitgebracht? 7th Floor (2013)
I can give you a jacket, and you can take Jamie's Rollerblades.Ich geb dir 'n Sakko und Jamies Inliner. While We're Young (2014)
Are those my blades?Und meine Inliner? While We're Young (2014)
We're going skating next week.Nächste Woche gehen wir Inlineskaten. Veronica Mars (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAINLINE HH EY1 N L AY2 N
MAINLINE M EY1 N L AY2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptlinie { f }; Hauptstrecke { f }mainline [Add to Longdo]
Kettenlinie { f }chainline [Add to Longdo]
Plumpheit { f }ungainliness [Add to Longdo]
Schnellzug { m }fast train; mainline train [Add to Longdo]
fixento mainline [ slang ] [Add to Longdo]
inline-skaten; inlinento blade [Add to Longdo]
schritthaltendinline [Add to Longdo]
Glasrasbora { f }; Dreilinienrasbora { f } (Rasbora trinlineata) [ zool. ]golden-striped rasbora [Add to Longdo]
DIP-Schalter, kleiner KippschalterDIP switch : dual inline plug switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インラインイメージ[inrain'ime-ji] (n) { comp } inline image [Add to Longdo]
インラインオブジェクト[inrain'obujiekuto] (n) { comp } inline object [Add to Longdo]
インラインスケート;インライン・スケート[inrainsuke-to ; inrain . suke-to] (n) inline skates [Add to Longdo]
インラインスタイル[inrainsutairu] (n) { comp } inline style [Add to Longdo]
インラインディスカッション[inraindeisukasshon] (n) { comp } inline discussion [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] (n) { comp } inline graphic [Add to Longdo]
ディップ[deippu] (n) (1) dip; (2) { comp } dual inline package; DIP [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[deyuaruinrainpakke-ji] (n) { comp } dual inline package; DIP [Add to Longdo]
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n, adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P) [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] (n, adj-no) main force; chief object; mainline; (P) [Add to Longdo]
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] (adj-na) central; mainline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top