ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impressionist*

IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionist, -impressionist-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionistic transcriptionการถอดเสียงไม่จำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionistThat painting is a masterpiece of impressionist art.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T
IMPRESSIONISTS IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T S
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionist (n) ˈɪmprˈɛʃənɪst (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
impressionists (n) ˈɪmprˈɛʃənɪsts (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
impressionistisch {adj}impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象主義者[いんしょうしゅぎしゃ, inshoushugisha] (n) an impressionist [Add to Longdo]
印象派[いんしょうは, inshouha] (n) Impressionists [Add to Longdo]
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, n. [F. impressionniste.] (Fine
   Arts)
   One who adheres to the theory or method of impressionism in
   art; especially, a painter who paints in the impressionistic
   style; as, the skyrocketing prices of paintings by the French
   impressionists.
   [1913 Webster] Impressionist

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionist \Im*pres"sion*ist\, Impressionistic
 \Im*pres`sion*is"tic\, a.
   Pertaining to, or characterized by, impressionism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionist
   adj 1: relating to or characteristic of Impressionism;
       "impressionist music" [syn: {impressionist},
       {impressionistic}]
   n 1: a painter who follows the theories of Impressionism

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 impressionist /imprɛʃonist/
  impressionist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top