ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hollows*

HH AA1 L OW0 Z   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hollows, -hollows-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
They've kidnapped me and dozens of owlets from our hollows.พวกมันจับตัวข้าและลูกๆนกฮูก เป็นสิบเป็นร้อยจากโพรงของเรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I remember when you and my old man chased that buck out from the hollows on Stickler Farm before bagging it.ฉัน จำได้ว่าเมื่อ คุณ และ คน เก่า ของฉัน ไล่ ที่ เจ้าชู้ ออกมาจาก โพรงใน เคร่ง ฟาร์ม ก่อนที่จะ ห่อ มัน I Spit on Your Grave (2010)
They came in droves from the mountains, the farms, the hollows, with nothing but the shirts on their backs and hope.พวกเขามากันมากมาย จากภูเขา ฟาร์ม โพรง ด้วยตัวเปล่า มีแค่เสื้อเชิ้ตและความหวัง Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
And then tonight, the tour that began in the hollows of District 12 will end where?แล้วคืนนี้ การทัวร์ที่เริ่มจากเขตอันแร้นแค้น จะไปสิ้นสุดที่ไหน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Keep this ceremony confined to the hollows.เอาประเพณีนี้ ไปแสดงไว้ใน ฮอลล์โลว์นะ Pilot, Part 2 (2013)
They had become not immortal gods - but Hollows.พวกเขาไม่ได้มีชีวิตอมตะ แต่เป็น "ฮอลโลว์" Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The rest of them are stuck as Hollows.พวกที่เหลืออยู่ ยังเป็น ฮอลโลว์อยู่ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Hollows grew more desperate every year and Barron wishes to help his friends.พวกฮอลโลว์มันมีมากขึ้นทุกปี เเละบารอน หวังจะช่วยเพื่อนๆ ของเขา Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The children... I tried to save them but there were so many Hollows...เด็กๆ ฉันพยายามช่วยแล้ว Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Do Hollows only attack peculiars?ฮอลโลว์จะเลือกโจมตีเฉพาะพวกคนประหลาดกว่า Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Jake, were in danger... and you're the only one who can see the Hollows.เจค,เราอยู่ในอันตราย และเธอเป็นคนเดียว ที่มองเห็น ฮอลโลว์ ใช่.. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That means we'll be indoors with Hollows.เราก็จะไปติดอยู่กับ พวกฮอลโลว์ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
- How many Hollows can you see?แล้วเห็นฮอลโลว์กี่ตัวล่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Still... the Hollows will be glad of a feed.เอาละ พวกฮอลโลว์ คงจะดีใจที่จะได้กิน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Mr. Archer, Mr. Clark, gather the Hollows and take them to the pier.คุณอาเชอร์,คุณคลาก รวมพวกฮอลโลว์ แล้วพาไปที่ท่าเรือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Did I not tell you to gather the Hollows?ฉันบอกให้แก ไปรวมพวกฮอลโลว์ไง Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
A couple of children against four Hollows.แล้วยังไง เด็กสองคนกับพวกฮอนโลว์สี่ตัว Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
- And what about the Hollows?แล้วพวกฮอลโลว์อีกล่ะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Frog Hollows shanghai sailors by the Bloody Angle.Die Frog Hollows shanghaien Seeleute. Gangs of New York (2002)
- I think it's a bass. It's a bass!Stars Hollows 1. Schritt, um eine coole Stadt zu werden. Help Wanted (2002)
My Rory, our Rory, Stars Hollow's Rory... got into Harvard, Princeton, and Yale.Meine Rory, unsere Rory, Stars Hollows Rory - kann nach Harvard, Princeton oder Yale. A Tale of Poes and Fire (2003)
Here they are, Stars Hollow's rockingest band.Hier ist sie: Stars Hollows heißeste Band. Keg! Max! (2003)
- to ride in Stars Hollow's "first... "- einer Fahrt in Stars Hollows 1... Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
This will be the first time... that a member of the fairer sex has participated... in Stars Hollow's revolutionary war re-enactment.Denn das 1. Mal in der 200-jährigen Geschichte Stars Hollows wird eine Frau an der Nachstellung des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges teilnehmen. Women of Questionable Morals (2005)
Welcome to Stars Hollow's new historically accurate... revolutionary war re-enactment.Willkommen zu Stars Hollows neuer, historisch akkurater Darstellung des Unabhängigkeitskrieges. Women of Questionable Morals (2005)
Stars Hollow Elementary School to narrate what you see today.Stars Hollows ausgewählt, um Ihnen die heutige Geschichte zu erzählen. Women of Questionable Morals (2005)
Thanks very much to Stars Hollow's newest resident, Christopher Hayden, for bringing us up to our goal of $10,000!Der Dank geht an den neuesten Bewohner Stars Hollows, Christopher Hayden, dafür, dass er uns dem Ziel von $10.000 näher bringt. - Schatz? Knit, People, Knit! (2006)
That just now is the Hollow power?Das gerade war die Kraft des HollowsBleach the Movie: Hell Verse (2010)
With the Adreno pipeline shut down, some of my customers in The Hollows have been very... sick.Seit die Adreno-Pipeline trocken ist, sind einige von meinen Kunden in den Hollows sehr... krank. The Cord and the Ax (2014)
We've, uh... We've talked about sleepy hollow's Unusual history.Wir sprachen über Sleepy Hollows ungewöhnliche Geschichte. Pittura Infamante (2015)
I've been going through the Sleepy Hollow case files-- dozens of missing persons, multiple decapitations.Ich bin Sleepy Hollows Fallakten durchgegangen... Dutzende von Vermissten, mehrere Enthauptungen. The Resurrection in the Remains (2015)
Hollows for short.Kurz HollowsMiss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
They had become not immortal gods, but Hollows.Sie waren keine unsterblichen Götter, sondern Hollows geworden. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The rest of them are stuck as Hollows.Der Rest von ihnen blieb HollowsMiss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Hollows grow more desperate every year, and Barron wishes to help his friends.Die Hollows wurden jedes Jahr verzweifelter, und Barron will seinen Freunden helfen. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I tried to save them... but there were so many Hollows.Ich wollte sie retten, aber da waren so viele HollowsMiss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Do Hollows only attack peculiars?Greifen Hollows nur Besondere an? Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
And you're the only one who can see the Hollows.Nur du kannst die Hollows sehen. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
That means we will be indoors, with Hollows.Wir werden mit Hollows in einem Gebäude sein. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
How many Hollows can you see?Wie viele Hollows siehst du? Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Still, the Hollows will be glad of a feed.Aber die Hollows werden sich über ihr Mahl freuen. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Mr. Archer, Mr. Clark, gather the Hollows and take them to the pier.Mr. Archer, Mr. Clark, bringen Sie die Hollows zum Pier. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Did I not tell you to gather the Hollows?Sie sollten doch die Hollows holen. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
A couple of children against four Hollows.Ein paar Kinder gegen 4 HollowsMiss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
And what about the Hollows?Was ist mit den HollowsMiss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
All you need to do is bring him the Hollow's blood.Alles, was du tun musst, ist, ihm Hollows Blut zu bringen. Phantomesque (2017)
Just something about extracting the magic from the Hollow's blood and then reverse engineering what she did to Sofya.Nur noch etwas davon, die Magie aus Hollows Blut zu extrahieren und dann eine Nachkonstruktion dessen, was sie mit Sofya gemacht hat. Phantomesque (2017)
The Hollow's weapon.Hollows Waffen. Phantomesque (2017)
- You're out of order. - Those thorns are made with my blood and the Hollow's magic,Diese Dornen wurden aus meinem Blut und Hollows Magie gemacht, Phantomesque (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLOWS    HH AA1 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hollows    (v) hˈɒlouz (h o1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhle {f}; Aushöhlung {f}; Höhlung {f}; Hohlraum {m} | Höhlen {pl}; Aushöhlungen {pl}; Hohlräume {pl}hollow | hollows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top