ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hippocrates*

HH IH1 P AH0 K R EY2 T S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hippocrates, -hippocrates-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hippocrates[N] ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next is Hippocrates' oath.ต่อไปเป็นคำสาบานของฮิบโปคราเตส Episode #1.1 (2006)
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย Episode #1.1 (2006)
Because I swore an oath to uncle Hippocrates, right?เพราะผมปฏิญาณไว้ว่า.. จะเป็นคนสับปรับ.. นกสองหัว ใช่มั้ย? The Breath (2009)
Delicious, isn't it? A hunt builds the appetite. It's disgusting.Mein Name ist Hippocrates Noah. The Sword of Kahless (1995)
Hippocrates blamed it on the release of bad air from the ground during earthquakes... caused by a diseased constellation of Mars, Jupiter and Saturn.Hippocrates gab die Schuld schlechter Luft die durch Erdbeben freigelassen worden ist... Hervorgerufen durch eine ungünstige Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn. The Physician (2013)
Hippocrates himself.Hippocrates selbst. The Physician (2013)
You question Hippocrates?Du hinterfragst HippocratesThe Physician (2013)
The thing from Hippocrates' robe and the Chinese guy's scalpel.Das Ding von Hippocrates' Robe und das Skalpell von diesem Chinesen. The Truth Hurts (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPPOCRATES HH IH1 P AH0 K R EY2 T S
HIPPOCRATES HH IH0 P AO1 K R AH0 T IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hippocrates \Hip*poc"ra*tes\, n.
   A famous Greek physician and medical writer, born in Cos,
   about 460 b. c.
   [1913 Webster]
 
   {Hippocrates' sleeve}, a conical strainer, made by stitching
    together two adjacent sides of a square piece of cloth,
    esp. flannel of linen.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hippocrates /hipokratəs/
  Hippocrates

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top