Search result for

*heparin*

(55 entries)
(0.07 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heparin, -heparin-
Possible hiragana form: *へぱりん*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heparinn. ยาป้องกันโลหิตไม่ให้แข็งตัวหรือเป็นลิม,

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heparinเฮพาริน, สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see here that you have him on heparin.ผมเห็นตรงนี้ คุณให้ยาฮีพารินกับเขา Playing Cards with Coyote (2009)
Okay. She would add heparin and aprotinin.เธอจะเติม heparin กับ aprotinin Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I'm gonna give you some heparin for the clot, and then we're gonna get you back to Hamptons Heritage, where I expect a full recovery.ผมจะให้ยาละลายลิ่มเลือด แล้วเราก็จะพาคุณกลับไปที่แฮมป์ตันเฮอร์ริเทจ ซึ่งพวกเขาจะทำให้คุณกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง Traffic (2011)
But after the warfarin stabilizes you, we can stop the heparin and get you out of here.แต่หลังจากให้ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดอย่างสม่ำเสมอ เราจะหยุดให้ยาละลายลิ่มเลือดและให้คุณออกจากที่นี่ได้ Traffic (2011)
Chiayi is where they purify heparin.Chiayi เป็นที่ๆเขาทำให้ heparin บริสุทธิ์ Clawback (2011)
- Exactly one hour into surgery, you will introduce 100ccs of the anticoagulant heparin into his system-- instant hemophilia.- หลังเริ่มผ่าตัด 1 ชั่วโมงพอดี คุณจะฉีดยาต้านการแข็งตัว ของเลือดเฮพาริน 100 ซีซี ให้เขา เลือดออกไม่หยุดทันที Critical (2012)
Mr. Reese, Maddy's holding it together somehow, but after that injection of heparin, Veldt's a time bomb.คุณรีส แมดดี้อดทนมันได้ดี แต่หลังจากฉีดเฮพารินไปแล้ว เวลท์ก็เหมือนระเบิดเวลา Critical (2012)
If Sanders took the heparin from one of the pharmaceutical closets...ถ้า แซนเดอร์ ไปเอายามาจากห้องยา... Invisible Leash (2013)
- You took the heparin from the pharmaceutical room on the 4th floor, correct?- คุณไปเอายา จากห้องยา บนชั้น 4 มาใช่ไหม? Invisible Leash (2013)
[Beeping] Mannitol heparin, liquid nitrogen.Mannitol-Heparin, flüssiger Stickstoff. The Big Thaw (1987)
Hang a heparin drip of 1,000 units per hour and get two units of fresh frozen plasma now.Heparin bei 1000 Einheiten pro Stunde und zwei Einheiten frisches Plasma, sofort! End Game (1995)
DOCTOR: Heparin in?(Doktor) Heparin fertig? Home Again (2001)
Mrs Guerrero is a lupus patient with shortage of breath so I started her on a heparin drip.Mrs Guerrero ist eine Lupus-Patientin mit Atemnot. Ich habe ihr Heparin gegeben. My Old Lady (2001)
I increased the heparin to 1 ,500 units per hour.Heparin erhöht, auf 1.500 EinheitenlStunde. My Old Lady (2001)
Speaking of heparin, have you slept with Turk yet?Apropos Heparin, warst du schon mit Turk im Bett? My Old Lady (2001)
Causes seizures and affects her blood's ability to clot, which causes bruising. Stan her on heparin, she'll be fine by morning.Er löst Anfälle und Hautblutungen aus Wir werden ihr Heparin geben. Deception (2005)
Okay. You two, heparin and warfarin to prevent further clotting.Okay, Sie beide geben ihr Heparin und Warfarin gegen weitere Gerinnsel. Heavy (2005)
We started her on heparin before the warfarin.Wir gaben Heparin und dann Warfarin. Heavy (2005)
- Who gave her the heparin? - I did warfarin.- Wer gab ihr HeparinHeavy (2005)
- Sure you didn't both give her warfarin?Sie HeparinHeavy (2005)
Did you actually see her prepare and administer the heparin?Und Sie haben auch gesehen, wie sie das Heparin vorbereitet und appliziert hat? Heavy (2005)
Give her unfractionated I. V. heparin and low molecular weight heparin by subcutaneous injection, stat.Sie bekommt unfraktioniertes i.v. Heparin und niedermolekulares Heparin per subkutaner Injektion. Los. Heavy (2005)
I gave her the heparin, which means the necrosis is not a reaction to the warfarin, which is probably why she's not responding to your treatment.Ich gab ihr das Heparin. Das bedeutet, die Nekrose war keine Reaktion auf Warfarin. Vielleicht zeigt Ihre Therapie deswegen keinen Erfolg. Heavy (2005)
There's still a chance the heparin treatment could start to take effect.Es besteht nach wie vor eine Chance, dass das Heparin zu wirken beginnt. Heavy (2005)
Cervical MRI. Work up for DIC. And start him on a heparin drip.Zervikales MRT, DIC-Diagnose und hängen Sie ihn an einen Heparin-Tropf. Humpty Dumpty (2005)
We need something stronger than heparin.Wir brauchen was Stärkeres als HeparinHumpty Dumpty (2005)
Could you also grab a number six needle? Ahh.Holen Sie mir bitte auch noch Heparin-Spritzen. My Intern's Eyes (2006)
Start heparin to thin the blood.Geben Sie ihm HeparinEuphoria: Part 1 (2006)
I don't think this is the time to be pointing fingers.- Verursacht durch die Heparingabe. - Keine Schuldzuweisung, bitte. Euphoria: Part 1 (2006)
When Masuka noticed the blood wasn't clotting, I ran some tests, and it was loaded with Coumadin and heparin.Als Masuka feststellte, dass das Blut nicht geronnen war, habe ich einige Tests durchgeführt, und es wurde mit Coumadin und Heparin versetzt. Seeing Red (2006)
She got a major dose of heparin to thin her blood for the procedure.Sie hat für den Eingriff eine größere Menge an Heparin bekommen, um ihr Blut zu verdünnen. Finding Judas (2006)
The charcoal would have absorbed a lot of the heparin.Bei der Blutreinigung sollte das meiste Heparin entfernt worden sein. Finding Judas (2006)
reheparinize and give me the tubes.Reheparinize und geben mir die Schläuche. From a Whisper to a Scream (2006)
- He's had a heparin bolus?- Hat er seine Heparindosis gekriegt? The War Comes Home (2007)
Heparin's in.SAM: Heparin ist drin. Coming Home (2007)
- He should be on heparin.- Er sollte Heparin bekommen. Stage 5 (2007)
- Let's keep the heparin where it's at.- Lassen wir das HeparinAtonement (2008)
- Six thousand heparin?- 6.000 Heparin...As the Day She Was Born (2008)
Keep the heparin at 18 cc's per kilo per hour and check coags P4.Achten Sie darauf, dass das Heparin auf 18 ml pro Stunde eingestellt ist. Tandem Repeats (2008)
Bolus 5000 units heparin.Bolus 500 Einheiten HeparinAge of Innocence (2008)
Do you want to give protein C first?DUBENKO: 5.000 Einheiten Heparin. Zuerst Protein C? Dream Runner (2009)
The thing is, you have to give it before you give the heparin or it won't work.Man muss es geben, bevor man das Heparin gibt, sonst wirkt es nicht. Dream Runner (2009)
Stop the heparin.Heparin unterbrechen. Shifting Equilibrium (2009)
Yeah. We gave him heparin and did an echo of his heart to see if it was throwing clots, but...Wir haben ihm Heparin gegeben und ein Echo seines Herzens gemacht, um zu sehen, ob sich dort Gerinnsel gebildet hatten, aber ... Both Sides Now (2009)
This is not the best time... Look, you said the heparin would keep new clots from forming.Sie haben gesagt, dass das Heparin verhindern würde, dass sich neue Gerinnsel bilden. Both Sides Now (2009)
Start the patient on heparin for the DIC. Broad-spectrum antibiotics for the meningococcemia.Gebt dem Patienten Heparin wegen dem DIC und Breitbandantibiotikum für die Meningokokken. Teamwork (2009)
We could give him heparin. Heparin?Wir könnten ihm Heparin geben. Can We Get That Drink Now? (2009)
Heparin's a blood thinner.Heparin? Heparin ist ein Blutverdünner. Can We Get That Drink Now? (2009)
There are studies that show heparin can help.Es gibt Studien, die zeigen, dass Heparin helfen kann. Can We Get That Drink Now? (2009)
Did you try the heparin?Haben Sie das Heparin ausprobiert? Can We Get That Drink Now? (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEPARIN    HH EH1 P ER0 IH2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘパリン[, heparin] (n) heparin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heparin
   n 1: a polysaccharide produced in basophils (especially in the
      lung and liver) and that inhibits the activity of thrombin
      in coagulation of the blood; it (trade names Lipo-Hepin and
      Liquaemin) is used as an anticoagulant in the treatment of
      thrombosis and in heart surgery [syn: {heparin}, {Lipo-
      Hepin}, {Liquaemin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top