ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*harry,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: harry,, -harry,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Harry, this, uh, Dana bowen.Harry, das ist Dana Bowen. What's Past Is Prologue (2010)
Harry, why don't you call and pretend like you don't know any of this.Harry, warum rufst du nicht einfach an und tust so, also wüsstest du nichts darüber? Lass dir eine Stunde Zeit, damit er auch den Hörer abnimmt. Public Relations (2010)
Harry, this is my friend Joyce.Harry, das ist meine Freundin Joyce. Tomorrowland (2010)
That's textbook Harry.Das ist Harry, wie er im Buche steht. The Rejected (2010)
Harry, get out of the way.Harry, geh uns aus dem Weg. The Summer Man (2010)
I... Harry, I think that we should go to counseling.- Harry, denke, dass wir zu einer Beratung gehen sollten. Multiple Choices (2010)
I like a long shot as much as the next fella, Harry, but I'm not quite sure how you're doping that out.Ich mag Außenseiter wie jeder andere, Harry, aber ich bin mir nicht sicher, wie Sie sich das vorstellen. Hold Me in Paradise (2010)
Harry, let's dance.Harry, lass uns tanzen. Home (2010)
No disrespect, Harry, but actually you did...Bei allem Respekt, Harry, aber mit Ihrem Gesicht haben Sie es tatsächlich getan. Black and White (2010)
Harry, your eyesight really is awful.Harry, du siehst ja wirklich kaum was. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
We didn't celebrate your birthday, Harry.Harry, wir haben deinen Geburtstag nicht gefeiert. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Harry, quickly, in my bag.Harry, schnell. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Harry, you've already destroyed one Horcrux, right?Harry, einen Horkrux hast du schon zerstört, oder? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Harry, I think it's Christmas Eve.Harry, ich glaube, heute ist Heiligabend. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Harry, there's someone watching us.Harry, wir werden beobachtet. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Is everything all right?Harry, alles ok? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
What are we gonna do?Harry, was machen wir jetzt? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Harry, you can't do that.Harry, das darfst du nicht. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Harry, you are so loved.Harry, du wirst so sehr geliebt. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Harry, Mama loves you.Harry, Mommy liebt dich. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Do not pity the dead, Harry.Harry, bedaure nicht die Toten. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
- Oh, Harry.- Also, Harry, A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
Harry. You have outdone yourself.Harry, du hast dich diesmal selbst übertroffen. A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
Oh, Harry, stop!Oh, Harry, stopp, stopp. A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
When did you turn into Mr. Rap-Hop-Expert?Harry, seit wann bist du denn ein Rap-Hop-Experte. A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
There's a lot you don't know about Harry, huh?Schätze, viel weißt du nicht über Harry, he? A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
And Harry and Branford and Christian.Und Harry, Branford und Christian. Accentuate the Positive (2011)
Glenn, bring the car around.- Harry, hol den Wagen. Intro to Political Science (2011)
Harry, trust me, you don't want to be near me right nowHarry, glaub mir, du willst im Moment nicht unbedingt in meiner Nähe sein. The Trouble with Harry (2011)
No, I will have a ginger ale.Nein... Ich hätte gerne einen Ginger-Ale. - Harry, ... The Trouble with Harry (2011)
Harry, look at the tv and talk about the race.Harry, schau auf den Fernseher und rede über das Rennen. The Trouble with Harry (2011)
Harry, I need you to shut up and listen to me.Harry, ich will, dass du den Mund hältst und mir zuhörst. The Trouble with Harry (2011)
Harry, if you want to leave, it's fine-- I totally understand.Harry, wenn du gehen willst, ist das okay. Das verstehe ich vollkommen. The Trouble with Harry (2011)
Trust me, Harry, it'll all make sense soon.Vertrau mir, Harry, es wird bald alles einen Sinn ergeben. The Trouble with Harry (2011)
Harry, what are you getting at?Harry, auf was zielst du ab? The Trouble with Harry (2011)
Okay, Harry, listen--- Okay, Harry, hör mal... The Trouble with Harry (2011)
You need to tell me what to do. Harry, I need you to buy me some time.Harry, du musst mir etwas Zeit verschaffen. The Trouble with Harry (2011)
Harry... You're about to see why I wanted you to get the martini, the sock, and the bottle of scotch.Harry, du wirst nun sehen, warum ich wollte, dass du... den Martini, die Socke und die Flasche Scotch holst. The Trouble with Harry (2011)
So, Harry, what were you doing here tonight, anyway?Also, Harry, was hast du hier heute Abend überhaupt gemacht? The Trouble with Harry (2011)
(Winston) Harry, why don't you just go to the cops?Harry, ... Communication Breakdown (2011)
"whenever you need something, Harry, all you got to do is call.""Wann immer du was brauchst, Harry, du musst nur anrufen." Ja, wissen wir. Communication Breakdown (2011)
Say, Harry, how is it that you know there are a dozen thugs after you?Sag, Harry, ... Woher weißt du, dass ein Dutzend Schläger hinter dir her ist? Communication Breakdown (2011)
Harry, I got a theory as to why you're always getting yourself into trouble.Harry, ... Ich habe eine Theorie, warum du dich immer wieder in Schwierigkeiten bringst. Communication Breakdown (2011)
Come on, Harry, move.Komm schon, Harry, beweg dich. Communication Breakdown (2011)
Harry, so help me, God...Harry, so wahr mir Gott helfe, ... Communication Breakdown (2011)
Harry, just shut up.- Harry, halt einfach die Klappe. Communication Breakdown (2011)
He came to me one time and told me he wished he was nearsighted so that he could have glasses like Harry.Er kam einmal zu mir und sagte mir, dass er sich wünschte, er wäre kurzsichtig, damit er, wie Harry, Brillen tragen könnte. Grace (2011)
Skinny Jeans George, Skinny Jeans Harry, Skinny Jeans George, Skinny Jeans Harry, Your Sister's Sister (2011)
Harry, this is my Aunt Linda.Harry, das ist meine Tante Linda. Model Behavior (2011)
Harry, that sweet little hairdresser kid?Harry, der kleine süße Friseurjunge? Model Behavior (2011)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harry \Har"ry\, v. i.
   To make a predatory incursion; to plunder or lay waste.
   [Obs.] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harry \Har"ry\ (h[a^]r"r[y^]), prop. n.
   Harold or Henry; a nickname.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harry \Har"ry\ (-r[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Harried}
   (-r[i^]d); p. pr. & vb. n. {Harrying}.] [OE. harwen, herien,
   her[yogh]ien, AS. hergian to act as an army, to ravage,
   plunder, fr. here army; akin to G. heer, Icel. herr, Goth.
   harjis, and Lith. karas war. Cf. {Harbor}, {Herald},
   {Heriot}.]
   [1913 Webster]
   1. To strip; to pillage; to lay waste; as, the Northmen came
    several times and harried the land.
    [1913 Webster]
 
       To harry this beautiful region.    --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       A red squirrel had harried the nest of a wood
       thrush.                --J.
                          Burroughs.
    [1913 Webster]
 
   2. To agitate; to worry; to harrow; to harass. --Shak.
 
   Syn: To ravage; plunder; pillage; lay waste; vex; tease;
     worry; annoy; harass.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top