Search result for

*ferne*

(112 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ferne, -ferne-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fernery[N] สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Afar"?"Ferne"? Rise of the Villains: Strike Force (2015)
I have a nephew named Anfernee, and I know how mad he gets when I call him Anthony.ฉันมีหลานชื่อแอนเฟอร์นี่ และฉันรู้ว่าเขาโกรธมากเวลาฉันเรียกเขาว่าแอนโธนี่ Mean Girls (2004)
Almost as mad as I get when I think about the fact that my sister named him Anfernee.เกือบจะโกรธมากเหมือนที่ฉันโกรธตอนที่คิด ว่าน้องสาวฉันตั้งชื่อเขาว่าแอนเฟอร์นี่ Mean Girls (2004)
Stardust is designed and equipped for exploration on distant planets."Stardust" wurde gebaut, um ferne Planeten zu erforschen. Unidentified Flying Oddball (1979)
You'd better not have any funny ideas.Und da ich die Macht hab, entferne ich die kleinen Diebe hier, und auch Betrüger. Knockabout (1979)
Regret and sorrow, I'll leave tomorrow Grief, nothing new What shall I do?Ich würde so gerne, irgendwo in der Ferne ohne Wehmut gedeihen, mich von dem Schmerz befreien. Nightmares (1979)
Now, you need a good charge, so I can get rid of these wires.Du brauchst eine gute Aufladung, dann können wir die Kabel entfernen. The Return of Starbuck (1980)
You're removing my engine?Du willst den Motor entfernen? The Return of Starbuck (1980)
[BIRD SQUAWKING IN DISTANCE](PFAU GURRT IN DER FERNEThe Idol (1980)
I could only worship you from afar then, so you probably don't remember me.Ich konnte dich nur aus der Ferne anhimmeln. Du erinnerst dich wohl nicht. The Medal (1980)
It takes me hours to get the brambles out of my clothes and Pepper's legs but it's worth it to go up and sit by the Rockfish River and listen to the CO rumble by in the distance.Stundenlang zupfte ich Kletten von Kleidern und Peppers Läufen, aber es lohnt sich, rauf zum Rockfish zu wandern und zu hören, wie der Frachtzug in der Ferne vorbeirumpelt. The Premonition (1980)
[TRAIN CHUGGING IN DISTANCE](ZUG FÄHRT IN DER FERNE VORBEI) The Travelling Man (1980)
I leave you, for he's coming.Er kommt, ich entferne mich. The Miser (1980)
I was at war Dupre, I visited the eastern brothels ...Ich war im Krieg, kenne die Bordelle im Fernen Osten... Le guignolo (1980)
May I remove the tray?Darf ich das Tablett entfernen? Every Man for Himself (1980)
(GUNS FIRING IN DISTANCE)(SCHÜSSE FALLEN IN DER FERNEThe Big Red One (1980)
(GUNSHOTS IN DISTANCE)(SCHÜSSE AUS DER FERNEThe Big Red One (1980)
If you ever lay a hand on me again, without first asking my permission I shall cut you out of my universe!Wenn du mich noch mal anpackst ohne meine Einwilligung, entferne ich dich aus meiner Welt! Bronco Billy (1980)
You can return them... but first, make sure to burn the reader´s notes... they´re in my handwriting.Schick sie zurück. Entferne meine Notizzettel und verbrenne sie. - Das ist immerhin meine Schrift. The Last Metro (1980)
We'll clean them off if there are any more.Wir werden die Viecher entfernen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
He agreed to an interview under conditions of his own choosing.Er bat ferner darum, die Umstände dieses Interviews wählen zu dürfen. The Falls (1980)
Also, jagged lacerations of the face...Ferner Schnittwunden im Gesicht... The Fog (1980)
I saw the fog last night, out in the ocean, in the distance.Ich sah den Nebel gestern Nacht, über dem Meer, in der FerneThe Fog (1980)
When we're parted, stick togetherAuch in der Ferne seien wir uns verbunden Heaven's Gate (1980)
The Civil Defense authorities have further stated that...Die Regierung hat ferner verfügt, dass... Nightmare City (1980)
The lord's banners in the rear.Das Banner des Fürsten in der FerneKagemusha (1980)
In them days you stayed lost, until they nicked you for being AWOL.Damals wurde man wegen unerlaubten Entfernens dafür eingelocht. The Long Good Friday (1980)
He heard in the distance the sound of an ambulance coming.In der Ferne hört er den Krankenwagen kommen. Permanent Vacation (1980)
In addition, the right and left shoulders suffered light bruising, with a discharge of blood,ferner die rechte und linke Schulter ... Huch? Ha Haa! die leichte Quetschungen davontrugen mit Blutaustritt Die Strafe beginnt (1980)
It's also recommended for fortifying the sick, especially in combination with other nutrients.Für Kinder, besonders für kleine Kinder, Säuglinge, ferner für Kranke ist sie zur Kräftigung durchaus zu empfehlen, besonders, wenn daneben eine weitere, nährstoffhaltige Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Life is so far away.Das Leben ist in weiter FerneThe Prodigal Daughter (1981)
JODY: Now, come on, Air Force, put it into the wild, blue yonder... [JODY SHOUTING]Also los, Luftwaffe, auf in die wilde, weite Ferne... (JODY SCHREIT) The Hot Rod (1981)
Hey, Jody, I don't want you falling off.Nun komm schon, Luftwaffe, auf in die wilde, weite Ferne... (JODY SCHREIT) The Hot Rod (1981)
I thought you'd be out in the wild blue yonder by now.Ich dachte, du wärst inzwischen in weiter FerneThe Last Ten Days (1981)
Now remove all this gear from the premises.Und jetzt entferne die Ausrüstung aus dem Laden. The Lumberjack (1981)
But a storm was brewing to the south, a storm that ended her romance and called her to a distant part of the country in search of a man she believed to be dead.Aber im Süden braute sich ein Sturm zusammen, der das Ende ihrer Romanze und die Reise in einen fernen Teil des Landes für sie bedeutete, auf der Suche nach einem Mann, den sie für tot gehalten hatte. The Tempest (1981)
V.I. Lenin "Letters from Exile"W.I. Lenin "Briefe aus der FerneRasputin (1981)
Oh, thank you, Holy Father! Thank you for coming to us from your distant Siberia.Vater, wir danken dir dafür, daß du aus den Wäldern des fernen Sibiriens, Rasputin (1981)
Moving away from us.Entfernen sich von uns. Das Boot (1981)
Don't you think we shouldn't be so far away from the others?Wir sollten uns nicht so weit von den anderen entfernen. The Burning (1981)
(distant CAWlNG)(VOGELKREISCHEN in DER FERNEClash of the Titans (1981)
Far away, you'd see a white boat, with sails but it would be a mirage.Ganz in der Ferne sähen wir ein kleines weißes Boot... mit Segeln... Eine Luftspiegelung... Diva (1981)
I'm ready to kick your ass out of the world, War Hero.Ich bin bereit, Ihren Arsch aus dieser Welt zu entfernen, Sie alter Kriegsheld. Escape from New York (1981)
Tell him to take this ho out of here.Sag deinem Sohn, er soll... diese Nutte und die Strolche entfernen! Hot Bubblegum (1981)
I want to study with all my heart.Mutter wollt mich kaum entfernen. Möcht gern was Rechts lernen. Mephisto (1981)
Have that removed, corporal.Lassen Sie das entfernen, Corporal. Stripes (1981)
You going AWOL? Are you going AWOL?Willst du dich ohne Erlaubnis entfernen? Stripes (1981)
The Filipinos remove organs with their hands.Filipinos entfernen Organe mit bloßen Händen. Wolfen (1981)
[BELLS RINGING IN DISTANCE](GLOCKE ERTÖNT IN DER FERNEThe Beginning (1981)
I ask your pardon to leave your presence.Ich bitte um Erlaubnis, mich entfernen zu dürfen. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
FERNER    F ER1 N ER0
FERNERY    F ER1 N ER0 IY0

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ferneralso [Add to Longdo]
Aphel {n}; Aphelium {n}; Sonnenferne {f} [astron.]aphelion [Add to Longdo]
Apogäum {n}; Erdferne {f} [astron.]apogee [Add to Longdo]
Eierstöcke entfernen | Eierstöcke entfernendto spay | spaying [Add to Longdo]
Entfernen {n}; Beseitigen {n}; Beseitigung {f}clearance [Add to Longdo]
Entfernen {n} der Rückseiten [comp.]backface culling; hidden surface removal [Add to Longdo]
Enthaarungsmittel {n}; Haarentferner {m} | Enthaarungsmittel {pl}depilatory | depilatories [Add to Longdo]
Ferne {f} | in der Ferne | aus der Fernedistance | in the distance | from a distance [Add to Longdo]
aus der Fernefrom afar [Add to Longdo]
Ferne {f}aloofly [Add to Longdo]
Fernerkundung {f}remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite [Add to Longdo]
Fleckenreiniger {m}; Fleckentferner {m} | Fleckenreiniger {pl}spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Giftzahn {m} | Giftzähne {pl} | Giftzähne entfernenpoison fang; fang | poison fangs; fangs | to defang [Add to Longdo]
Nagellackentferner {m}nail polish remover [Add to Longdo]
Praxisferne {f}lack of practical relevance; lack of practical experience [Add to Longdo]
Sichtbarkeitsprüfung {f}; Entfernen verdeckter Objekte [comp.]occlusion culling [Add to Longdo]
Trend {m}; Tendenz {f}; Strömung {f} | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Warteschlange {f}; Schlange {f} | Abbau {m} einer Warteschlange | aus einer Warteschlange entfernen | Aufbau einer Warteschlangequeue [Br.]; line [Am.] | dequeuing | to dequeue | enqueuing [Add to Longdo]
ablösen; entfernento remove; to take off [Add to Longdo]
abnehmen; entfernen | abnehmend; entfernend | abgenommen; entfernt | er/sie nimmt ab | ich/er/sie nahm ab | er/sie hat/hatte abgenommento take off; to take down; to remove | taking off; taking down; removing | taken off; taken down; removed | he/she takes off | I/he/she took off | he/she has/had taken off [Add to Longdo]
abtragend; entfernendremoving [Add to Longdo]
auch; ebenso; ferner; außerdemalso [Add to Longdo]
außerdem; überdies; fernermoreover [Add to Longdo]
beseitigen; entfernen; auslöschen; eliminieren | beseitigend; entfernend; auslöschend; eliminierend | eliminiertto eliminate | eliminating | eliminates [Add to Longdo]
sich davonstehlen; sich langsam entfernen (von)to edge away (from) [Add to Longdo]
entfernento unplug [Add to Longdo]
entfernen | entfernend | entferntto dislodge | dislodging | dislodged [Add to Longdo]
entfernen; abmachen; ablösen; abschälento strip off [Add to Longdo]
entfernen; abbekommen | enfernend; abbekommendto get off | getting off [Add to Longdo]
entfernen; abtragen; abziehen | entfernend; abtragend; abziehend | entfernt; abgetragen; abgezogento remove | removing | removed [Add to Longdo]
entfernendeliminative [Add to Longdo]
entfernt; fern {adj} | entfernter; ferner | entfernten; am fernsten {adj}remote | remoter | remotest [Add to Longdo]
entkalken; Kalk entfernento descale [Add to Longdo]
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization [Add to Longdo]
fern {adv}; weit fort; in weiter Ferneafar [Add to Longdo]
ferne Zukunftremote future [Add to Longdo]
fernermoreover [Add to Longdo]
ferner; weiter; überdiesfurther; farther [Add to Longdo]
herausnehmen; entfernen | herausnehmend; entfernendto take out | taking out [Add to Longdo]
herausschneiden; (operativ) entfernen; ausschneiden; exzidierento excise [Add to Longdo]
säubern; bereinigen; entfernen; revidieren; kürzento bowdlerize; to expurgate [Add to Longdo]
schmirgeln; mit Schmirgelpapier entfernento remove with emery paper [Add to Longdo]
schuppen; abschuppen; Schuppen entfernento scale; to descale [Add to Longdo]
im Fernen Osten selbstin the Far East proper [Add to Longdo]
umziehen; enfernen; beseitigento remove [Add to Longdo]
(ein Mädchen aus der Ferne) verehrento carry a torch for [Am.] [fig.] [Add to Longdo]
weichen; sich entfernento go away; to move [Add to Longdo]
wieder; abermals; ferner {adv}again [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
且つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] beseitigen, entfernen [Add to Longdo]
東洋[とうよう, touyou] der_ferne_Osten, Orient [Add to Longdo]
極東[きょくとう, kyokutou] der_Ferne_Osten [Add to Longdo]
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]
遠方[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]
離す[はなす, hanasu] trennen, entfernen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ferne [fɛrnə] (n) , s.(f )
     aloofly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top