ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endoscope*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endoscope, -endoscope-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endoscope[N] เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endoscopesกล้องส่องตรวจภายในอวัยวะของร่างกาย [TU Subject Heading]
Endoscopeส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน [การแพทย์]
Endoscopes, Lightเครื่องส่องตรวจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna feed this endoscope down your esophagus, try to find where your heart might be damaged.เราจะเอากล้องนี่ใส่ไปทางหลอดอาหารของคุณ เพื่อที่จะหาว่า หัวใจของคุณมีข้อบกพร่องตรงไหน The Right Stuff (2007)
The endoscope's bowing. Push on the stomach.เอ็นโดสโคป งอ ดันเข้าไปในท้อง Not Cancer (2008)
I'll look at it through an endoscope.ฉันที่กล้องสอด The Itch (2008)
Drill. Prep the endoscope.เครื่องเจาะ\ เตรียมเอนโดสโคป Us or Them (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーザー内視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope [Add to Longdo]
胃カメラ[いカメラ, i kamera] (n) endoscope; gastrocamera [Add to Longdo]
経鼻内視鏡[けいびないしきょう, keibinaishikyou] (n) nasal endoscope [Add to Longdo]
内視鏡[ないしきょう, naishikyou] (n) endoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endoscope \En"do*scope\, n. [Endo- + -scope.] (Med.)
   An instrument for examining the interior of the body,
   consisting of a flexible tube with lenses and optical fibers
   permitting illumination of the interior site to be inspected,
   and visualization of the interior site from outside the body;
   it often has small surgical instruments attached to the end
   and manipulable from the outside, permitting biopsy or
   surgery. It is used as a non-invasive or minimally invasive
   tool for diagnosis or treatment, especially in organs having
   an external opening such as the rectum, the urethra, and the
   bladder.
   [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top