ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edmonds*

EH1 D M AH0 N D Z   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edmonds, -edmonds-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does the ferry to Edmonds still run at this hour?ยังมีเรือเฟอร์รี่วิ่งไปเอ็ดมอนด์ ในชั่วโมงนี้อยู่รึเปล่าครับ Hollow Man II (2006)
Edmont's friend. Your son Edmont.Alphonse, Edmonds Freund. Cloportes (1965)
Now, in order to polish their skills for their assignment, the members of the security team will attend a special session at Mr. Redmond's Victory Academy.Um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, wird das gesamte Sicherheitsteam ein spezielles Training... in Mr. Redmonds Victory Academy erhalten. A Plush Ride (1982)
And I'd like you to meet the Redmans.Und das sind die RedmondsThe Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
My man might be thinking of going back to Edmondson... like we talked about, right?Mein Kleiner hier denkt vielleicht auch daran, wieder auf die Edmondson zu gehen,... wie wir es besprochen haben, oder? Cleaning Up (2002)
I was thinking about going to school, over at Edmondson... ask if they'll let me back in at the end of the semester.Ich hab' daran gedacht, zur Schule zu gehen, drüben auf die Edmondson,... fragen, ob die mich am Ende des Halbjahres wieder reinlassen. Game Day (2002)
You start back up at Edmondson... you likely to finish up at Harvard or some shit like that.Wenn du zurück auf die Edmondson gehst,... schaffst du es wahrscheinlich bis auf die Harvard oder so 'ne Scheiße. Game Day (2002)
-They down the gulley on Edmondson.- Sie waren unten auf der Edmondson. Lessons (2002)
Who caught the one from Edmondson last night?Wer hat den auf der Edmondson letzte Nacht gekriegt? Lessons (2002)
I'll still make my money, you know... send my ass up to Edmondson Avenue, I don't give a shit.Ich werde mein Geld so oder so verdienen,... schicken Sie mich in die Edmondson Avenue, ist mir scheißegal. Old Cases (2002)
You go to Edmondson, right?Du warst auf der Edmondson, richtig? One Arrest (2002)
Except for that nigger, Scar, from New York... Edmondson gully is wide open.Bis auf diesen Nigger, Scar, aus New York... ist die Edmondson völlig offen. The Pager (2002)
You gonna move our little thing down to Edmondson Avenue.Du wirst unser kleines Geschäft runter auf die Edmondson Avenue ausbreiten. The Pager (2002)
Take over the corners down near Edmondson and Brice.Übernimmt die Ecken unten in der Nähe der Edmondson und Brice. The Pager (2002)
They might be some CBS boys drifting from down south... or might be some of Tavon's crew from over on Edmondson.Das könnten irgendwelche Typen aus'm Süden der Stadt sein... oder vielleicht welche von Tavons Crew von der Edmondson. Duck and Cover (2003)
Edmondson and Brice.Edmondson und Brice. Back Burners (2004)
I was a few years ahead of you at Edmondson.Ich war ein paar Klassen vor dir auf der Edmondson. Homecoming (2004)
Edmondson and Brice.Edmondson und Price. Reformation (2004)
Edmonson avenue, Poplar grove, Fayette and Baltimore streets,Edmondson Avenue, Poplar Grove, Fayette und Baltimore Streets,... Unto Others (2006)
Edmondson and Pulaski.- Edmondson, Nähe Pulaski. Misgivings (2006)
Laetitia live up one of them group homes off Edmondson.Laetitia lebt in einem dieser Heime auf der Edmondson. Refugees (2006)
Pimlico, Cherry Hill, Edmondson Village.Pimlico, Cherry Hill, Edmondson Village. Refugees (2006)
G L on Edmondson, thin plexi.G+L auf der Edmondson. More with Less (2008)
No, I'm down in my sister's basement, over at Edmondson Village.Nein, ich lebe im Keller meiner Schwester in Edmondson Village. Took (2008)
The girlfriend, polly zobelle, did.Aber Edmonds Freundin, Polly Zobelle. Na Triobloidi (2009)
Rosemary Edmonds.Rosemary EdmondsDeliverance (2010)
- Officer Edmonds.- Officer EdmondsFlight (2012)
Whip, this is Officer Edmonds.Whip, das ist Officer EdmondsFlight (2012)
Newark police detective Peter Edmonds was shot and killed outside this local bar last night and the case has a bizarre, shocking twist.Newark Police Detective Peter Edmonds wurde letzte Nacht außerhalb dieser Bar erschossen und der Fall hat eine bizarre und schockierende Wendung genommen. Rogue (2012)
You're looking at the late Nikita Mears, runaway and drug addict sentenced to death for killing Newark police officer Eric Deros Detective Edmonds' partner, some 10 years ago.Sie sehen die verstorbene Nikita Mears, drogensüchtige Ausreißerin, die zum Tode verurteilt wurde für den Mord an Newark Police Officer Eric Deros, Detective Edmonds Partner, vor ungefähr zehn Jahren. Rogue (2012)
Newark police detective Peter Edmonds was shot outside this local bar last night and the case has a bizarre and shocking twist. You're looking at...Newark Police Detective Peter Edmonds wurde letzte Nacht ausserhalb dieser Bar erschossen und der Fall hat eine bizarre und schockierende Wendung genommen. Rogue (2012)
--drug addict, sentenced to death for killing Newark police officer Eric Deros Detective Edmonds' partner, some 10 years ago....zum Tode verurteilt für den Mord an Newark Police Officer Eric Deros, Detective Edmonds Partner vor ungefähr zehn Jahren. Rogue (2012)
Detective Edmonds was shaking her down for running an unlicensed halfway house.Detective Edmonds wollte von ihr Bestechungsgeld wegen dem Führen eines unlizenzierten Überganghauses. Rogue (2012)
Detective Edmonds wanted to cover it up.Detektiv Edmonds wollte es vertuschen. Rogue (2012)
She put her hand on the gun to stop me from killing Edmonds.Sie hat ihre Hand auf die Waffe gelegt. Um mich davor abzuhalten, Edmonds zu töten. Rogue (2012)
And, Doctor Edmonds... with this storm are you gonna be moving people out?- Dr. Edmonds... - Der Sturm... Werden Sie Leute verlegen? Hours (2013)
- Hey, Doctor Edmonds?- Dr. EdmondsHours (2013)
Where's Doctor Edmonds at?- Wo ist Dr. EdmondsHours (2013)
- You were one of the last incoming calls on the cell phone of Sharon Edmunds.- Sie waren einer der letzten eingehenden Anrufe auf dem Handy von Sharon EdmondsMoney Trap (2013)
Two bodies in the vehicle, one of which was Ms Edmunds.Zwei Leichen in dem Fahrzeug, eine davon war Ms. EdmondsMoney Trap (2013)
The other, Ms Edmunds, had a fatal gunshot wound to the neck.Die andere, Ms. Edmonds, hatte eine tödliche Schusswunde am Hals. Money Trap (2013)
That was the police asking me how I know Sharon Edmunds.Das war die Polizei und die wollten wissen, woher ich Sharon Edmonds kenne. Money Trap (2013)
Don't keep the card It's Edmond's.Wirf die Karte weg, Es ist EdmondsDeux (2015)
This is Dr. Paul Edmonds from the Birch Psychiatric Hospital.Dr. Paul Edmonds von der Birch-Nervenheilanstalt. Shadow Hawk Takes Flight (2017)
Is it true you were recently committed to Birch Psychiatric Hospital and placed under the care of Dr. Paul Edmonds?Stimmt es, dass Sie in die Birch-Nervenheilanstalt eingeliefert und in die Fürsorge von Dr. Paul Edmonds gestellt wurden? Eight Diagram Dragon Palm (2017)
Joy and Ward guided me to Dr. Paul Edmonds to get the help I needed.Doch zum Glück führten mich Joy und Ward zu Dr. Paul Edmonds, damit ich Hilfe bekam. Eight Diagram Dragon Palm (2017)
She went from her apartment to the Edmondson Village Shopping Center.Sie fuhr von ihrer Wohnung zum Edmondson Village Shopping Center. The Murder (2017)
You know, was she on her way back from Edmondson Village?Befand sie sich auf dem Rückweg von Edmondson Village? The Murder (2017)
A stranger had probably abducted Cesnik from the Edmondson Village Shopping Center on Edmondson Avenue near her apartment.Ein Fremder hatte Cesnik wahrscheinlich am Edmondson Village Shopping Center an der Edmondson Avenue, nahe ihrer Wohnung entführt. The Murder (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMONDS EH1 D M AH0 N D Z
EDMONDSON EH1 D M AH0 N D S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top