Search result for

*dotter*

(65 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dotter, -dotter-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Here. Here's a 2 dotter.- นี่ไงๆ นี่ไงตัวต่อที่มี 2 แต้ม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Looking for all the 2 dotters.มองหาตัวต่อที่มี 2 แต้ม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I can play the nice dottering grandpa who likes to cook and tell stories and be sweet and charming.ฉันสามารถเล่นบทตาแก่ใกล้ลงโลง ที่ชอบการทำอาหารและ ชอบเล่านิทาน ทั้งน่ารักทั้งมีเสน่ห์ Abomination (2012)
That's right. Her real name is Greta Bengsdotter.- ใช่แล้ว ชื่อจริงของเธอคือเกรต้า เบงส์ดอตเตอร์ The Six Thatchers (2017)
As the President greets members of staff, Greta Bengsdotter, disguised as a 22-stone cleaner, will inject the President in the back of the neck with a dangerous new drug, hidden inside a secret compartment inside her padded armpit.ในระหว่างพบปะกับเจ้าหน้าที่ เกรต้า เบงส์ดอตเตอร์ ปลอมตัวเป็นพนักงานทำความสะอาดน้ำหนักร้อยกว่าโล เพื่อวางยาประธานาธิบดี ที่ด้านหลังของคอเขาด้วยยาอันตรายชนิดใหม่ The Six Thatchers (2017)
If you were a housewife, you'd see it right away.Er trennt dabei Dotter von Eiweiß. Witness for the Prosecution (1957)
It's specific gravity, but it whips cream too.Er trennt Dotter von Eiweiß. Witness for the Prosecution (1957)
You swallow them on the ninth day, just before the yolk turns into a chick.Man trinkt sie am neunten Tag, wenn aus dem Dotter ein Küken zu werden beginnt. Red Desert (1964)
Perhaps, Mr. Bissell, just a plain white billboard, and across it in plain gold letters, "Nurdlinger's eggs have bigger yolks."Vielleicht, Mr. Bissell, reicht ein einfaches, weißes Plakat mit goldenen Buchstaben darauf: "Nurdlinger's Eier haben größeren Dotter." Good Neighbor Sam (1964)
When one finds the color of their plumage, also the yolks of the eggs are red, blue... sometimes the yolk is even yellow.Wannfindetmandie FarbedesGefieders, auchdasEigelbder Eiersind rot, blau ... manchmalistauchder Dottergelb . The Oldest Profession (1967)
Fred, that sample is the yolk of a duck egg.Diese Probe ist der Dotter eines Enteneis. The Million Dollar Duck (1971)
Figuring its weight in troy ounces, at the pegged gold price, that's over 900 bucks a yolk.Genau gewogen und zum gegenwärtigen Goldpreis sind das über 900 Dollar pro DotterThe Million Dollar Duck (1971)
Aren't those nuggets all about the same size as an egg yolk?Sind diese Klunker nicht ebenso groß wie ein EidotterThe Million Dollar Duck (1971)
The criminal soldier Severius Pihl, the disabled girl Sissa Svensdotter, the unmarried Ulrika I vesterol, her bastard daughter Elin, and that you arrange meetings at your home?Der kriminelle Soldat Severius Pihl, das behinderte Mädchen Sissa Svensdotter, die unverheiratete Ulrika I Vesterol, ihre uneheliche Tochter Elin, und dass du in deinem Haus Treffen veranstaltest ? The Emigrants (1971)
Seven of them are double yolks.Sieben haben zwei DotterCountry Girls (1974)
It contains traces of a solid nutrient material... a bit like the yolk sac of certain fish... or a... camel's hump.Sie enthalten Spuren eines festen Nährstoffes, so ähnlich wie der Dottersack von gewissen Fischen oder... Kamelhöcker. The Brood (1979)
The yellow flowers glitter bright. Here's violets and other kind... ... all hailing sun:Im Schnee schimmern goldene Sumpfdotterblumen, lilafarbener Safran, blasser Ampfer grüßen die Sonne. Nightmares (1979)
At the time Coppice began to take an interest in the della Francesca, the word had shifted its meaning to suggest the concept of yolk, and when Adioner had told Coppice her name it had meant "embryo".Als Coppice sich für den della Francesca zu interessieren begann, hatte das Wort seine Bedeutung zu "Eidotter" verändert, und als Adioner Coppice ihren Namen nannte, bedeutete dieser "Embryo". The Falls (1980)
Congratulations, Captain Yellowbeard.Herzlichen Glückwunsch, Kapitän Dotterbart. Yellowbeard (1983)
Many a man has tried, Captain Yellowbeard.So mancher hat das versucht, Kapitän Dotterbart. Yellowbeard (1983)
A Yellowbeard gardening?Ein Dotterbart, der gärtnert? Yellowbeard (1983)
- Like Yellowbeard?- So einer wie Dotterbart? Yellowbeard (1983)
- Very much like Yellowbeard, yes.- So ziemlich wie Dotterbart. Yellowbeard (1983)
In fact, he is Yellowbeard.Um genau zu sein, ist es Dotterbart. Yellowbeard (1983)
The pirate Yellowbeard is due to be released in two days... and despite years of unpleasantness, he's still told us nothing... of the treasure he's hidden.Pirat Dotterbart wird in zwei Tagen freigelassen. Trotz Jahren der Unannehmlichkeiten verriet er nicht, wo sein Schatz ist. Yellowbeard (1983)
- Mr. Yellowbeard.Ah, Mr Dotterbart. Yellowbeard (1983)
Sorry, "Captain" Yellowbeard.Verzeihung... Kapitän Dotterbart. Yellowbeard (1983)
- Yellowbeard.- Dotterbart. Yellowbeard (1983)
Where's Yellowbeard?Wo ist... Dotterbart? Yellowbeard (1983)
Yellowbeard!Dotterbart. Yellowbeard (1983)
Where is Yellowbeard?Wo ist Dotterbart? Yellowbeard (1983)
Yellowbeard.Dotterbart: Yellowbeard (1983)
Yellowbeard... - was here.Dotterbart... war hier. Yellowbeard (1983)
- Where's Yellowbeard?- Wo ist Dotterbart? Yellowbeard (1983)
- That's Yellowbeard, all right.- Die ist von Dotterbart. Yellowbeard (1983)
Yellowbeard?Dotterbart? Yellowbeard (1983)
- Yellowbeard's map.- Die Karte von Dotterbart. Yellowbeard (1983)
- Where's Yellowbeard?Wo ist Dotterbart? Yellowbeard (1983)
Well, we've got to follow Yellowbeard, and make sure no one else is following him. Do you follow me?Wir müssen Dotterbart folgen und sichergehen, dass kein anderer es tut. Yellowbeard (1983)
- That's Yellowbeard.- Das ist Dotterbart. Yellowbeard (1983)
- Has Yellowbeard been here?- Ist Dotterbart hier gewesen? Yellowbeard (1983)
Little did Yellowbeard surmise... as he presented himself to his prospective traveling companions... that the details of the engagements were being overheard... by a tall blind man of impressive bearing...Dotterbart ahnte nicht, als er sich seinen künftigen Reisebegleitern präsentierte, dass die Details des Engagements jemand mithörte: Ein großer Blinder mit imposanten Manieren... Yellowbeard (1983)
Where's Yellowbeard gone?Wo ist Dotterbart hin? Yellowbeard (1983)
Where's Yellowbeard?Wo ist Dotterbart? Äh... Yellowbeard (1983)
And third, Your Majesty... I'm very pleased to report... that after several very brave... and very expensive battles... the pirate Yellowbeard... is now well and truly... in our grasp.Nun, Eure Majestät, es freut mich sehr, zu berichten, dass nach einigen sehr tapferen und äußerst kostspieligen Schlachten der Pirat Dotterbart endgültig und wahrhaftig in unseren Händen ist. Yellowbeard (1983)
I came to tell you that the son of Yellowbeard the pirate is onboard this ship.Ich komme, weil der Sohn von Dotterbart an Bord des Schiffes ist. Yellowbeard (1983)
The son of Yellowbeard the pirate?Der Sohn von Dotterbart, dem Piraten? Yellowbeard (1983)
There's no doubt in my mind that the one in the middle... is the son of the evil Yellowbeard.Meiner Ansicht nach herrscht kein Zweifel, dass der Mann in der Mitte der Sohn des bösen Dotterbart ist! Yellowbeard (1983)
Oh, no, Your Offensiveness. The ship that they came on was after Yellowbeard's treasure.Nein, sie waren mit ihrem Schiff auf der Suche nach Dotterbarts Schatz. Yellowbeard (1983)
Yellowbeard?- Dotterbart? Yellowbeard (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOTTER    D AA1 T ER0
DOTTERER    D AA1 T ER0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dotter {n}; Eidotter {n} | Dotter {pl}; Eidotter {pl}yolk | yolks [Add to Longdo]
Dottersack {m}yolk sac [Add to Longdo]
Eidotter {n}yolk [Add to Longdo]
Eigelb {n}; Eidotter {n}egg yolk [Add to Longdo]
Sumpfdotterblume {f} [bot.]marsh marigold [Add to Longdo]
Dottertukan {m} [ornith.]Channel-billed Toucan [Add to Longdo]
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul [Add to Longdo]
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye [Add to Longdo]
Dotterwaldsänger {m} [ornith.]Vitelline Warbler [Add to Longdo]
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睢鸠[suī jiū, ㄙㄨㄟ ㄐㄧㄡ, / ] plover (Charadrius morinellus); dotterell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  dotter
   daughter

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Dotter /dɔtr/ 
   yolk; yolks

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top