ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*detracting*

D IH0 T R AE1 K T IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: detracting, -detracting-
CMU English Pronouncing Dictionary
DETRACTING    D IH0 T R AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detracting    (v) dˈɪtrˈæktɪŋ (d i1 t r a1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting [Add to Longdo]
entziehen | entziehend | entzieht | entzogto detract | detracting | detracts | detracted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detract \De*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Detracted}; p. pr. &
   vb. n. {Detracting}.] [L. detractus, p. p. of detrahere to
   detract; de + trahere to draw: cf. F. d['e]tracter. See
   {Trace}.]
   1. To take away; to withdraw.
    [1913 Webster]
 
       Detract much from the view of the without. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take credit or reputation from; to defame.
    [1913 Webster]
 
       That calumnious critic . . .
       Detracting what laboriously we do.  --Drayton.
 
   Syn: To derogate; decry; disparage; depreciate; asperse;
     vilify; defame; traduce. See {Decry}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top