Search result for

*daum*

(71 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: daum, -daum-
Possible hiragana form: *だうん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, keep your fingers crossed.Ok, drück die Daumen. The Triumph (1980)
Fingers crossed.Drück mir die Daumen. Open Government (1980)
magistrates, police, provosts judges, racks, gibbets, and executioners.Gerichte, Daumenschrauben, Galgen und Scharfrichter her! The Miser (1980)
Then, Victor comes home. That is to me. When the ring is on the little finger of Gina.Sobald der Ring von Ginas Daumen an Victors Bein übergeht, fliegt Victor durch das Fenster hinaus. Le guignolo (1980)
I put my thumb in a sewing machine because of the holidays.Ich nähte mir mit der Steppmaschine durch den Daumen. Ich wollte zu Weihnachten raus. Solo Sunny (1980)
- Wish me luck today, Lou.- Drück mir die Daumen. Atlantic City (1980)
We´ll pray for you.- Wir drücken die Daumen. The Last Metro (1980)
Anteo received retractable thumbs, soft, serrated, fleshy earlobes and a six-part heart.Anteo bekam einziehbare Daumen, gezackte, fleischige Ohrläppchen und ein sechsteiliges Herz. The Falls (1980)
She now suffers from anaemia, splayed thumbs and vertigo, and to underline her new aversion to the darkness of cinemas she has made a clean break with her past, changing her Christian name by deed poll and her surname by marriage.Sie leidet unter Bleichsucht, schiefen Daumen und Schwindel, und um ihre Aversion gegen das Dunkel der Kinos zu unterstreichen, brach sie ein für alle Mal mit der Vergangenheit und änderte ihren Vornamen selbst und ihren Nachnamen durch Heirat. The Falls (1980)
The Violent Unknown Event had partially paralysed the face of Afracious Fallows, enlarged his heart, thumbs and genitals, made him scrofulous, softened and widened his feet and thoroughly wrecked his career as a school headmaster.Das Gewaltsame Unbekannte Ereignis hatte teilweise das Gesicht Afracious Fallows' gelähmt, Herz, Daumen und Genitalien erweitert, ihn skrofulös gemacht, seine Füße erweitert und seine Karriere als Schulmeister völlig vernichtet. The Falls (1980)
Now take your thumb and put it in your mouth like a little schoolgirl.Nimm jetzt deinen Daumen und steck ihn in den Mund wie ein kleines Schulmädchen. Fame (1980)
Do you remember that? Do you remember when you sucked your thumb?Weißt du noch, wie du an deinem Daumen gelutscht hast? Out of the Blue (1980)
Stop that truck!Lass meinen daumen los, du biest! Used Cars (1980)
We'll keep our fingers crossed.Wir drücken dir die Daumen. The Carousel (1981)
Like sticking my thumb with its needle.Wie, z.B., meinen Daumen mit der Nadel aufzuspießen. The Revel (1981)
That's fantastic.Ich drücke dir die Daumen. Lili Marleen (1981)
- Approximately.- Und über den Daumen? Equal Opportunities (1982)
- Approximately... none. None.Über den Daumen keine. Equal Opportunities (1982)
You're welcome.- Ich drücke Dir die Daumen für den Kampf! Bomber (1982)
We're all rooting for you.Wir drÛcken Ihnen alle die Daumen. Grease 2 (1982)
I like Charlie and I've got my fingers crossed.Ich mag Charlie, und ich drück die Daumen. Missing (1982)
Let's have that thumbs up.Gib uns ein Zeichen mit deinem Daumen. An Officer and a Gentleman (1982)
Where's the thumbs up at?Wo bleibt der Daumen? An Officer and a Gentleman (1982)
Let's see a thumbs up, please.Dann zeigt mit eurem Daumen nach oben. An Officer and a Gentleman (1982)
He/she stops to suck your finger, it puts me nervous.Hör auf, am Daumen zu lutschen, das macht mich nervös. The State of Things (1982)
I'll keep my fingers crossed for you.Ich halte euch die Daumen. I Are You, You Am Me (1982)
Take it between your thumb and forefinger.Locker zwischen Daumen und Zeigefinger. Tootsie (1982)
Wish me luck now.Drück mir die Daumen. Tootsie (1982)
Bigger than your thumb.Größer als lhr Daumen. Victor Victoria (1982)
Oh, that's great. Hey honey, it's a freebie!Wo muss ich meinen Daumenabdruck oder die drei Kreuze machen? Halloween III: Season of the Witch (1982)
Finger clamps.Daumenschrauben, Fesseln. Génius v hladomorne (1983)
- Best of luck!Wir drücken euch die Daumen. Výprava do minula (1983)
Yeah, I know. I know.Drückt Kathryn die Daumen! Jaws 3-D (1983)
Thumbscrews and hot coals.Daumenschrauben und glühende Kohlen. Octopussy (1983)
So, anyway, you've been an innovator in the field of thumpology.Du bist ein Erfinder im Gebiet der Daumentologie. Still Smokin (1983)
Thumbs up, though!Daumen hoch! Winners & Sinners (1983)
Oh, I see.Der Daumen muss hier liegen. Part 3 (1984)
Yeah, it's about $36,000 off the birds alone.20 % über den Daumen. Multipliziert mit 15 anderen Arenen im Land. One Eyed Jack (1984)
Put your two fingers in here and your thumb in here.Du steckst 2 Finger hier und den Daumen hier rein. Playing Possum (1984)
I'll save the biggest piece of the cake for you.Drücken Sie mir die Daumen, dass Flieger gute Liebhaber sind. Bolero (1984)
See you later, everybody.Und drückt mir die Daumen! Bolero (1984)
- I got my fingers crossed.- Ich drück die Daumen! Footloose (1984)
Lock your hand, thumb inside.Locker, Daumen rein. The Karate Kid (1984)
Can you believe it? Bed Bug had that kid's thumb taken off.Die Bettwanze hat dem Jungen den Daumen abschneiden lassen. The Pope of Greenwich Village (1984)
- Charlie... - they took my thumb, man.- Mein Daumen - abgeschnitten. The Pope of Greenwich Village (1984)
- The Bed Bug took my thumb, man.- Die Bettwanze hat meinen Daumen. The Pope of Greenwich Village (1984)
They took my thumb, Charlie!Sie haben mir den Daumen abgeschnitten! The Pope of Greenwich Village (1984)
They took my thumb!Sie haben mir den Daumen abgeschnitten! The Pope of Greenwich Village (1984)
And, if not that, to... well, to retire my thumb and buy some bus tickets.Ich könnte meinen Daumen einmotten und ganz einfach Busfahrscheine kaufen. Knight Strike (1985)
Cross your fingers that they left something we can use behind.Drück uns die Daumen, dass sie irgendwas zurückgelassen haben. Hellfire (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAUM    D AO1 M

German-Thai: Longdo Dictionary
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
Daumenabdruck {m}thumb print; thumbprint [Add to Longdo]
Daumendrucktechnik {f}thumbing [Add to Longdo]
Daumenlutschen {n}thumb-sucking [Add to Longdo]
in Daumendrucktechnik hergestelltes Gefäßpinch pot [Add to Longdo]
Daumennagel {m} | Daumennägel {pl}thumbnail | thumbnails [Add to Longdo]
Daumenschraube {f} | Daumenschrauben {pl}thumbscrew | thumbscrews [Add to Longdo]
etw. Pi mal Daumen machento do sth. off the top of one's head [Add to Longdo]
Radaumacher {m}ragger [Add to Longdo]
etw. über den Daumen peilento make a rough guess on sth. [Add to Longdo]
Drücken Sie die Daumen!Cross your fingers! [Add to Longdo]
Ich drücke Ihnen die Daumen.I'll keep my fingers crossed for you. [Add to Longdo]
Ich werde für Sie den Daumen halten.I'll keep my fingers crossed. [Add to Longdo]
Erddrossel {f} [ornith.]White's (Scaly) Thrush (Zoothera dauma) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎鶫[とらつぐみ;トラツグミ, toratsugumi ; toratsugumi] (n) (uk) White's thrush (Zoothera dauma) [Add to Longdo]
駄馬[だば;だうま, daba ; dauma] (n) packhorse; workhorse; hack [Add to Longdo]
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery [Add to Longdo]
鵺鳥[ぬえどり, nuedori] (n) (arch) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top