ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*darum*

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: darum, -darum-
Possible hiragana form: *だるん*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sickness, morning; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morning sickness; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperemesis gravidarumการอาเจียนร้ายแรงเหตุตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea gravidarum; sickness, morningอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please.Ich bitte darumTop Copy (1995)
It's sad.Darum ist er hier. Gridiron Gang (2006)
- So...Darum... Colin Quinn: The New York Story (2016)
- Because.- DarumEdie and Eric (2017)
That's why my pipe would go out.Darum ging die Pfeife immer aus. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It's rather silly. I am a solicitor. Sir Wilfrid is a barrister.Ich kam darum zu Herrn Mayhew. Witness for the Prosecution (1957)
I've done nothing! Why should I be arrested?Sie sind darum sehr verdächtig. Witness for the Prosecution (1957)
I worked in a department store, in toys, demonstrating children's building sets.Schlecht bezahlt. Ich bin darum gegangen. Witness for the Prosecution (1957)
Sometimes I see the same one two or three times.Es ist einsam allein zu Hause. Ich gehe darum ins Kino. Witness for the Prosecution (1957)
You and the rich lonely widow all alone in that house with a gramophone blaring The Mikado.Haben Sie Frau French darum besucht? Nein. Sie haben Musik gehört. Witness for the Prosecution (1957)
- That's all right.Ich habe Sie darum geprüft. Witness for the Prosecution (1957)
However, it has been installed at considerable expense to the taxpayers, so let us take advantage of it.Es ist auf Kosten der Steuerzahler angebracht worden. Es ist darum richtig, es zu benutzen. Witness for the Prosecution (1957)
So after supper I slipped back to get it as it was no distance.Ich ging darum nach dem Essen zurück. Witness for the Prosecution (1957)
Members of the jury, it is possible for a woman to read The Life of Disraeli without contemplating marriage with a man younger than herself.Eine Frau kann Bücher über berühmte Frauen lesen. Aber sie muss darum nicht einen jüngeren Mann heiraten wollen. Witness for the Prosecution (1957)
Therefore, her evidence must be admitted and you must consider it.Und Bigamie! Frau Helm konnte darum vernommen werden. Witness for the Prosecution (1957)
My lord, the defence, in its efforts to establish an alibi for the prisoner, circulated this photograph, hoping to bring forth a witness who had seen him leaving Mrs French's house or entering his own at the times that he has stated.Die Verteidigung wollte Leonard Vole ein Alibi verschaffen. Sie hat darum dieses Foto veröffentlicht. Sie wollten einen Zeugen finden, der ihn zur Tatzeit gesehen hat. Witness for the Prosecution (1957)
And in the afternoon, you started plans to dispose of it.Nein. Sie haben darum Pläne gemacht. Witness for the Prosecution (1957)
I never thought of killing anyone or inheriting any money.Es war kindisch. Aber ich töte darum niemanden. Witness for the Prosecution (1957)
Since the defence has called but one witness, the prisoner, it has the right to be heard last.Die Verteidigung hatte nur einen Zeugen aufgerufen. Sie darf darum zuletzt gehört werden. Witness for the Prosecution (1957)
There is the king vs Stillman, reported in the criminal appeal reports of 1926 at page 463.Ich habe darum Ausnahmefälle herausgesucht. Das Strafprozess-Sammelband von 1926, Seite 463. Witness for the Prosecution (1957)
That I should swear Leonard was guilty and that you should expose me as a liar because only then would they believe Leonard was innocent.Ich musste beschwören, Leonard ist schuldig. Sie mussten mich als Lügnerin entlarven. Das Gericht hat Leonard darum freigesprochen. Witness for the Prosecution (1957)
Please give me time to think about it.Ich bitte darum, darüber nachdenken zu dürfen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I'm not worried.Darum ist mir nicht bange. The Singing Ringing Tree (1957)
Of course. That's why we're here.Klar, darum sind wir ja hier. Montparnasse 19 (1958)
So that was it...Darum geht es dir also. The Night Heaven Fell (1958)
This isn't about your typical bank job. It's about passing as a killer.Diesmal geht es darum, als Mörder durchzugehen. Inspector Maigret (1958)
I think it's why.Ich glaube, es geht darumInspector Maigret (1958)
That isn't the point, Mr. Kilmer.- Darum geht es nicht, Mr. Kilmer. Don't Interrupt (1958)
Hold that until I ask for it.Halten Sie das, bis ich darum bitte. Poison (1958)
I will ask you not to raise your voice to me, my good man.Ich bitte dich darum, nicht die Stimme gegen mich zu erheben, mein Lieber! Together (1958)
It wasn't the first time he'd asked me.Es war nicht das 1. Mal, dass er mich darum bat. Another Time, Another Place (1958)
They can't understand you, that's why they hate you.Sie verstehen Sie nicht, darum hassen sie Sie. The Magician (1958)
That is why you have come.Darum sind Sie gekommen. The Magician (1958)
So we have to.Darum muss es sein. Elevator to the Gallows (1958)
We didn't die for a good reason.Darum sind wir nicht gestorben. Elevator to the Gallows (1958)
Jim, we'll take care of this whole thing tomorrow.Bist du verrückt? Jim, wir werden uns morgen darum kümmern. The Blob (1958)
- It just is.- DarumBonjour Tristesse (1958)
That's why I met her in November.Darum habe ich sie ja im November getroffen. Bonjour Tristesse (1958)
- No, no, it's not that.- Nein, nein, darum geht es nicht. Bonjour Tristesse (1958)
- That's why I sent Elsa down here.- Darum hab ich Elsa hergeschickt. Bonjour Tristesse (1958)
- That's not the point.- Darum geht's doch nicht. Bonjour Tristesse (1958)
The point is, it doesn't make any sense. With a boy. With a baby.Es ergibt keinen Sinn, darum geht's. Mit einem Jungen, einem Baby. Bonjour Tristesse (1958)
Jean, it's not what you're not doing, it's what you should do.Jean, es ist nicht das, was du nicht tust. Es geht darum, was du tun solltest. The Buccaneer (1958)
That is not the point, Miss Claiborne!Darum geht es nicht, Miss Claiborne! The Buccaneer (1958)
That's precisely the point, sir.Genau darum geht es, Sir. The Buccaneer (1958)
That's why you want to go now.Darum willst du jetzt fortgehen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- I don't want to hear it! It's got to be told and you never let me tell it. I love you and that's worth fighting for.Ich liebe dich... und darum kämpfe ich! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
By the man I worshiped. That's why I hated Skipper.Darum hasste ich Skipper. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
If you want to fight for a piece of his carcass you go ahead, but you'll do it without me.Kämpfe du darum, aber ohne mich. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
That's why you want to go now.Darum willst du jetzt fortgehen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
達磨[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก

German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]
darum bemüht, es richtig zu macheneager to please [Add to Longdo]
deshalb; darum; daher; deswegen {adv}therefore [Add to Longdo]
darum; drumfor that reason [Add to Longdo]
deswegen; darumthat's why [Add to Longdo]
Darum handelt es sich nicht.That's not the issue. [Add to Longdo]
Er kümmert sich keinen Deut darum.He doesn't care a straw. [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...Our main concern is that ... [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...What concerns us primarily is that ... [Add to Longdo]
Es geht vielmehr darum, ob ...It's rather a question of whether ... [Add to Longdo]
Ich werde mich sofort darum kümmern.I'll see to it at once. [Add to Longdo]
Kümmern Sie sich nicht darum!Don't bother about it! [Add to Longdo]
Wenn ich darum bitten darf ...If you please ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンダルム[, jandarumu] (n) gendarme (fre [Add to Longdo]
ダルメシアン[, darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]
ブライダルマーケット[, buraidaruma-ketto] (n) bridal market [Add to Longdo]
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
鬼達磨鰧;鬼達磨虎魚[おにだるまおこぜ;オニダルマオコゼ, onidarumaokoze ; onidarumaokoze] (n) (uk) reef stonefish (Synanceia verrucosa); stonefish; devilfish [Add to Longdo]
血達磨[ちだるま, chidaruma] (n) covered in blood [Add to Longdo]
雪だるま;雪達磨[ゆきだるま, yukidaruma] (n) snowman [Add to Longdo]
雪だるま式;雪達磨式[ゆきだるましき, yukidarumashiki] (n) snowballing (phenomenon, effect) [Add to Longdo]
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated) [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P) [Add to Longdo]
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika) [Add to Longdo]
達磨忌[だるまき, darumaki] (n) ceremony held in honor (honour) of Bodhidharma (October 5th) [Add to Longdo]
達磨鮫[だるまざめ;ダルマザメ, darumazame ; darumazame] (n) (uk) cookie-cutter shark (Isistius brasiliensis); cigar shark [Add to Longdo]
達磨宗[だるましゅう, darumashuu] (n) (1) (arch) (obsc) (See 禅宗) Zen (Buddhism); (2) (derog) (See 達磨歌) confusing style of middle-age Japanese poetry [Add to Longdo]
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter [Add to Longdo]
中弛み[なかだるみ, nakadarumi] (n,vs) a slump [Add to Longdo]
菩提達磨[ぼだいだるま, bodaidaruma] (n) {Buddh} (See 達磨・2) Bodhidharma [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  darum /darum/
   therefore

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top