ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cyclops*

S AY1 K L AO2 P S   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cyclops, -cyclops-
English-Thai: Nontri Dictionary
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclopsกุ้งไร,ไซคลอป,ไรน้ำ,ยักษ์ตาเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's a Cyclops.เฮ้ มีไซคลอปส์ ไม่สามารถ Yellow Submarine (1968)
Then it must be a bi-Cyclops.จากนั้นก็จะต้องมีสองไซคลอปส์ Yellow Submarine (1968)
I peeked behind the cyclops' eye.ฉันแอบมองอยู่ข้างหลังด้วยดวงตาของหุ่นยนต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Hey, isn't that Cyclops?เฮ้! นั่นมัน Cyclops Dasepo Naughty Girls (2006)
Hey, Cyclops!เฮ้, CyclopsDasepo Naughty Girls (2006)
That's Cyclops' family for you.นั่นมันเป็นครอบครัวของCyclopsนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Someone share their textbook with Cyclops.ใครก็ได้แบ่งหนังสือให้ Cyclopsอ่านหน่อย Dasepo Naughty Girls (2006)
"His name is none other than Cyclops."เขาจะเป็นใครไม่ได้ นอกจากCyclops Dasepo Naughty Girls (2006)
Cyclops?CyclopsDasepo Naughty Girls (2006)
Hey kid, Cyclops can't be on TV.เฮ้พวก Cyclops จะออก ทีวี ไม่ได้นะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Cyclops becomes rich off of selling dolls made after himself.*Cyclops ก็ร่ำรวย จากการขายตุ๊กตาที่เขาผลิตขึ้นเอง* Dasepo Naughty Girls (2006)
- There's a fricking Cyclops...- มียักษ์ไซคลอปอยู่... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't make me come down there and whip your Cyclops ass!อย่าให้ฉันต้องลงไปข้างล่าง แล้วเฆี่ยนก้นไซคลอปของแกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is that a new cyclops look?แนวไซครอปส์เหรอ? Reality Bites Me (2010)
The head of Leezar's mighty Cyclops!หัวของยักษ์ตาเดียวผู้ทรงพลังของลีซาร์ Your Highness (2011)
We had just slaughtered the Cyclops.เราเพิ่งฆ่าเจ้ายักษ์ตาเดียว Your Highness (2011)
You murdered my Cyclops. But I have other perils in store for you.เจ้าฆ่ายักษ์ตาเดียวของข้า แต่ข้ามีภัยอย่างอื่นเตรียมไว้ให้เจ้าแล้ว Your Highness (2011)
Doesn't a Cyclops always has one eye?ไซคลอปส์ไม่ได้มีตาเดียวเสมอไปนี่นา The Innkeepers (2011)
Who else gets to chase down a gun-wielding Street Artist and make out with a perverted Cyclops?มีใครอีกได้ตามล่า ศิลปินข้างถนนที่พกปืน และจูบกับยักษ์ลามกตาเดียว It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
[CYCLOPS 2 SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE]ภาษาต่างประเทศ Wrath of the Titans (2012)
[CYCLOPS 1 GROANS]Wrath of the Titans (2012)
[CYCLOPS 3 SPEAKS IN FOREIGN LANGUAGE]ภาษาต่างประเทศ Wrath of the Titans (2012)
Where is Gay Cyclops?พ่อเกย์ตาเดียว(เบลน)ไปไหนซะล่ะ On My Way (2012)
Wolverine and Cyclops, you know, show people how we're cool with each other.วูฟเวอรีนกับไซคล๊อฟ(มนุษย์หมาป่ากับยักษ์ตาเดียว) แสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันเจ๋งขนาดไหน Makeover (2012)
Good morning, Cyclops.อรุณสวัสดิ์ ไอ้ไซคอป Riddick (2013)
The Cyclops unit. Two ships. A couple dead guys in plastic.กล่องไซครอป ยานสองลำ สะเพราพลาสติก 2 ศพ Riddick (2013)
Maybe Cyclops?Vielleicht die von CyclopsReach for the Sky (1985)
Cyclops.CyclopsReach for the Sky (1985)
I'm going to call a full Cyclops meeting.Ich werde ein Cyclops-Meeting einberufen. Reach for the Sky (1985)
A very fancy kind of calling card for Cyclops.Eine sehr ausgefallene Visitenkarte von CyclopsReach for the Sky (1985)
Cyclops?CyclopsReach for the Sky (1985)
Cyclops is real and it's deadly.Cyclops ist real und sie sind tödlich. Reach for the Sky (1985)
Cyclops is the most powerful collection of international criminals.Cyclops ist die mächtigste Vereinigung internationaler Verbrecher. Reach for the Sky (1985)
Cyclops is a myth, Billy.Cyclops ist ein Mythos, Billy. Reach for the Sky (1985)
I'll get Cyclops on my own.Ich hole mir Cyclops allein. Reach for the Sky (1985)
Ten years ago he was sending up red flags about Cyclops.Vor 10 Jahren schickte er Warnungen zu Cyclops raus. Reach for the Sky (1985)
I'm sorry to hear about Mr. Melrose, particularly if Cyclops is involved.Das mit Mr. Melrose tut mir sehr leid, vor allem, wenn Cyclops involviert ist. Reach for the Sky (1985)
Now tell me what you know about Cyclops.Erzählen Sie, was Sie über Cyclops wissen. Reach for the Sky (1985)
Cyclops is the code name for one of the most powerful and secret criminal organizations in the western hemisphere.Cyclops ist der Codename für eine der mächtigsten geheimen Verbrecherorganisationen der westlichen Hemisphäre. Reach for the Sky (1985)
Is he involved in Cyclops?Ist er bei Cyclops involviert? Reach for the Sky (1985)
If Cyclops was the devil himself Mr. Charles Caanan would be his black heart.Wenn Cyclops der Teufel selbst wäre, dann wäre Mr. Charles Caanan sein schwarzes Herz. Reach for the Sky (1985)
If, um, Cyclops is involved think maybe we should get some help?Lee, wenn Cyclops involviert ist, sollten wir uns nicht Hilfe holen? Reach for the Sky (1985)
But it'll take more than a sixth sense to take care of Cyclops and get on that hidden floor.Es braucht mehr als einen sechsten Sinn, um Cyclops und das geheime Stockwerk zu finden. Reach for the Sky (1985)
Well, gentlemen, tomorrow at this time Cyclops will have secured a cool $1 billion.Meine Herren, morgen um diese Zeit wird Cyclops $1 Milliarde sichergestellt haben. Reach for the Sky (1985)
Caanan's gonna use microwaves to put a lot of it into the Cyclops accounts.Über Kurzwellen kann Caanan Geld auf die Cyclops-Konten transferieren. Reach for the Sky (1985)
Dominique the Cyclops.Ich bin die Nr. 2 der Gung-Ho Guns, Dominique the CyclopsDemon's Eye (1998)
Gray the Ninelives. Dominique the Cyclops. Zazie the Beast.Gray the Ninelives Dominique the Cyclops Zazie the Beast Leonof the Puppetmaster Hoppered the Gauntlet Rai-Dei the Blade E.G. Mine Caine the Longshot und Midvalley the Hornfreak. Demon's Eye (1998)
Dominique the Cyclops told me that this was spring-cleaning.Dominique the Cyclops sagte mir, dass das der Frühjahrsputz sei. Little Arcadia (1998)
This is Scott Summers, also called Cyclops.Das ist Scott Summers, oder CyclopsX-Men (2000)
And Cyclops, right?Und Cyclops, richtig? X-Men (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายหัก[n. exp.] (phīseūa pīk sai jut tā lāi hak) EN: Angled cyclops   
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายตรง[n. exp.] (phīseūa pīk sai jut tā lāi trong) EN: Eyed Cyclops   

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLOPS    S AY1 K L AO2 P S
CYCLOPS'S    S AY1 K L AO2 P S AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zyklop {n} | Zyklopen {pl}cyclops | cyclopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣微塵子[けんみじんこ;ケンミジンコ, kenmijinko ; kenmijinko] (n) (uk) cyclops (any minute crustacean of genus Cyclops) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclops \Cy"clops\ (s?"kl?ps), n. sing. & pl. [L. Cyclops, Gr.
   Ky`klwps (strictly round-eyed), pl. Ky`klwpes; ky`klos circle
   + 'w`ps eye.]
   1. (Gr. Myth.) One of a race of giants, sons of Neptune and
    Amphitrite, having but one eye, and that in the middle of
    the forehead. They were fabled to inhabit Sicily, and to
    assist in the workshops of Vulcan, under Mt. Etna.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pope, in his translation of the "Odyssey," uniformly
      spells this word Cyclop, when used in the singular.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A genus of minute Entomostraca, found both in
    fresh and salt water. See {Copepoda}.
    [1913 Webster]
 
   3. A portable forge, used by tinkers, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top