Search result for

*consumes*

(43 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consumes, -consumes-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
20% of the world's population consumes 80% of its resources The cost of our actions is high.20% ของประชากรโลก บริโภค 80% ของทรัพยากรทั้งหมด โลกใช้จ่ายไปกับ การพัฒนาอาวุธทางทหาร มากกว่าการช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาถึง 12 เท่า Home (2009)
I love you so much, it consumes me.มันเกิดขึ้นเอง - ออกไป เธอไม่ได้โกรธเพราะเรื่องนั้น The Goodbye Gossip Girl (2009)
It consumes me."มันกัดกินผม" The Turning Point (2009)
But it was issued by the Bishop County DMV, and I checked all the utilities databases, and this is the only house without cable, water and gas, but also consumes an incredible amount of electricity, so,แต่นี่มาจาก Bishop County DMV และฉันได้เช็คทุกฐานข้อมูลแล้ว และนี่เป็นบ้านหลังเดียว Chuck Versus the Living Dead (2010)
It consumes matter, sucks it in and crushes it beyond existence.มันถูกกลืนกินโดยสิ้นเชิง มันถูกดูดเข้าไป และถูกบีบอัดอยู่เหนือการมีชีวิตอยู่ Episode #1.1 (2010)
You're not the only person at this school who consumes protein powder by the tubful.เธอไม่ใช่คนเดียว ในโรงเรียนนี้ ที่กินผงโปรตีน แบบถัง A Very Glee Christmas (2010)
Once this darkness consumes you, you will be Earth's greatest enemy.ครั้งหนึ่งเมื่อเจ้า ถูกความมืดกัดกิน เจ้ากลายเป็นศัตรู ที่ร้ายกาจของโลก Lazarus (2010)
What would a kiss that consumes the darkness be like?จูบที่เต็มไปด้วยความมืดหม่นจะเป็นอย่างไร Personal Taste (2010)
Its eye burns with a fire that consumes the life force of anybody it comes in contact with.ตาขอมันลูกเป็นไฟ และนั่นจะมีผลกับคนที่สวมใส่ The Eye of the Phoenix (2010)
You may only change once a month, but your anxiety about who you are, what you are, it consumes you.นายอาจกลายร่างแค่เดือนละหนก็จริง แต่ไอ้อาการวิตกจริตเรื่องสิ่งที่นายเป็นนี่แหละ มันกัดกินนาย Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
I learned that she's just a girl, then she lost her mom too young, and she loves blindly and recklessly, even if it consumes her.ฉันรู้ว่าเธอเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่สูญเสียแม่ตั้งแต่ยังเด็ก เธอเป็นคนที่เมื่อรักแล้วจะรักมาก อย่างมองไม่เห็นสิ่งผิดถูก และไม่ทันไตร่ตรอง Ordinary People (2011)
This--this gift, this curse, whatever it is-- it consumes you and blots out everything else-- friends, family, everything.พรสวรรค์หรือคำสาบ อะไรก็ตามที่ผมมี มันจะกัดกินตัวคุณและกีดกันทุกสิ่ง เพื่อน, ครอบครัว ออกจากคุณ Witch's Lament (2011)
I need to become whole to help the champion defeat the coming darkness before it consumes us all.ผมต้องเต็มร้อยเพื่อช่วยผู้ชนะ เอาชนะความมืดก่อนที่มัน จะกลืนกินเรา Into the Dark (2012)
"His bitterness consumes him.ความขนขื่นมันกำลังครอบงำเขา 1912 (2012)
When I'm with him, it just consumes me.ตอนที่ฉันอยู่กับเขา ความรู้สึกมันหลอมละลายฉัน The Departed (2012)
You want a love that consumes you.คุณต้องการความรัก ซึ่งหลอมละลายคุณ The Departed (2012)
What if I told you that when a wraith consumes a soul, it merely travels to another realm, but that soul could be brought back to this world?หากข้าบอกว่า ตัวภูติดูดวิญญาณ มันเป็นเพียงการเดินทางไปยังดินแดนอื่น แต่อาจเป็นการนำวิญญาณกลับมา สู่โลกนี้ล่ะ Into the Deep (2012)
Well, we'll see how you like it once the swan consumes you!ดีเราจะเห็นว่าคุณจะชอบมัน เมื่อหงส์กินคุณ! Scary Movie 5 (2013)
Well, we'll see how you like it once the swan consumes you!ดีเราจะเห็นว่าคุณจะชอบมัน เมื่อหงส์กินคุณ! Scary Movie 5 (2013)
Fire consumes all.ไฟเผาผลาญทุกสิ่ง Noah (2014)
"Or an unjustified means by which consumes one..."หรือวิธีการที่ไม่ยุติธรรม โดยที่กินหนึ่ง ... American Sniper (2014)
Your body can't live on the food your wolf consumes.ร่างกายไม่อาจอยู่ได้ด้วย อาหารที่หมาป่าท่านกิน The Lion and the Rose (2014)
But as the Sun consumes hydrogen, its core very slowly shrinks, and the Sun's surface gradually expands in response.อีกสี่พันล้านปี แต่ในขณะที่ดวงอาทิตย์สิ้น เปลืองไฮโดรเจน หลักของมันช้ามากหดตัว Sisters of the Sun (2014)
And more solar energy falls on the Earth in one hour than all the energy our civilization consumes in an entire year.และพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ตกอยู่บนโลกในหนึ่งชั่วโมง กว่าพลังงานทั้งหมดอารย ธรรมกินของเรา ในตลอดทั้งปี The World Set Free (2014)
In one scenario, a star consumes all of its nuclear fuel... then cools, and suddenly collapses under its own gravity.หนึ่งในสถานการณ์ดาวสิ้น เปลืองของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แล้วเย็น และก็ทรุดฮวบลงภายใต้ แรงโน้มถ่วงของตัวเอง Unafraid of the Dark (2014)
It consumes me.มันกินฉัน In the Heart of the Sea (2015)
Before it completely consumes you.ก่อนที่มันจะกลืนกินคุณ Blood and Fear (2015)
The jungle consumes everything.ป่ากลืนกินทุกๆอย่าง The Legend of Tarzan (2016)
Like the wives who can't detect the jealousy that consumes their husbands.เช่นเดียวกับภรรยาที่ไม่สามารถรับรู้ถึง ความหึงหวงที่เกาะกินอยู่ในตัวสามีตัวเองได้เลย In Buddy's Eyes (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumesAgriculture consumes a great amount of water.
consumesA student consumes much of his time in study.
consumesHe consumes an enormous amount of liquor.
consumesJapan depends on the Middle East for 70% of oil it consumes.
consumesThe car consumes a lot of fuel.
consumesThe fat girl consumes too much food that contains a lot of sugar.
consumesThe Middle East supplies a major portion of the oil that Japan consumes.
consumesThis air conditioner consumes a lot of electricity.
consumesThis engine consumes the most oil.
consumesThis machine consumes 10% of all the power we use.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีโพง[n. exp.] (phī phōng) EN: spirit that consumes dirty things ; Peeping Tom   FR: esprit dévoreur de saletés [m] ; esprit voyeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMES    K AH0 N S UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumes    (v) (k @1 n s y uu1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konsumiert; verbrauchtconsumes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top