Search result for

*conant*

(49 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conant, -conant-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ethan Conant said Charles Meade threatened him with magic.อีธาน โคเนนท์ บอกว่า ชาร์ล มีทด์ ข่มขู่เขาด้วยเวทย์มนตร์ Bound (2011)
Mr. Conant.คุณ โคนัน Wake (2011)
Adam Conant...อดัม โคแนนท์ Masked (2011)
Hey, Mr. Conant.เฮ้ คุณ โคแนนท์ Fire/Ice (2012)
Hi, Mr. Conant. Is Adam around?เฮ้ , คุณคอนราส \ อดัมอยุ่แถวนี้ไหม ? Medallion (2012)
I like your style, Conant.ชอบแบบนี้ของคุณจัง โคแนน Return (2012)
I don't know with Adam Conant, maybe, at the boathouse.ไม่อยู่บ้าน ไม่รับโทรศัพท์ Return (2012)
For the Blakes and the Conants,สำหรับตระกลูเบลก กับ โคแนนท์ Lucky (2012)
The one placed on your 2 families a long time ago to stop the Blakes and the Conants from ever being together.คำสาปที่อยู่ระหว่างพวกเรา สองตระกูล มานานแล้ว คำสาปที่ขวางกั่น เบรคกับโคแนนท์ ไม่ให้อยู่ด้วยกัน Curse (2012)
I--I wanted to ask you something important about the Conants and the Blakes... and a curse.หนูมีเรื่องสำคัญอยากถามยาย เรื่องตระกูลโคแนนท์ กับตระกูลเบลก... และเรื่องคำสาป Curse (2012)
Several generations ago, a seer witch cursed the Conants and the Blakes to stop them from ever coming together.บรรพบรุษหลายรุ่นมาแล้ว จอมขมังเวทย์ได้สาป ตระกูลโคแนนท์กับเบลคไว้ เพื่อขวางไม่ให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน Curse (2012)
And what if a Conant and a Blake did get together?แล้วถ้ามีใครสักคนในโคแนนท์กับเบลค อยู่ด้วยกันละ Curse (2012)
If a Blake and a Conant...ถ้าคนในตระกูลเบลค กับคอนแนนท์.. Curse (2012)
If a Blake and a Conant what?ถ้าเบลคกับโคแนนท์ อะไรเหรอ Curse (2012)
There's no such thing as a Blake-Conant curse.มันไม่มีคำสาประหว่าง ตระกูลเบลคกับโคแนน Curse (2012)
Ok. Ok. I think you're taking this a little personal, Conant.โอเคๆ ฉันว่าคุณทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากไปหน่อย คอนแนนต์ Sacrifice (2012)
I came to give this back, Mr. Conant.หนูเอานี่มาคืนค่ะ คุณโคแนนท์ Prom (2012)
- Right. Mr. Walker, the Conant Galleries practices its share of felonies.Mr. Walker, die "Conant-Galerie" geht verbrecherisch vor: A Steele at Any Price (1983)
[ Whispering ] You can tell us.- Uns können Sie es aber sagen. Knöpfen Sie sich Conant mal vor. A Steele at Any Price (1983)
You tell Conant this delay is bad for my blood pressure and his.Sagen Sie Conant, Verspätung schadet unser beider Blutdruck. A Steele at Any Price (1983)
Honey, you people are heavy. Heavy! Even Cliff Conant doesn't understand your articles.Schätzchen, Ihre Artikel sind wirklich so heftig, dass selbst Conant sie nicht versteht. A Steele at Any Price (1983)
Why shouldn't I have bid for the Pitkin, Mr. Conant?Wieso denn nicht, Mister ConantA Steele at Any Price (1983)
Clifford Conant changed my life.Clifford Conant änderte mein Leben. A Steele at Any Price (1983)
Mr. Conant provides you with these canvases?Mr. Conant stellt Ihnen die Leinwände zur Verfügung? - Bleibt das unter uns? A Steele at Any Price (1983)
Mr. Conant wouldn't do anything irreversible... until he was absolutely sure he knew what she was up to.Conant würde das nur tun, wenn er ihre Absicht kennt. A Steele at Any Price (1983)
If Conant had those two working the night shift... he must obviously be sitting on something.Wenn Conant die beiden nachts braucht, muss es einen Grund haben. A Steele at Any Price (1983)
You don't think I'm gonna hand the originals back to Conant, do you?Glauben Sie, Conant kriegt die Originale zurück? A Steele at Any Price (1983)
Couldn't that be dangerous, palming off fakes on a man like Conant?Ist das nicht gefährlich bei einem Mann wie ConantA Steele at Any Price (1983)
Conant's giving a party tomorrow in honor ofJoanne Pitkin.Conant wird morgen für Joanne Pitkin eine Party geben. Sie hat mich eingeladen. A Steele at Any Price (1983)
I wonder how Mr. Conant would react if, having stolen his Old Masters... we also stole his buyers?Würde Conant auch so cool bleiben... wenn man ihm seine Meister stiehlt? Und seine Käufer noch dazu? A Steele at Any Price (1983)
These are from Mr. Conant's private collection.Hier, aus Conants Privatsammlung. A Steele at Any Price (1983)
Thank you. We already paid Mr. Conant a substantial deposit for these.Wir leisteten Mister Conant dafür eine stattliche Anzahlung. A Steele at Any Price (1983)
I've always prided myself on not being a greedy man. So why don't you simply pay me the rest of what you were going to pay Conant, eh?Ich war immer stolz, bescheiden zu sein, und verlange nur, was Sie Conant noch zu zahlen hätten. A Steele at Any Price (1983)
- Conant has Molly.- Conant hat Molly... A Steele at Any Price (1983)
And keep the originals in his own locked room?Die Conant dann in seinen Safe sperrte? A Steele at Any Price (1983)
I don't want to dim your newfound passion for thieving... but Conant is much too clever to keep the originals in his gallery... after our previous visit!Ich schmälere ungern Ihre Diebeslust, aber Conant ist nicht blöd und lässt die Originale in der Galerie! A Steele at Any Price (1983)
Conant has three pictures worth millions.Conant hat drei Bilder von Millionenwert. A Steele at Any Price (1983)
- Auction? - It's quite all right. I, uh, struck a deal with Conant.Man kann es Auktion nennen, es gibt einen Deal mit ConantA Steele at Any Price (1983)
As soon as they've bought their Pitkins, we'll hit Conant with the sad news... that he's sold them all fakes.Wenn sie die "Pitkins" haben, sagen wir Conant, es waren alles Fälschungen. A Steele at Any Price (1983)
- I gave Conant the Pitkins.- Indem ich Conant die "Pitkins" gab. A Steele at Any Price (1983)
Then Conant got on and offered to let her go.Conant bot ihre Freilassung. A Steele at Any Price (1983)
You really put one over on that Conant.Diesem Conant haben Sie's gegeben. A Steele at Any Price (1983)
Hello, Erin? This is Sarah Conant at the Chronicle.Hallo, Erin, Hier spricht Sarah Conant vom Chronicle. Going the Distance (2010)
Groves has talked with ConantGroves sprach mit Conant Doctor Atomic (2007)
Doctor Conant suggestsDr. Conant empfiehlt Doctor Atomic (2007)
Mr. Conant.Mr. ConantWake (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONANT    K OW1 N AH0 N T
CONANT-PABLOS    K OW1 N AH0 N T P AA1 B L OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Conant    (n) (k o1 n @ n t)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top