ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chauffeurs*

SH OW0 F ER1 Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chauffeurs, -chauffeurs-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
New York cab drivers are required to have chauffeurs' licenses. Now, what is the point of this?ทำไมคนขับแท็กซี่นิวยอร์ค ต้องมีใบอนุญาต Punchline (1988)
We have been through more chauffeurs in the last six months.เราได้รับเกียรติผ่านมากขึ้นในช่วงหกเดือน The Birdcage (1996)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)
Can't you call other chauffeurs?คุณหาคนขับรถคนอื่นไม่ได้หรอ? City Hunter (2011)
Winslow chauffeurs VIP clients to the club.วินส์โลว์ให้คนขับรถไปรับ /Nลูกค้าวีไอพีมาที่คลับ Backstopped (2011)
If he drives any more of the prisoners out, he'll have to apply for a chauffeur's license.Wenn er das noch öfter macht, muss er eine Chauffeurslizenz beantragen. What Time Does the Balloon Go Up? (1968)
I with a secretary's bum on my knee and you with your hands between the driver's legs.Ich mit einer Sekretärin auf dem Schoß und du mit den Händen im Schritt des ChauffeursPorcile (1969)
I generally start in the servants' quarters, you know the cook, the maid, the chauffeur.Ich fange mit den Wohnungen der Bediensteten an, des Kochs, des Dienstmädchens, des ChauffeursThe Drowning Pool (1975)
I got pretty tired of seeing you hanging around, Harper so Iris explained to me about that stupid note the chauffeur wrote.Ich war's leid, dass Sie hier immer herumhängen, also erzählte Iris mir von dem dummen Brief des ChauffeursThe Drowning Pool (1975)
I've located the daughter of the Rainbird chauffeur, and I'm not going around there as a cab driver.Ich habe die Tochter des Chauffeurs gefunden. Ich fahre nicht im Taxi. Family Plot (1976)
A night in the garden... the burial of our chauffeur.Nachts im Garten. Das Begräbnis unseres ChauffeursSingapore Sling (1990)
I'm planting flowers on the chauffeur's grave.Ich pflanze Blumen auf dem Grab unseres ChauffeursSingapore Sling (1990)
... thatthesister of Bette Davis' chauffeur...Die Schwester des Chauffeurs von Bette Davis... The Story of Us (1999)
Maybe under the terms of your suspended sentence... you're caught fighting again, you go back to jail... and you lose your chauffeur's license.Und vielleicht, weil Sie zurück ins Gefängnis müssen und Ihre Chauffeurslizenz verlieren, wenn rauskommt, dass Sie sich wieder geprügelt haben. Between the Cracks (2002)
I could wear a little cap.Ich könnte eine Chauffeursmütze tragen. S.W.A.T. (2003)
And, Detective Mendoza, since y'all are so thorough some of your people can keep an eye on missing chauffeur's residence in case he shows up.Und, Detective Mendoza, da Sie alle so gründlich sind, vielleicht können Ihre Leute ein Auge auf das Haus des verschwundenen Chauffeurs haben, falls er auftauchen sollte. Blood Money (2009)
And, sergeant, have you located our missing chauffeur's regular fare yet?Und, Sergeant... haben Sie schon den regelmäßigen Fahrgast unseres verschwunden Chauffeurs gefunden? Blood Money (2009)
The death of a chauffeur may be beneath your notice, Mrs. Summers but it's not beneath mine.Den Typen, der Dad vom Flughafen abgeholt hat. Der Tod eine Chauffeurs mag unter Ihrer Beachtung liegen, Mrs. Summers, aber nicht unter meiner. Blood Money (2009)
Clothes are a valet's perk, not a chauffeur's.Die Kleidung ist eine Vergütung des Kammerdieners, nicht des ChauffeursEpisode #1.4 (2010)
They're your chauffeur shoes, aren't they?Das sind doch Ihre Chauffeursschuhe. Arthur (2011)
There, there, my precious boy, and don't let that chauffeur's daughter disturb you any more.So, mein kostbarer Junge. Jetzt stört dich die Tochter des Chauffeurs nicht mehr. Episode #4.1 (2013)
I'm not talking about the murder of his chauffeur.Ich spreche nicht über den Mord seines ChauffeursPossibility Two (2013)
Wouldn't it be easier for her to begin with a clean slate? Rather than being the daughter of an "uppity chauffeur"?Wäre es nicht leichter für sie, wenn sie niemand kennt und sie nicht die Tochter des Chauffeurs ist? Episode #4.5 (2013)
You heard testimony from his maid, chauffeur, cook, even the police.Sie hörten die Zeugenaussagen des Mädchens, des Chauffeurs, des Kochs, sogar der Polizei. One Angry Fuchsbau (2013)
Or like your chauffeur's?Das deines ChauffeursMinotaure (2014)
Then I went and paid his chauffeur's mum a visit.Dann besuchte ich die Mum seines ChauffeursThe Three Tools of Death (2014)
I bet when she gets down to her chauffeur's cap and little lumbar cushion, she's a sight to see, huh?Ich wette, wenn die nur noch ihre Chauffeursmütze... und diesen kleinen Lendengürtel an hat, ist sie eine ziemliche Augenweide, was? Charlie Catches Jordan in the Act (2014)
We'd need you to combine the duties of a footman and a chauffeur...Sie übernehmen die Aufgaben eines Lakaien, wenn nötig. - Und eines ChauffeursEpisode #6.2 (2015)
Mr. Jarvis, look at that driver's hand.Mr. Jarvis, sehen Sie sich die Hand des Chauffeurs an. Smoke & Mirrors (2016)
A chauffeur's daughter should know better.Eine Chauffeurstochter sollte das wissen. Sabrina (1954)
And you're still the chauffeur's daughter.Du bist noch die Chauffeurstochter. Sabrina (1954)
And now our chauffeur's daughter!Jetzt die Chauffeurstochter! Sabrina (1954)
- With the chauffeur's daughter?- Mit der Chauffeurstochter? Sabrina (1954)
What right has a chauffeur got to call her that?Wie kommt eine Chauffeurstochter zu dem Namen? Sabrina (1954)
There must be a less extravagant way of getting a chauffeur's daughter out of one's hair.Es muss einen einfacheren Weg geben, sich eine Chauffeurstochter vom Leib zu schaffen. Sabrina (1954)
The papers would have said how fine and democratic for a Larrabee to marry the chauffeur's daughter.In den Zeitungen stünde, wie demokratisch, ein Larrabee heiratet die Chauffeurstochter. Sabrina (1954)
But would they praise the chauffeur's daughter?Aber hätten sie die Chauffeurstochter gelobt? Sabrina (1954)
Our chauffeur's daughter, that's who.Die Tochter unseres Chauffeurs, die ist das. Sabrina (1954)
Linus Larrabee, wizard of finance, chairman of the board, getting mixed up with his chauffeur's daughter.Linus Larrabee, Finanzgenie, Vorstandsvorsitzender, hat eine Affäre mit der Chauffeurstochter. Sabrina (1954)
Chauffeurs' daughters!Chauffeurstöchter! Sabrina (1954)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUFFEURS SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEURS SH OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeurs (n) ʃˈoufəz (sh ou1 f @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top