Search result for

*chalet*

(61 entries)
(1.3646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chalet, -chalet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chalet[N] กระท่อมเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา
chalet party[N] ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalet(เ?เล') n. กระท่อมไม้ของคนเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh. That is a ski chalet in Aspen.นี่กระท่อมสำหรับเล่นสกีที่แอสเพน A Little Night Music (2010)
Well, I just did it 'cause I want a ski chalet.ที่ฉันทำก็เพราะฉันอยากได้บ้านสกีเฉยๆ A Little Night Music (2010)
You know, I still haven't taken you to my favorite spot, the Chalet Margeaux in Quebec.ผมยังไม่ได้พาคุณไปที่โปรดของผม นั่นคือชาร์เล็ต มาร์กูในควิเบก The Next Seduction (2011)
We begin in the Swiss Alps, in the village of Gstaad, in the perfely-appointed living room of Kurt Hummel and Blaine Anderson's chic swank chalet.พวกเราเริ่มที่เทือกเขาเอลป์สวิสเซอร์แลนด์ในหมู่บ้านกสตาด ในห้องนั่งเล่นสุดเพอเฟคของเคิร์ท ฮัมเมล ในกระท่อมสุดเก๋ของเคิร์ท ฮัมเมล และ เบลน แอนเดอร์สัน Extraordinary Merry Christmas (2011)
Welcome to our bachelor chalet.ขอต้อนรับสู่ชายคาคนโสด Extraordinary Merry Christmas (2011)
We owned a ski chalet in Saas-Fee Switzerland and I think I know more than anyone in this restaurant about living in cold climes.พวกเราเคยเป็นเจ้าของกระท่อมสกีที่ Saas-Fee Switzerland และฉันรู้ดีกว่าใครในร้านนี้ เรื่องการอยู่ในที่หนาว And the Reality Check (2011)
The chalet in Aspen.บ้านพักที่แอสเพน Duress (2012)
I have a condo on the Upper East Side, a chateau in Bordeaux, a chalet in Gstaad, and yet, on the word of some vagrant, you believe that I paid to squat in an abandoned building?ผมมีคอนโดในอัฟเปอร์ อิสไซด์ คฤหาสน์ในบอร์คโดว์ กระท่อมบนเขาในเมืองกัสตาร์ด The Blue Butterfly (2012)
Which place, the condo, the chateau, or the chalet?ที่ไหนดีที่บ้าน ที่คอนโด ที่คฤหาสน์ หรือกระท่อมบนเขาล่ะ The Blue Butterfly (2012)
Yep, the chalet's free.อ๋อกระท่อมของฟรี Young & Beautiful (2013)
Chalet, I guess.กระท่อมเล็กๆ ฉันว่านะ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
A chalet?กระท่อมเหรอ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
You know you can hide out in one of the guest chalets as long as you like.คุณรู้ คุณสามารถซ่อนอยู่ในกระท่อมรับรองได้ นานเท่าที่คุณอยาก eXistenZ (1999)
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ eXistenZ (1999)
Though I like my Chalet Swiss I like the sushi 'cause it's never touched a frying pan!Though I like my Chalet Swiss I like the sushi 'cause it's never touched a frying pan! ! 10 Things I Hate About You (1999)
It is very chalet-like.มันยังกับกระท่อมปลายนาเลย Numb (2007)
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ Opening Doors (2008)
He... spends a few months a year here at his chalet.Er verbringt ein paar Monate im Jahr hier, in seinem ChaletFor Your Eyes Only (1981)
The villa in Marrakech. The chalet in Saint Moritz that you just had to have!Eine Villa in Marrakesch, ein Chalet in St. Moritz, die Sie haben mussten. Steele Threads (1983)
I divide my time between the house in Portofino and the chalet in Gstaad.Ich pendle zwischen dem Haus in Portofino und dem Chalet in Gstaad. Service Above and Beyond (1983)
Werner Mueller has been seen entering his chalet in Tegernsee frequently in the past few months.Werner Mueller wurde beobachtet, wie er in den letzten Monaten häufig dessen Chalet am Tegernsee aufsuchte. Our Man in Tegernsee (1984)
No matter how good the rate of exchange is he could never afford that chalet.Egal, wie gut der Wechselkurs auch sein mag, so ein Chalet hätte er sich nie leisten können. So? Our Man in Tegernsee (1984)
Your husband was alone in the houseIhr Mann hatte Essen eingekauft und fuhr dann allein ins ChaletHigh Heels (1991)
At 11, this Thursday, I went over there...Am Donnerstag Abend fuhr ich um 22.30 Uhr zu unserem ChaletHigh Heels (1991)
In a chalet in the mountains.In einem kleinen Chalet in den Bergen. Indochine (1992)
I'd rented a chalet there.Ich hatte dort ein Chalet gemietet. Bitter Moon (1992)
It is a place outside Buenos Aires, a bit far from river.Das ist eine Chalet in einem Vorort von Buenos Aires, nahe am Fluss. The Smile of the Fox (1992)
We'll meet at The Chalet Hotel.Wir treffen uns im Hôtel du ChaletHikers (1997)
- At The Chalet Hotel.- Im Hôtel du ChaletHikers (1997)
No wonder I get such great service at Cafe Maurice.Deswegen werde ich im Café Chalet immer so zuvorkommend bedient. The One Where Ross and Rachel Take a Break (1997)
"Wouldn't it be great to live in Switzerland?""Wäre es nicht toll, wenn man ein Chalet in der Schweiz hätte?" Brokedown Palace (1999)
- That man's in a burger chalet uniform.Dieser Typ da oben steckt in einer "Burger-ChaletThe Virgin Suicides (1999)
We were gonna treat you both at Swiss Chalet!Wir wollten euch doch zu "Swiss Chalet" einladen. Owning Mahowny (2003)
Swiss Chalet? Oh, I love Swiss Chalet."Swiss Chalet?" Ich liebe "Swiss Chalet." Owning Mahowny (2003)
Fred's renting a chalet.Fred hat ein Chalet gemietet. 5x2 (2004)
-Ingvar's chalet.Zu Ingvars ChaletDalecarlians (2004)
The chalet belongs to her family.Das Chalet gehört ihrer Familie. Dalecarlians (2004)
According to our Covenant defector, Mr. Lisenker, the chalet you were sent to surveil is owned by one of his former contacts, an arms dealer.Laut Lisenker, dem Covenant-Überläufer, gehört das Chalet, das wir überwachen, einem Waffenhändler. After Six (2004)
Have we identified a point of entry for the chalet?Gibt es einen Zugang zu dem ChaletAfter Six (2004)
And if she designed the system for the chalet, you can bet it contains her signature deterrent: lethal response.Wenn das System des Chalets von ihr ist, dann ist seine Abwehr garantiert tödlich. After Six (2004)
We believe Cummings designed the security system. We're not 100%.Wir wissen nicht sicher, ob das Chalet-System von ihr ist. After Six (2004)
Okay, Cummings told you the chalet is virtually impenetrable.Das Chalet ist praktisch uneinnehmbar. After Six (2004)
Now, the lethal response system Toni Cummings built is in a half-mile-long tunnel, and that'll serve as our way into the chalet.Cummings' Abwehrsystem befindet sich in einem Tunnel, der uns als Zugang zu dem Chalet dienen wird. After Six (2004)
Anyway, the chalet in Killington had this open floorplan, sort of the way Rory's apartment's laid out.Nun, das Chalet in Killington hatte eine offene Bauweise, so ähnlich wie Rorys Wohnung. Go, Bulldogs! (2006)
I know it may not compare to,uh, A suite at the ritz in paris or a chalet in aspen, And it might be a fire hazard,but...Das ist nichts im Vergleich zum Ritz in Paris oder einem Chalet in Aspen, und es könnte Feuergefahr bestehen... Victor/Victrola (2007)
There's a lot less demand for a small Rollerblade shop what with Big 5 and Sport Chalet but my designs are gonna revolutionize the roller industry.Ich meine, die kleinen Inline-Skate-Läden haben es schwer, seit es große Sportläden gibt wie Big Five und Sport Chalet. Aber meine Ideen werden die Inline-Skate-Industrie revolutionieren. Yes Man (2008)
The jewels, they must be returned to their rightful owner - the real Princess Shaista, who has been found to live a life quite pleasant in a Swiss chalet.Sie müssen zu ihrer rechtmäßigen Eigentümerin, der echten Prinzessin Shaista. die offenbar ein recht angenehmes Leben in einem Schweizer Chalet geführt hat. Cat Among the Pigeons (2008)
Chalet tapes one to five.Videobänder "Chalet" 1 bis 5. SM-rechter (2009)
It belongs to his father now'Sein Vater kümmert sich um das ChaletI Killed My Mother (2009)
Three-thousand-square-foot ski chalet in Tahoe. Ski in, ski out.Ein 3000 Quadratfuß großes Ski Chalet in Tahoe, direkt an der Skipiste. Where the Sidewalk Ends (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALET    SH AE1 L EY2
CHALET    SH AH0 L EY1
CHALETS    SH AH0 L EY1 Z
CHALETS    SH AE1 L EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chalet    (n) (sh a1 l ei)
chalets    (n) (sh a1 l ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sennhütte {f}chalet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalet \Cha*let"\, n. [F.]
   1. A herdsman's hut in the mountains of Switzerland.
    [1913 Webster]
 
       Chalets are summer huts for the Swiss herdsmen.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A summer cottage or country house in the Swiss mountains;
    any country house built in the style of the Swiss
    cottages.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top