ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bußgeld*

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bußgeld, -bußgeld-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First man in the 82nd to be fined for fraternizing with the Fräuleins.Der Erste, der ein Bußgeld zahlte, wegen Verbrüderung mit Fräuleins. Ocean's 11 (1960)
I have come to pay their fines.Ich bin hier, um ihre Bußgelder zu zahlen. Never on Sunday (1960)
Your fines have been paid, you may go.Lhre Bußgelder sind bezahlt. Sie sind frei. Never on Sunday (1960)
A few "poules" would be hauled to the station, they'd pay a small fine and 24 hours later they'd be back on the street.Ein paar "poules" brachte man zur Wache, die zahlten ein kleines Bußgeld und 24 Stunden später waren sie wieder auf der Straße. Irma la Douce (1963)
"...the manumission of £100,000 in token."nimmt er das Bußgeld von 100.000 £ gnädig entgegen. Jedoch, um den Frieden... A Man for All Seasons (1966)
Midnight.Ich könnte das so drehen, dass du kein Bußgeld bekommst. My Master, the Spy (1967)
The fine has been deposited in a bank nominated by you.Das Bußgeld wird auf das vorgegebene Konto überwiesen. The Rite (1969)
They paid their fines, gave some interviews and towards the end of the summer they went on holiday.Sie bezahlten das Bußgeld, gaben ein paar Interviews... und machten gegen Ende des Sommers Urlaub. The Rite (1969)
$20 fine.20 Dollar BußgeldPatton (1970)
And I'll gladly pay the fine.Und ich bezahle langsam das BußgeldNine Lives (1973)
But it's gone now, because you got to forfeit your pay and everything.Aber das ist futsch, ich habe damit all die Bußgelder bezahlt und so. The Last Detail (1973)
One year in jail, and $1,000 fine.Ein Jahr Haft und 1.000 Dollar BußgeldLenny (1974)
$50 or 50 days, take your choice.$50 Bußgeld oder 50 Tage Gefängnis. Er hat die Wahl. The Estrangement (1975)
They even fined me.Mir wurde sogar ein Bußgeld aufgebrummt. La orca (1976)
I hope you don't give me a ticket. We won't write you a ticket.- Kostet das jetzt ein BußgeldThe Onion Field (1979)
Most corporations involved in false advertisin' would just laugh at a $50 fine.Die meisten Firmen, die in ihrer Werbung schwindeln, lachen über ein Bußgeld von 50 Dollar. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Little fat buddy, up to now you got two tickets. One for parading' without a license and the other for insulting' me.Sie kleiner Fettklops, bis jetzt kriegen Sie zwei Bußgelder, für den nicht erlaubten Umzug und für Beamtenbeleidigung. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
With a fine of 250 dollars that I guess you can't pay!Mit einem Bußgeld von 250 Dollar, das du wohl nicht bezahlen kannst! First Blood (1982)
One-Adam-41. Blue Ford One-Adam- Thomas-George one-niner-three: No want.1-Adam-41, blauer Ford 1-Adam-Thomas- George-193, zwei Bußgeldstrafen. The Star Chamber (1983)
There are two outstanding traffic warrants on this vehicle.- Zwei fällige Bußgeldstrafen. The Star Chamber (1983)
We ran a D.M. V. Check on the vehicle... and the response was that there were outstanding warrants.Wir forderten Informationen an. Es hieß, für den Bulli seien Bußgelder fällig. The Star Chamber (1983)
He said that he thought there must be some mistake... that he had already paid his traffic tickets.- Er sagte, das müsse ein Fehler sein, er hätte die Bußgelder bezahlt. The Star Chamber (1983)
Then why, if the driver of the vehicle... had a valid driver's license and registration for his vehicle... if he was fully cooperative... if all you say he had done was fail to pay a few traffic tickets... then why, Officer Picker, did you conduct a search ofhis van?Wenn der Fahrer einen gültigen Führerschein und Wagenpapiere hatte, und er sich nicht auffällig benahm, wenn er also nur seine Bußgelder nicht bezahlt hatte, warum haben Sie dann seinen Bulli durchsucht? The Star Chamber (1983)
I wasn't referring to the search. If the Deputy District Attorney had taken the time out to check her records... she would have found that the outstanding warrants... for the unpaid traffic tickets were invalid.Hätte die Staatsanwältin ihre Unterlagen gelesen, hätte sie gesehen, dass die Vollziehungsbefehle für die fälligen Bußgelder ungültig waren. The Star Chamber (1983)
- The fine is $500.- 500 Dollar BußgeldSmall Town Steele (1984)
There's no money for bail and no money for your fines.Es ist kein Geld für die Kaution und euer Bußgeld da. Brewster's Millions (1985)
I represent parties who wish to remain anonymous... ..and who have instructed me to post bail for the defendants... ..or pay any fines levied in case they plead guilty,... ..which I'm sure they will now do.Ich vertrete Parteien, die noch anonym bleiben möchten. Sie haben mich angewiesen, die Kaution oder das Bußgeld zu zahlen, falls die beiden sich schuldig bekennen, was sie nun zweifelsohne tun werden. Brewster's Millions (1985)
Could be, I know a fella who's still P. O.'d for that little, uh, fender bender he had back on the Ridge Road last year?Möglich. Aber ich kenne einen, der ist noch immer sauer über das Bußgeld, das er für den Unfall zahlen musste, den er letztes Jahr hier hatte. Silver Bullet (1985)
It took six million francs in damages and penalties for violating most of the Napoleonic Code.Sie hat 6 Mio. Franc an Bußgeldern gekostet, weil Sie gegen den Code Napoléon verstoßen haben. A View to a Kill (1985)
A fine of three shillings.Bußgeld: 3 Schilling. Cromm Cruac (1986)
You're into about 10 grand in fines already.Sie sind schon bei 10 Riesen BußgeldSanta's Got a Brand New Bag (1986)
Violators are subject to fine, imprisonment, or both."Wer dagegen verstößt, wird mit Bußgeld oder Gefängnis bestraft." Disorderlies (1987)
Not to mention the fines.Vom Bußgeld ganz zu schweigen. The Endangered (1988)
I wish there was some way I could just pay the fine and go home.Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie ich... Bußgeld bezahle und dann wäre alles vorbei. The Fisher King (1991)
Do you know the fine for littering in California, Chavez?Wissen Sie, wie viel Bußgeld man für Abfall liegen lassen zahlt? Clear and Present Danger (1994)
- What's this? - It's a fine for $500.- Ein $500-BußgeldClerks (1994)
The New Jersey division of taxation called the Board of Health and sent me down to issue a fine.Das Gesundheitsamt hat mich geschickt, um ein Bußgeld zu verhängen. Clerks (1994)
You claimed you were working here all day, hence the fine is yours.Sie sagten, dass Sie gearbeitet hätten. Also geht das Bußgeld an Sie. Clerks (1994)
The fine is doubled due to the incredibly young age of the child.Das Bußgeld wurde verdoppelt, da das Kind so jung ist. Clerks (1994)
I got fined for selling cigarettes to a minor.Ich muss ein Bußgeld zahlen. Clerks (1994)
- I'm happy. - You're happy to get a fine?- Wegen des Bußgeldes? Clerks (1994)
You get me slapped with a fine, you argue with the customers and I have to patch everything up. You get us thrown out of a funeral by violating a corpse. And to top it all off, you ruin my relationship.Ich kriege ein Bußgeld, du streitest mit den Kunden, und ich muss es richten, wegen dir schmeißen die uns von der Beerdigung und dann machst du noch meine Beziehung kaputt. Clerks (1994)
This is for my fine, his fine and the boy"s fine.Das ist mein Bußgeld, seines und das des Jungen. Fathers' Day (1997)
A bloke I met said he'd pay the fine and give me some pocket money.Ein Typ wollte das Bußgeld bezahlen und mir Taschengeld geben. Brokedown Palace (1999)
five years imprisonment and a fine of $10,000.5 Jahre Haft und eine Bußgeld von 10,000 Dollar Ali (2001)
The fine levied on each prisoner is 10,000 zlotys.Das Bußgeld für jeden Häftling beträgt 10.000 Zloty. Uprising (2001)
If the Jewish Council wishes to pay the full fine, 230,000 zlotys, make sure they do so by 6 p.m. Tomorrow.Wenn der Judenrat das gesamte Bußgeld entrichten möchte, 230.000 Zloty, müssen Sie dafür sorgen, dass dies bis morgen Abend 6 Uhr geschieht. Uprising (2001)
I'm here to pay the full fine.Ich bin hier, um das Bußgeld zu zahlen. Uprising (2001)
I was just mentioning the fine for talking in a team meeting.Ich erwähnte das Bußgeld für Reden beim Teamtreffen. Brian's Song (2001)
I hope you're not gonna give me a ticket for this.- Ich krieg doch kein Bußgeld, oder? Big Trouble (2002)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine [Add to Longdo]
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine [Add to Longdo]
Geldbuße {f}; Bußgeld {n}fine [Add to Longdo]
mit einer Geldstrafe belegen; Bußgeld verhängen | mit einr Geldstrafe belegt; mit einem Bußgeld belegtto fine; to ticket | fined; ticketed [Add to Longdo]
verdonnern [ugs.] | jdn. dazu verdonnern, etw. zu tun | zu einem Bußgeld verdonnert werdento sentence | to make sb. do sth. | to be ordered to pay a fine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top