Search result for

*brainwashed*

(38 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brainwashed, -brainwashed-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this how you brainwashed Mindy?ถึงเวลาที่มินดี้ต้องเตรียมตัวเช่นกัน Kick-Ass (2010)
You say brainwashed. I say made it into a game.มาร์คัส Kick-Ass (2010)
You think I was brainwashed?นายคิดว่าฉันโดนล้างสมองหรอ? Subversion (2010)
He's brainwashed them, edgar.เขาล้างสมองพวกนั้นไปแล้วเอ็ดก้าร์ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Because you brainwashed our dog.เพราะว่าแกล้างสมองหมาของเราไงล่ะ Excellence in Broadcasting (2010)
Of a man who is being brainwashed by a cult?ของชายคนนึงที่ถูกล้างสมองโดยลัทธิเฉพาะกลุ่ม? The Science of Illusion (2010)
He's been brainwashed.เขาถูกล้างสมอง Resistance (2010)
These aren't brainwashed radicalized kids on a student visa.พวกนี้ไม่ใช่เด็กหัวรุนแรงที่ถูกล้างสมอง เข้าประเทศมาได้โดยใช้วีซ่านักเรียน Countdown (2011)
Oh, shoving your fingers down your throat like the rest of your brainwashedโอ้ เอานิ้วล้องคอ เหมือนพวกที่ถูกล้างสมอง New York (2011)
'Cause they've got you brainwashed into thinking you're as monstrous as they are!เพราะพวกเขาฝังหัวนาย ให้คิดว่า นายก็ชั่วพอๆกับพวกเขา Dog Eat Dog (2011)
Those... those people have brainwashed my son.คนพวกนั้น.. ต้องล้างสมองลูกชายฉันแล้วแน่ๆ The Tides That Bind (2011)
That you were spared by Division that night and brought back here to be raised by them, brainwashed to be their... their doll.ว่าคุณถูกดิวิชั่นเแยกไป ในคืนนั้น และถูกนำมาเลี้ยง ล้างสมอง เพื่อเป็นหุ่นเชิดให้เขา Clawback (2011)
He'd been brainwashed.เขาถูกล้างสมอง The Tall Man (2012)
Even my friend Jill Valentine was seized and brainwashed by Umbrella.แม้แต่จิลล์ เวเลนไทน เพื่อนฉันยังถูกมันจับไปล้างสมอง Resident Evil: Retribution (2012)
Besides, I know you were brainwashed like Mark and Yvonne.ที่จริงแล้ว ผมรู้ว่า คุณถูกควบคุม สมอง เหมือน มาร์ค และ ยูวัน Playtime (2012)
People will say I was broken, I was brainwashed.ผู้คนอาจพูดว่าผมหมดหนทาง หรือถูกล้างสมอง State of Independence (2012)
I was brainwashed.ฉันถูกล้างสมอง The Choice (2012)
He was brainwashed into sparking that fire.เขาถูกล้างสมองให้จุดไฟนั่น After School Special (2013)
The nutty Professor has got her totally brainwashed.ศาสตราจารย์บ้านั่นล้างสมองเธอไปแล้ว Stand by Me (2013)
The nutty professor's got her totally brainwashed.ศาสตร์จารย์บ๊องของเธอล้างสมองเธอไปหมดแล้ว Because the Night (2013)
He brainwashed her to kill you.เขาล้างสมองให้เธอมาฆ่าคุณ Because the Night (2013)
I thought you were going to bring Jeremy back, but it turned out you were just a brainwashed crazy person, so technically, you're a walking reminder of all the horrible things that have happened to me.ฉันเคยคิดว่าเธอจะพาเจรามีกลับมา แต่มันก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอเป็นคนบ้าถูกล้างสมอง ดังนั้นจริงๆแล้ว เธอนั่นแหละคือตัวเตือนความจำ Pictures of You (2013)
Yeah, because you all crazy and brainwashed.ใช่เพราะคุณถูกล้างสมองไปแล้ว แล้วมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ Pictures of You (2013)
This Weatherly character -- you said they brainwashed him, right?แล้วเวเธอร์ลี่ นั่นล่ะ แกบอกว่า พวกนั้นล้างสมองเขา ใช่ไหม  ()
Penguin has brainwashed this poor soul.เจ้าเพนกวิ้นได้ล้างสมองนายคนนี้ Rise of the Villains: By Fire (2015)
Penguin has brainwashed this poor soul. Can we help? I'll leave you two to it.เพนกวิ้นล้างสมองเจ้าคนน่าสงสาร นี่ไปแล้ว เราช่วยได้ไหม ฉันจะปล่อยเธอสองคนไว้นี่นะ Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
As you know, she's been brainwashed by the evil Stefano.คุณก็รู้ หล่อนถูกเจ้าปีศาจ สตีฟาโนล้างสมอง Legally Blonde (2001)
No, you don't. Dad's brainwashed you. It's all a big lie.ไม่ นายไม่เห็นหรอก พ่อล้างสมองนาย มันเป็นเรื่องโกหก Frailty (2001)
And we are all completely brainwashed and there is no space left.และเราทุกคนถูกล้างสมองหมด และไม่มีพื้นที่เหลืออีก The Corporation (2003)
Your husband has literally brainwashed you and your children.สามีคุณล้างสมองคุณและพวกเด็ก ๆ The Astronaut Farmer (2006)
No One Believes Me! She Has You All Brainwashed!ไม่มีใครเชื่อฉันเลย เธอโดนนังนั่นล้างสมองหมดแล้ว Something's Coming (2007)
They're being brainwashed.พวกเขาถูกล้างสมองมางั้นรึ Appleseed Ex Machina (2007)
He, like, brainwashed kelly with all this literary crapเขา,แบบว่าล้างสมองเคลลี่ เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้า ๆเรื่องแวมไพร์ No Such Thing as Vampires (2007)
You've been brainwashed, Tony.นายโดนล้างสมองไปแล้ว โทนี่ Hot Fuzz (2007)
Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม Hot Fuzz (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAINWASHED    B R EY1 N W AA2 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainwashed    (v) (b r ei1 n w o sh t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brainwashed \brainwashed\ adj.
   subjected to intensive forced indoctrination resulting in the
   rejection of old beliefs and acceptance of new ones.
   brainwashed prisoners of war; captive audiences for TV
   commercials can become brainwashed consumers {unbrainwashed}
   [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top