Search result for

*berge*

(212 entries)
(0.0689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berge, -berge-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auberge(โอเบิรจ') n.,Fr. โรงแรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marie-Bamberger Diseaseข้อโตผิดปกติจากโรคปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Temporarily.Vorübergehend. Second Opinion (2001)
You'd rather die than face your parents because, what, you broke their Faberge Egg?คุณอาจจะตายก่อนได้เจอหน้าพ่อแม่ เพราะว่า.. อะไร.. Emancipation (2008)
There was a hell of a lot of political infighting and petty, petty shit, and then basically the old man stepped on Geiberger's throat.พวกนักการเมืองน่ะ ชอบทะเลาะกัน งี่เง่า แล้วคุณลุงก็จัดการกายเบอร์เกอร์ซะอยู่หมัด Burn After Reading (2008)
I'm Ruth Berger.น้าชื่อ รูธ เบอร์เกอร์ Dare (2009)
It's nice to meet you too, Mrs. Berger.ทางนี้ก็เช่นกันครับ คุณเบอร์เกอร์ Dare (2009)
- Ben Berger?- เบน เบอร์เกอร์? Dare (2009)
Ben Berger is a complete loser.เบน เบอร์เกอร์ เป็นพวกขี้แพ้ Dare (2009)
Walter bergen was a divorce lawyer,. วอลเตอร์ เบอร์เกนเป็นทนายคดีหย่าร้าง Bargaining (2009)
Yes, walter bergen thought he had heard it allใช่ วอลเตอร์ ได้ยินเรื่องพวกนี้มามาก Bargaining (2009)
Found them on the eighth floor, Mr. Bergey.เราเจอพวกเขาที่ชั้น 8 คุณเบอร์กี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
Bill Bergey, our seminar leader, would like to meet you.บิล เบอร์กี้ หัวหน้างานสัมมนาของเรา ต้องการพบคุณ Chuck Versus the First Kill (2009)
Bill Bergey's head of recruiting.บิล เบอร์กี้ เป็นหัวหน้าในการรับคน Chuck Versus the First Kill (2009)
- I'm Bill Bergey. - Charles Carmichael.ผมบิล เบอร์กี้ ชาร์ล คาร์ไมเคิล Chuck Versus the First Kill (2009)
No! I'm sick of Lynette making those Cyrano de Bergerac jokes, whoever she was.ฉันล่ะเบื่อ ลินเนทที่ชอบทำเป็นตลก Let Me Entertain You (2010)
Cyrano De Bergerac!ไซราโน เดอ เบอเกระค Cyrano Agency (2010)
Cyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hunCyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hun Cyrano Agency (2010)
Isabel Kronenberger is showing here on Saturday.มีโชว์วันเสาร์! Unknown (2011)
They sent betsy berger there for huffing spray paint.พวกเขาส่งเบทซี่ เบอร์เกอร์ไปที่นั่นเพื่อระบายความโกรธ Know Your Frenemies (2011)
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่ The Roommate Transmogrification (2011)
Next week, NPR and opera and brunch and Tom Bergeron. Hi, Santana.สัปดาห์หน้า เอ็นพีอาร์ และ โอเปร่า และมื้อเช้า แะทอม เบอร์เจอร์รอน หวัดดี ซานทาน่า Pot O' Gold (2011)
Janine Bergen.จานีน เบอร์เกน Painless (2011)
His name is Ron Berger. He lives in Queens.เขาชื่อรอน เบอร์เกอร์ เขาพักอยู่ที่ควีนส์ Demons (2011)
So Jack hired Ron Berger to take pictures of the very room he was gonna die in.แจ็คให้รอน เบเกอร์ไปถ่ายรูป มากมายในห้องที่เขาตาย Demons (2011)
And that's why our vic hired Ron Berger to break in and take pictures of the living room.และนั่นและทำไมเหยื่อของเรา จึงจ้างรอน เบเกอร์ให้งัด เข้าไปถ่ายรูปห้องนั่งเล่น Demons (2011)
It's a cemetery in Bergen.มันสุสานในเบอร์เกน. The Iceman (2012)
A self-employed Bergen County man is behind bars.ตนเองแบร์​​เกน คนเป็นมณฑลหลังลูกกรง. The Iceman (2012)
Second, I leave my Faberge egg collection--"อย่างที่สอง ฉันยกคอลเลกชันไข่ Faberge The Princess Dowry (2012)
Gerhard Berger,เกอร์ฮาร์ด เบอร์เกอร์ Episode #18.1 (2012)
Daniel Wachsberger?แดเนียล วาชเบอร์เกอร์ใช่ไหม Say My Name (2012)
Dan Wachsberger.แดน วาชเบอร์เกอร์ Say My Name (2012)
Bergen-Belsen, 1945.ที่เบอร์เกน-เบลเส่น ปี 1945 I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Dave Berger.เดฟ เบอเกอร์ Dirty Rotten Scandals (2012)
Dave Berger worked as a bodyguard for my father.เดฟ เบอร์เกอร์ ทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้พ่อผม Dirty Rotten Scandals (2012)
- CHARLES: And our composer, Mr. Berger.- ชาร์ลส์และนักแต่งเพลงนายเบอร์เกอร์ของเรา The Invisible Woman (2013)
No, Berger...ไม่มีเบอร์เกอร์ ... The Invisible Woman (2013)
Berger, not yet.เบอร์เกอร์ยังไม่ได้ The Invisible Woman (2013)
Sir Roger de Coverley, Mr. Berger, please.เซอร์โรเจอร์เด Coverley, นายเบอร์เกอร์โปรด The Invisible Woman (2013)
Wasn't that the year you kissed Jamie Bamberger?ไม่ใช่ว่าตอนนั้น เธอจูบกับ เจมี่ แบมเบอเกอร์หรอกเหรอ? Win Some, Lose Some (2013)
Yeah, look, they have Faberge eggs.ใช่ ดูนี่สิ พวกมันมีไข่ฟาแบร์เช่ด้วยนะ Out of the Frying Pan (2013)
And two imperial Faberge eggs.และไข่ฟาแบร์เช่จักรพรรดิอีก 2 ใบ Out of the Frying Pan (2013)
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)
A bergen!เบอร์เก้น! Trolls (2016)
The bergens didn't know how to sing...พวกเบอร์เก้นไม่รู้จักการร้องเพลง Trolls (2016)
The bergens would gather around the troll tree...เบอร์เก้นแห่มาล้อมต้นไม้โทรลล์ Trolls (2016)
But we'll be a lot safer the further we get from bergen town.แต่เราจะปลอดภัยกว่า ถ้าไปซะจากเมืองเบอร์เก้น Trolls (2016)
She is hereby banished from bergen town forever.มันถูกเนรเทศจากเมืองเบอร์เก้นตลอดกาล! Trolls (2016)
Princess poppy, do the bergens still want to eat us?เจ้าหญิงป๊อบปี้ พวกเบอร์เก้นยังอยากกินเราอยู่มั้ย Trolls (2016)
Poppy, if I can hear you, so can the bergens.ป๊อบปี้ ถ้าฉันได้ยินเธอ พวกเบอร์เก้นก็ได้ยินนะ Trolls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast ; side   FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
คอกแกะ [n.] (khøk kae) EN: sheep pen   FR: bergerie [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
นกเด้าลมดง[n. exp.] (nok daolom dong) EN: Forest Wagtail   FR: Bergeronnette de forêt [f]
นกเด้าลมหัวเหลือง [n. exp.] (nok daolom hūa leūang) EN: Citrine Wagtail ; Yellow-hooded Wagtail   FR: Bergeronnette citrine [f]
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom lang thao) EN: Grey Wagtail   FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกเด้าลมเหลือง [n. exp.] (nok daolom leūang) EN: Yellow Wagtail   FR: Bergeronnette printanière [f]
นกเด้าลมแม่น้ำโขง[n. exp.] (nok daolom maēnam Khōng) EN: Mekong Wagtail   FR: Bergeronnette du Mékong [f] ; Bergeronnette de Veasna [f]
นกอุ้มบาตร[n. exp.] (nok um bāt) EN: White Wagtail   FR: Bergeronnette grise [f] ; Lavandière grise [f] ; Hochequeue [m]
นกอุ้มบาตรหิมาลัย[n. exp.] (nok um bāt Himālai) EN: Himalayan Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Himalaya [f]
นกอุ้มบาตรหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt lang dam) EN: Black-backed Wagtail   FR: Bergeronnette lugubre [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang dam) EN: Amur Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Amour [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังเทา[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang thao) EN: Baikal Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) du lac Baïkal [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt thaēp tā dam) EN: East Siberian Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
โรงแรม[n.] (rōngraēm) EN: hotel ; inn ; resthouse ; hostel   FR: hôtel [m] ; auberge [f]
โรงเตี๊ยม[n.] (rōngtīem) EN: inn ; motel   FR: auberge [f]
ตลิ่ง[n.] (taling) EN: river bank ; shore ; side ; border; riverside   FR: rive [f] ; berge [f]
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGE    B ER1 JH
BERGER    B ER1 G ER0
BERGES    B ER1 JH AH0 Z
BERGET    B ER1 G EH0 T
BERGEN    B ER1 G AH0 N
BERGEY    B ER1 JH IY0
LABERGE    L AA1 B ER0 G
ROBERGE    R AA1 B ER0 JH
FABERGE    F AE2 B ER0 JH EY1
THEBERGE    TH EH1 B ER0 JH
BERGEVIN    B ER1 G EH0 V IH2 N
UMBERGER    AH1 M B ER0 G ER0
BERGESON    B ER1 G AH0 S AH0 N
BERGERON    B ER1 G ER0 AO0 N
BERGER'S    B ER1 G ER0 Z
AMBERGER    AE1 M B ER0 G ER0
BERGEMAN    B ER1 G M AH0 N
BERGERMAN    B ER1 G ER0 M AH0 N
MILBERGER    M IH1 L B ER0 G ER0
ROMBERGER    R AA1 M B ER0 G ER0
BOXBERGER    B AA1 K S B ER0 G ER0
HEIBERGER    HH AY1 B ER0 G ER0
RUMBERGER    R AH1 M B ER0 G ER0
HEMBERGER    HH EH1 M B ER0 G ER0
LEMBERGER    L EH1 M B ER0 G ER0
BAMBERGER    B AE1 M B ER0 G ER0
FRYBERGER    F R AY1 B ER0 G ER0
REHBERGER    R EH1 B ER0 G ER0
HAMBERGER    HH AE1 M B ER0 G ER0
BERGERSON    B ER1 G ER0 S AH0 N
SEEBERGER    S IY1 B ER0 G ER0
NEWBERGER    N UW1 B ER0 G ER0
VANBERGEN    V AE0 N B ER1 G AH0 N
BERGEMANN    B ER1 G M AH0 N
HEUBERGER    HH OY1 B ER0 G ER0
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0
NEUBERGER    N UW1 B ER0 G ER0
HERBERGER    HH ER1 B ER0 G ER0
VONBERGEN    V AA2 N B ER1 G AH0 N
GOLDBERGER    G OW1 L D B ER0 G ER0
HANSBERGER    HH AE1 N S B ER0 G ER0
HEIMBERGER    HH AY1 M B ER0 G ER0
BERGENTHAL    B ER1 G AH0 N TH AA2 L
LINEBERGER    L AY1 N B ER0 G ER0
BUCHBERGER    B AH1 K B ER0 G ER0
BUTZBERGER    B AH1 T S B ER0 G ER0
HIGHBERGER    HH AY1 B ER0 G ER0
BAUMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0
BAUMBERGER    B AW1 M B ER0 G ER0
GRAUBERGER    G R AW1 B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bergen    (n) (b @@1 g @ n)
Faberge    (n) (f a1 b e r jh ei)
Abergele    (n) (a2 b @ g e1 l ii)
Neuberger    (n) (n y uu1 b @@ g @ r)
Schlumberger    (n) (sh l uh1 m b @@ zh ei)

German-Thai: Longdo Dictionary
Obergeschoß(n) |das, pl. Obergeschosse| ชั้นบนของตึกหรือบ้าน เช่น das erste Obergeschoß, das zweite Obergeschoß , See also: A. Untergeschoß, Related: Geschoß
vorübergehend(adv) ชั่วคราว
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
sich übergeben(vt) |übergab sich, hat sich übergeben| อาเจียน, อ้วก, See also: S. sich erbrechen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorübergehende Aufhebung {f}; Hemmung {f}suspension [Add to Longdo]
Ausläufer {pl}; Vorberge {pl}foothills [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl} | Berge versetzenmountain | mountains | to move mountains [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl}mount | mounts [Add to Longdo]
Drückeberger {m}blue funk [Add to Longdo]
Drückeberger {m} | Drückeberger {pl}hedger | hedgers [Add to Longdo]
Drückeberger {m}; Kneifer {m} | Drückeberger {pl}quitter | quitters [Add to Longdo]
Drückeberger {m} | Drückeberger {pl}shirker | shirkers [Add to Longdo]
Drückeberger {m}; Faulenzer {m} | Drückeberger {pl}slacker | slackers [Add to Longdo]
Drückebergerei {f}shirking [Add to Longdo]
Eisberg {m} | Eisberge {pl} | (kleiner) Eisbergiceberg; berg | icebergs; bergs | growler [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
jdm. in Fleisch und Blut übergehento become second nature to someone [Add to Longdo]
offensive Haltung {f} | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}hostel | hostels [Add to Longdo]
Herberge {f} | Herbergen {pl}harborage; harbourage | harborages; harbourages [Add to Longdo]
Hosting {n}; Beherbergen {n}hosting [Add to Longdo]
Jugendherberge {f} | Jugendherbergen {pl}youth hostel | youth hostels [Add to Longdo]
Obergeschoss {n} | erstes Obergeschoss (1. OG); erste Etagetop floor | first floor (1st floor) [Br.]; second floor (2nd floor) [Am.] [Add to Longdo]
Passant {m}; Passantin {f}; Vorübergehende {m,f}; Vorübergehender | Passanten {pl}; Vorübergehendepasser-by | passers-by [Add to Longdo]
Rittberger {m} [sport]loop jump [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Schlagen {n} (Schach) | Schlagen {n} im Vorübergehencapture | capturing in passing [Add to Longdo]
Schlauberger {m}; Klugscheißer {m}; Besserwisser {m} | Schlauberger {pl}; Klugscheißer {pl}; Besserwisser {pl}smart aleck; smart alec | smart alecks [Add to Longdo]
Silbergeld {n}silver coins [Add to Longdo]
Silbergeschirr {n}silver plate [Add to Longdo]
Spitze {f} (eines Berges) | Spitzen {pl}peak | peaks [Add to Longdo]
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Übergewicht {n}overweight [Add to Longdo]
Übergewicht {n}excess weight [Add to Longdo]
Übergewicht {n}preponderance [Add to Longdo]
vorübergehende Versetzung {f}secondment [Br.] [Add to Longdo]
Vorübergehende {m,f}; Vorübergehenderpasser-by [Add to Longdo]
Weinberg {m} | Weinberge {pl}vineyard | vineyards [Add to Longdo]
Wucher {m}; Schiebergeschäfte {pl}profiteering [Add to Longdo]
Zaubergetränk {n}philtre; philter [Am.] [Add to Longdo]
abdecken; verbergen; maskieren; tarnen | abdeckend; verbergend; maskierend; tarnend | abgedeckt; verborgen; maskiert; getarntto mask | masking | masked [Add to Longdo]
an jdm. vorübergehento go past someone; to walk past someone [Add to Longdo]
aufnehmen; unterbringen; beherbergento host [Add to Longdo]
ausliefern; abliefern; anliefern; liefern; übergeben; überbringen; zustellen; abgeben | ausliefernd; abliefernd; anliefernd; liefernd; übergebend; überbringend; zustellend; abgebend | ausgeliefert; abgeliefert; angeliefert; geliefert; übergeben; überbracht; zugestellt; abgegebento deliver | delivering | delivered [Add to Longdo]
beherbergen; unterbringen; einquartieren | beherbergend | beherbergt | beherbergt | beherbergteto accommodate | accommodating | accommodated | accommodates | accommodated [Add to Longdo]
beherbergen | beherbergend | beherbergtto house | housing | housed [Add to Longdo]
beherbergen; Unterschlupf gewähren | beherbergend | beherbergtto harbor [Am.]; to harbour | harboring; harbouring | harbored; harboured [Add to Longdo]
(ein Schiff) bergen | bergend | geborgen | er/sie birgt | ich/er/sie barg | er/sie hat/hatte geborgen | ich/er/sie bärge | birg!to salvage (a ship) | salvaging | salvaged | he/she salvages | I/he/she salvaged | he/she has/had salvaged | I/he/she would salvage | salvage! [Add to Longdo]
darübergelegtsuperimposed [Add to Longdo]
durchgehend; vorübergehend; vorbeigehend {adj}passing [Add to Longdo]
sich erbrechen; sich übergeben | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto vomit | vomiting; vomitting | vomitted | vomits | vomited; vomitted [Add to Longdo]
gegenübergestellt {adj} (mit)confronted (with) [Add to Longdo]
gegenüber sein; gegenüberliegen; gegenüberstehen | gegenüber gewesen; gegenübergelegen; gegenübergestandento face | faced [Add to Longdo]
herausgebend; übergebendsurrendering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
ハイデルベルク人[ハイデルベルクじん, haideruberuku jin] (n) Homo heidelbergensis [Add to Longdo]
ヒマラヤ雪の下[ヒマラヤゆきのした;ヒマラヤユキノシタ, himaraya yukinoshita ; himarayayukinoshita] (n) (uk) Bergenia stracheyi (species of bergenia) [Add to Longdo]
フランヴェルジュ[, furanveruju] (n) flamberge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]
卑尔根[Bēi ěr gēn, ㄅㄟ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Bergen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
[とく, toku] VERBERGEN, VERSTECKEN [Add to Longdo]
吐き出す[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
宿す[やどす, yadosu] beherbergen [Add to Longdo]
[りょう, ryou] HERBERGE, UNTERKUNFT, WOHNHEIM [Add to Longdo]
山々[やまやま, yamayama] -Berge [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
山林[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] das_Umgehen, Drueckebergerei [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] zurueckgeben, zuruecksenden;, sich_uebergeben [Add to Longdo]
手渡す[てわたす, tewatasu] uebergeben, ueberreichen [Add to Longdo]
渡す[わたす, watasu] uebergeben [Add to Longdo]
[せん, sen] TAUCHEN, SICH VERBERGEN [Add to Longdo]
潜む[ひそむ, hisomu] sich_verbergen, verborgen_liegen [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] sich_verbergen, verborgen_sein, latent_sein [Add to Longdo]
紛らす[まぎらす, magirasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
紛らわす[まぎらわす, magirawasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
経る[へる, heru] vergehen, voruebergehen, passieren [Add to Longdo]
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] voruebergehen, vergehen, ueberschreiten, uebertreiben [Add to Longdo]
隠匿[いんとく, intoku] verbergen, verstecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Berge [bɛrgə] (n) , pl.
     mountains; mounts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top