ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beraten*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beraten, -beraten-
Possible hiragana form: べらてん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberateness(n) ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But there is a difference between negligence, which is random in its effect, and a deliberateness which is far more one-sided.แต่มีความแตกต่าง ระหว่างประมาท ซึ่งเป็นแบบสุ่มในผลของมัน Denial (2016)
While we're discussing it here, the enemies of the working people are on their guard.Wo wir uns hier beraten, da schlafen die Feinde des werktätigen Volkes nicht. Tikhiy Don (1957)
- He's in rather a ghastly mess, I'm afraid.Du könntest uns beraten. Witness for the Prosecution (1957)
The jury may be out for days. Not on this case, I'm afraid.Die Geschworenen können lange beraten. Witness for the Prosecution (1957)
While we're discussing it here, the enemies of the working people are on their guard.Wo wir uns hier beraten, da schlafen die Feinde des werktätigen Volkes nicht. Tikhiy Don II (1958)
We've just had a call from the council.Wir haben uns soeben beraten. Premier mai (1958)
If it's romance you're after, you certainly can find it here.Wenn Sie Romantik suchen, dann sind Sie hier gut beraten. The Big Country (1958)
Would you like a conference with your client?Möchten Sie sich mit lhrem Klienten beraten? Anatomy of a Murder (1959)
No, we don't need a conference.Nein, wir brauchen uns nicht beraten. Anatomy of a Murder (1959)
It's the sworn duty of counsel to advise his client, isn't it?Ist es nicht die Aufgabe eines Anwalts seinen Klienten zu beraten? It Happened to Jane (1959)
The situation seems grave and every chancery is in session.Die Situation ist ernst. Alle Regierungen beraten. The Mouse That Roared (1959)
If you will excuse me, I promised my wine steward a brief conference.Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss mich mit dem Kellermeister beraten. A Breath of Scandal (1960)
By all the gods, I'll make him sorry for taking Counsel from this new queen. I remind you again that his assassinationBei allen Göttern, es wird ihm noch leid tun, sich von ihr in dieser Weise beraten zu lassen. Esther and the King (1960)
I'm all confused. Keep it here, please. Tomorrow morning we'll work out what to do with it.Passen Sie drauf auf, bitte, und morgen früh beraten wir uns in Ruhe. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
I demand the scheme be referred to committee.(Dr. Zucco) Ich verlange, dass darüber beraten wird. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
This hearing of the subcommittee of the Senate Foreign Relations Committee... is being held to consider the president's nomination of Robert A. Leffingwell... for secretary of state.In dieser Sitzung des Unterausschusses wird über Robert A. Leffingwell beraten, dervom Präsidenten als Außenminister nominiertwurde. Advise & Consent (1962)
You ill-advised.Ihr schlecht Beratenen. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
So, let's have a political meeting You get prepared pleaseWir wollen gemeinsam darüber beraten, wie das Reich regiert werden soll und wie wir unserem Volk helfen können. Shin no shikôtei (1962)
How long has the jury been out now, Reverend?Wie lange beraten die Geschworenen schon, Reverend? To Kill a Mockingbird (1962)
Leave us, Leni. Naturally the chief clerk is a very busy man... but since this case does concern us all perhaps you stay for a moment and advise us.Der Herr Kanzleidirektor ist sehr beschäftigt, aber vielleicht bleibt er noch, um uns zu beraten. The Trial (1962)
I thought you might be able to give me some advice.Man sagte mir, Sie könnten mich beraten. The Trial (1962)
Did it give you advice?Hat sie Sie beraten? The Trial of Joan of Arc (1962)
Travelers to unknown regions would be well advised to take along the family dog.Reisende in unbekannte Regionen wären gut beraten, den Familienhund mitzunehmen. The Hunt (1962)
For a Catholic priest to offer advice to members of his faith is not meddling.Ich habe bloß als katholischer Priester meine Glaubensbrüder beraten. The Cardinal (1963)
Well, your job was supposed to be consulting on American affairs... not hurling yourself into the thick of them.Nun, Ihre Aufgabe war, uns bei amerikanischen Fragen zu beraten. Es ging nicht darum, sich selbst ins Gefecht zu stürzen. The Cardinal (1963)
We shall have the Senate, in its deliberations, deliberate that.Wir lassen den Senat bei seinen Beratungen darüber beraten. Cleopatra (1963)
Perhaps consult with your superior in Rome.Euch vielleicht mit Eurem Herren in Rom zu beraten. Cleopatra (1963)
The accused has a right to confer with his lawyer.Der Beschuldigte hat das Recht, sich mit seinem Anwalt zu beraten. Irma la Douce (1963)
We have been discussing this.Wir haben uns beraten und... 491 (1964)
Not yet, milord. The jury is still out.Euer Ehren, die Geschworenen beraten noch. Murder Most Foul (1964)
I suggest you retire for a further period.- Dann beraten Sie nochmals. Murder Most Foul (1964)
The head of each tribe will join us there in talks with the white man, and see what can be done about ending our hostilities.Dort treffen sie alle Häuptlinge und die Abgesandten der weißen Männer. Sie werden gemeinsam beraten, damit das sinnlose Morden endet. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
You know the Indian.Wir wollen uns beraten. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
I have advised Larissa's mother for years.Ich habe Laras Mutter lange beraten. Doctor Zhivago (1965)
I'm a consulting psychiatrist, not an analyst.Ich bin kein Analytiker. Ich bin beratender Psychiater. Mirage (1965)
The Mistress of Novices and the Mistress of Postulants... ... weretryingto helpme by expressing opposite points of view.Die Meisterin der Novizinnen und die Meisterin der Postulantinnen... sind dabei, mich zu beraten, sind aber unterschiedlicher Meinung. The Sound of Music (1965)
Maybe you like to consult your charming friend.Aber beraten Sie das mit ihrer bezaubernden Freundin. With the Lives of Others (1966)
Then advise.- Dann beraten Sie. Cast a Giant Shadow (1966)
I have orders not to allow you into combat but will you advise one column?Ich habe Befehl, Sie nicht mitkämpfen zu lassen. Aber... wollen Sie eine Kolonne beraten? Cast a Giant Shadow (1966)
Production and Costume Design Consultant: Tony Walton.Beratender Produktionsdesigner und Kostümbildner, Tony Walton. Fahrenheit 451 (1966)
Cast in this very house on April 3, last year it is a matter very fit for the Commons, gathered here in parliament, to take in hand.Über diesen Schritt wurde in diesem Haus bereits am 3. April letzten Jahres... beraten. Es ist jetzt eine Angelegenheit geworden, die von den Bürgern hier... im Parlament ohne Aufschub verhandelt werden sollte. A Man for All Seasons (1966)
Marilyn, you could take a few lessons from Cousin Grace.Du solltest dich von ihr kosmetisch beraten lassen. Munster, Go Home! (1966)
Say collect and advise others...Andere vereinnahmen, beraten... Persona (1966)
In order to gain their confidence, I had to give them valuable advice.Um das Vertrauen der Leute zu gewinnen, musste ich sie beraten. Hogan and the Lady Doctor (1967)
Very well. The jury will retire.Wie Sie wollen, das Gericht wird sich beraten. Frankenstein Created Woman (1967)
And soon, one day, he'll be ruling Germany and I will be his right hand advising him, helping him to make decisions, Und bald eines Tages wird er Deutschland regieren und ich werde seine rechte Hand sein und ihn bei Entscheidungen beraten. The Legend (1967)
Of course, I don't expect you to make such an important decision without first consulting among yourselves.Natürlich können Sie keine so wichtige Entscheidung treffen, ohne sich vorher zu beraten. The Survivors (1967)
We will now consider.Wir werden uns beraten. Checkmate (1967)
(Number Two ) The court will resume its deliberations.Das Gericht wird sich nochmals beraten. Checkmate (1967)
They're communing. We have time.- Sie beraten sich. The Return of the Archons (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจงใจ(n) intention, See also: deliberateness, purpose, premeditation, Syn. ความตั้งใจ, เจตนา, Example: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilung { f }; Ressort { n }; Gebiet { n }; Referat { n }; Sektion { f } | Abteilungen { pl } | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Besonnenheit { f }deliberateness [Add to Longdo]
Funktion { f } | Funktionen { pl } | angewandte Funktion | automatische Funktion { f } | beratende Funktionfunction | functions | applied function | automatic function | advisory function [Add to Longdo]
Vorstand { m }; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board [Add to Longdo]
Beratender Ausschuss für ZollfragenAdvisory Committee on Customs Matters [Add to Longdo]
beraten | beratend | beraten | er/sie berät | ich/er/sie beriet | er/sie hat/hatte beratento advise on | advising | advised | he/she advises | I/he/she advised | he/she has/had advised [Add to Longdo]
beratend { adj }advisory [Add to Longdo]
nicht beratenunadvised [Add to Longdo]
beratendconsultative [Add to Longdo]
beraten; empfehlen | beratend; empfehlendto counsel | counseling [Add to Longdo]
beratenddeliberative [Add to Longdo]
beratend { adv }deliberatively [Add to Longdo]
unberatenunadvised [Add to Longdo]
unberaten { adv }unadvisedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n, adj-no) planning; planning ability; deliberateness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
諮る[はかる, hakaru] sich_beraten, jemanden_zu_Rate_ziehen [Add to Longdo]
諮問機関[しもんきかん, shimonkikan] beratendes_Organ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beraten /bəraːtən/
   to advise on

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top