Search result for

*belonged*

(67 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: belonged, -belonged-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They looked as if they belonged, But they weren't doing their jobs.พวกเขาดูเหมือนถ้าพวกเขามีมัน แต่พวกมันไม่ได้ทำงานของพวกมัน Not Cancer (2008)
It was Master Plo Koon who found me, and brought me to the temple where I belonged.และนำข้ามายังวิหาร ซึ่งเป็นที่ๆข้าควรจะอยู่ Rising Malevolence (2008)
It didn't matter that it already belonged to something else...มันช่างไม่เป็นไรเลย ที่ดินแห่งนั้น มีเจ้าของอยู่แล้ว Outlander (2008)
Land that belonged to the Moorwens now belonged to us.ที่ดินเป็นของพวกมูร์เวนส์ ตอนนี้กลายเ็ป็นของพวกเรา Outlander (2008)
These rooms once belonged to the duke of Buckingham the king's closest friend.ห้องเหล่านี้เคยเป็นของ ดยุ๊คแห่งบัคกิ้งแฮม.. The Other Boleyn Girl (2008)
It belonged to your father.มันเป็นของพ่อคุณ Wanted (2008)
Everything in this room, books, weapons, clothes, belonged to him.ทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ หนังสือ อาวุธ เสื้อผ้า ของๆเขา Wanted (2008)
It belonged to my mother.มันเป็นของแม่ผม Episode #1.9 (2008)
She must have found it, assumed it belonged to her boss, and then she left it behind.โอเคพวก เราพลาดแล้ว Breaking and Entering (2008)
You know who you belonged?เค้าให้คุณใช่มั้ย Quantum of Solace (2008)
This belonged to an ancestor of mine.นี้คือของบรรพบุรุษของฉัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
No. Probably belonged to the people who lived here before us.น่าจะเป็นของคนที่อยู่ที่นี่ก่อนเรา Look What He Dug Up This Time (2009)
The Monte Carlo at the scene belonged to a former student of his, a...รถยนต์มอนติคาร์โลที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เป็นอดีตลูกศิษย์ของเขา Bit by a Dead Bee (2009)
It belonged to Kathy gray.มันเป็นของ เคธี่ เกรย์ Bloodline (2009)
I need you to tell me if any of this belonged to Jimmy or Kyle.ฉันอยากให้คุณบอกฉันว่าในนี้ มีอะไรที่เป็นของจิมมี่หรือไคล์รึเปล่า A Shade of Gray (2009)
oh, god. Stan has belonged to so many programs.- โอ พระเจ้า สแตนเข้าหลายโปรแกรมมาก The Big Wheel (2009)
It had Mr Attwell's fingerprints on it, as well as fibres from his coat, suggesting that the knife belonged to him.มันมีรอยนิ้วมือของคุณแอทเวลอยู่ แล้วก็เส้นใยจากเสื้อเค้า มันบ่งชี้ว่า มีดนั่นเป็นของเค้า Harry Brown (2009)
The grave belonged to Brad White.หลุมศพของแบรด ไวท์ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- I think this belonged to wakefield. - What?ฉันว่านี่เป็นของเวคฟิล Seep (2009)
I gave them to henry. Thought they belonged to his brother.ไม่ได้ ฉันให้เฮนรี่ไปแล้ว เห็นว่ามันเป็นของน้องชายเขา Seep (2009)
We think it belonged to john wakefield.เราคิดว่ามันเป็นของจอห์น เวคฟิล Seep (2009)
If the DNA won't tell us who it belonged to, maybe the address will.ก็... ถ้า ดีเอ็นเอ ไม่บอกเรา ว่าใครเป็นเจ้าของมัน Living the Dream (2009)
That his heart really belonged.ที่ซึ่งหัวใจของเขารับรู้เสมอมา Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
That money never belonged to your father.เงินนั้นไม่เคยเป็นของพ่อคุณ In Plane Sight (2009)
I always said I belonged in a freak show.ฉันพูดอยู่ตลอดเลยว่า ฉันต้องมาอยู่ใน งานโชว์แปลกๆ แน่เชียว Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Like you belonged...เหมือนว่าเธออยู่ที่นี่... Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
That piece of junk belonged to one of the most powerful witches of our family.ขยะชิ้นนั้นเป็นของ หนึ่งในแม่มดที่ทรงพลังที่สุด ของตระกูลเรา Haunted (2009)
It belonged to my father.มันเป็นของบิดาข้า Beauty and the Beast (2009)
That belonged to one of the most powerful witches of our family, emily bennett.มันเป็นของแม่มดผู้ทรงอำนาจที่สุด ในครอบครัวของเรา เอมิลี่ เบนเน็ต History Repeating (2009)
It belonged to one of her ancestors who lived here during the civil war.มันเป็นของบรรพบุรุษคนหนึ่งของเธอ ที่อาศัยอยู่ที่นี่ช่วงสงครามกลางเมือง History Repeating (2009)
I know it. It belonged to Katherine.ผมรู้ มันเป็นของแคทเธอรีน History Repeating (2009)
I would remember that voice if I knew who it belonged to.ผมอยากจะจำเสียงนั่นได้ ถ้าผมรู้ว่าเป็นเสียงของใคร A561984 (2009)
Badge belonged to the Comedian. Blood too.เข็มกลัดของดิ คอมเมเดี้ยน เลือดก็ด้วย... Watchmen (2009)
- Belonged to Voldemort's mother.- มันเป็นของแม่โวลเดอร์มอร์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
This vineyard belonged to my parents.ไร่ที่นี้เป็นของ พ่อแม่ฉัน พวกเค้าหวังให้ฉันดูแลมัน ในสักวัน แต่ Daybreakers (2009)
The ocean they belonged.มหาสมุทรเป็นของพวกมัน Oceans (2009)
Bike belonged to my my pops. Rode with the Angels.รถเป็นของพ่อผม รุ่นขี่ไปกับเทวดา Your Secrets Are Safe (2010)
The people who drowned belonged to Nightflower.เพื่อนชาวอังกฤษของฉัน มิสเตอร์ดาเวนพอร์ต อยู่ที่นี่... Edge of Darkness (2010)
It belonged to a man I met in a half-remembered dream.มันเป็นคนที่ฉันพบในฝันครึ่งจำ Inception (2010)
The brand belonged to remus, a slave traderตรานี่เป็นของรีมัส พ่อค้าทาส Shadow Games (2010)
Oh, not really, because before I belonged to her 24/7, 365.- โอ้ มันไม่จริงเลย เพราะว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่กับเธอ อยู่แค่ 24/7, 365 Bad Blood (2010)
It once belonged to Countess Elizabeth Bathory,ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของ เคาน์เตส อลิซาเบท บาโทรี่ Beautifully Broken (2010)
I killed a werewolf. I was not aware it belonged to you.ผมฆ่าหมาป่า เพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นของคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
- Well, this specific number belonged to the president of the factory.- เป็นหมายเลขเฉพาะมากๆ เพราะเป็นของประธานโรงงาน This Is Why We Stay (2010)
Belonged to a spy I had inside the ring.เป็นของสายลับที่ฉันส่งไปในเดอะริง Chuck Versus First Class (2010)
It all belonged to alison.มันเป็นของของอลิสันน่ะ Pilot (2010)
The first set of DNA belonged to our victim.DNA ชุดแรกเป็นของเหยื่อ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
The cells belonged to Heather Taffet.และเซลส์พวกนี้เป็นของ เฮลเทอร์ ทาฟเฟต The Boy with the Answer (2010)
That creepy house belonged to a woman by the name of Cheri Byrd, and she has a surviving brother.บ้านพิลึกหลังนั้น เป็นของผู้หญิงที่ชื่อ เชอรี่ เบิร์ด และเธอมี น้องชายที่ยังมีชีวิตอยู่คนหนึ่ง The Witch in the Wardrobe (2010)
There's a flat there that belonged to one of Terry Lynch's old pals.แฟลตแห่งนั้นเจ้าของเป็นเพื่อนรักเก่าคนหนึ่ง ของเทอร์รี่ ลินซ์ Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongedAt the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.
belongedGet back to where you once belonged.
belongedHe once belonged to the Fukuda faction.
belongedI belonged to the harmonica club in my high school days.
belongedMy sister belonged to the basketball club last year.
belongedShe wished the lovely dog belonged to her.
belongedThe third star belonged to a king.
belongedThis island belonged to France in the 19th century.

CMU English Pronouncing Dictionary
BELONGED    B AH0 L AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belonged    (v) (b i1 l o1 ng d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angehören | angehörend | angehörtto belong to | belonging to | belonged to [Add to Longdo]
dazugehörtbelonged to it [Add to Longdo]
gehören (zu) | gehörend | gehört | er/sie/es gehört | ich/er/sie/es gehörte | er/sie/es hat/hatte gehörtto belong (to) | belonging | belonged | he/she/it belongs | I/he/she/it belonged | he/she has/had it belonged [Add to Longdo]
zusammengehören | zusammengehörend | zusammengehörtto belong together | belonging together | belonged together [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belong \Be*long"\, v. i. [imp. & p. p. {Belonged}; p. pr. & vb.
   n. {Belonging}.] [OE. belongen (akin to D. belangen to
   concern, G. belangen to attain to, to concern); pref. be- +
   longen to desire. See {Long}, v. i.]
 
   Note: [Usually construed with to.]
   1. To be the property of; as, Jamaica belongs to Great
    Britain.
    [1913 Webster]
 
   2. To be a part of, or connected with; to be appendant or
    related; to owe allegiance or service.
    [1913 Webster]
 
       A desert place belonging to . . . Bethsaids. --Luke
                          ix. 10.
    [1913 Webster]
 
       The mighty men which belonged to David. --1 Kings i.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the concern or proper business or function of; to
    appertain to. "Do not interpretations belong to God ?"
    --Gen. xl. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To be suitable for; to be due to.
    [1913 Webster]
 
       Strong meat belongeth to them that are of full age.
                          --Heb. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       No blame belongs to thee.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be native to, or an inhabitant of; esp. to have a legal
    residence, settlement, or inhabitancy, whether by birth or
    operation of law, so as to be entitled to maintenance by
    the parish or town.
    [1913 Webster]
 
       Bastards also are settled in the parishes to which
       the mothers belong.          --Blackstone.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top