Search result for

*außerirdische*

(53 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: außerirdische, -außerirdische-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps it's an intelligence from beyond the Earth.Es könnte sich um eine Form außerirdischer Intelligenz handeln. The Atomic Submarine (1959)
That would make our little green men actually little green fish.Unser kleiner grüner Außerirdischer wäre dann also ein kleiner grüner Fischmensch. The Atomic Submarine (1959)
So the Tiger Shark began relentlessly stalking her space enemy.So begann die erbarmungslose Jagd der Tiger Shark auf ihren außerirdischen Feind. The Atomic Submarine (1959)
What you're getting at is that you think our saucer friend... must return to the Pole regularly to recharge his batteries.Sie wollen damit also sagen, dass unser außerirdischer Freund immer wieder zum Nordpol zurück muss, um seine Batterien aufzuladen? The Atomic Submarine (1959)
Well, that's about all we can do until our space friend decides to blast off.Mehr können wir nicht tun, bis sich unser außerirdischer Freund endlich dazu entschließt zu starten. The Atomic Submarine (1959)
They're from outer space!- Es sind AußerirdischeThe Mouse That Roared (1959)
- They're from outer space.- Es sind AußerirdischeThe Mouse That Roared (1959)
- I threw it away.- Außerirdische verfolgten mich. The Mouse That Roared (1959)
Men from a flying saucer landed in the park.- Sprechen sie. Außerirdische sind im Central Park gelandet. The Mouse That Roared (1959)
Fifty or sixty men from a flying saucer...50 bis 60 Außerirdische aus einer fliegenden Untertasse... The Mouse That Roared (1959)
We have been invaded by men from Mars.Überfall von Außerirdischen. The Mouse That Roared (1959)
Maybe tommy's an alien.Vielleicht ist er ein Außerirdischer. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
These latter powers will likely be eliminated before too long but mr. Dingle has an appeal to extra-terrestrial note-takers as well as to frustrated and insolvent bet-losers.Seine jüngsten Kräfte werden sicher in Kürze wieder entfernt, doch Mr. Dingles Anziehung auf außerirdische Notiznehmer ist genau so groß, wie auf frustrierte und insolvente Wettverlierer. Mr. Dingle, the Strong (1961)
It all adds up to a kind of extraterrestrial who's who with a couple of laughs, and more than a couple of tensions.Daraus entwickelt sich eine Art außerirdisches Rätselraten mit einigen Lachern und noch viel mehr Spannungen. The Mind and the Matter (1961)
You suppose any martians snuck inside the ship, captain?Denken Sie, ein Außerirdischer hat sich ins Raumschiff geschlichen, Captain? The Fugitive (1962)
All right, and this time, jenny, you're the martian. Naw.In Ordnung und dieses Mal spielst du den Außerirdischen, Jenny. The Fugitive (1962)
It's a martian.Ein Außerirdischer. The Fugitive (1962)
They've sensed your mistrust through your brain waves.Ihre Gehirnwellen senden genau diese Botschaft zu den Außerirdischen. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
We wanted to ask the UFOs and warn the world.Darum müssen wir mit den Außerirdischen Kontakt aufnehmen, um die ganze Welt vor dem Untergang zu retten. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
Is she really an alien?Ich muss wissen, ob sie eine Außerirdische ist. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
"Once again, good had triumphed... over the forces of evil from outer space."Wieder einmal ein Sieg gegen die außerirdischen Kräfte des Bösen. Herman's Happy Valley (1965)
Yes, and it's transistorized. All I have to do is set it for "Martians," and it led us to their spaceship on a vacant lot.Ja, sie ist modifiziert und alles, was ich tun musste, war sie auf Außerirdische einzustellen und dann hat sie uns zum Landeplatz des Raumschiffes geführt. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
There's no trouble in the space sector we're patrolling now, no alien problems.In dem Weltraumsektor, in dem wir gerade patrouillieren, gibt es keine Probleme mit Außerirdischen. The Menagerie: Part I (1966)
You mean, are they alien illusions, that sort of thing?Du meinst, ob sie eine außerirdische Illusion oder so was sind? Mudd's Women (1966)
No. An alien smart enough to pull this would be smart enough to keep my medical scanner from going:Nein, Außerirdische könnten das Piepsen meines Scanners unterbinden. Mudd's Women (1966)
Our data suggest there are many aliens and asteroids between here and Mars, so be carefulLaut Daten tauchen auf der Mars-Route immer wieder Außerirdische und Kometen auf. The X from Outer Space (1967)
An extraterrestrial may have been hiding inside.Vielleicht befand sich aber außerirdisches Leben in der Materie? The X from Outer Space (1967)
If the aliens go unpunished, they'll be back, attacking other Federation installations.Wenn die Außerirdischen nicht bestraft werden, greifen sie andere Posten an. Arena (1967)
You've seen some kind of creature, any alien form?Haben Sie irgendein Wesen gesehen? Eine außerirdische Lebensform? Nein, Sir. Operation - Annihilate! (1967)
Or an old Earth ship being used by aliens.Oder es wird von Außerirdischen benutzt. Space Seed (1967)
- Alien bodies, Bones? Could be.- Außerirdische Körper? Space Seed (1967)
It seems that while man destroys, slaughtering his fellow man in senseless wars, space creatures plan to invade.Seit der Bombardierung von Hiroshima, nehmen diese Fälle ständig zu. Während der Mensch auf der Erde sich mit sinnlosen Kriegen beschäftigt, planen außerirdische Wesen die Invasion. Goke, Body Snatcher from Hell (1968)
They prefer to ignore this threat from alien invaders.Aber wir haben nicht die technischen Möglichkeiten, mit außerirdischen Wesen Kontakt aufzunehmen. Goke, Body Snatcher from Hell (1968)
If an alien needed a body...Wenn ein Außerirdischer einen Körper bräuchte... Assignment: Earth (1968)
Since exploration and contact with alien intelligence is our primary mission, I've decided to risk the potential dangers and resume contact.Da die Erforschung außerirdischer Intelligenz unsere Hauptmission ist, will ich das Risiko eingehen und den Kontakt wiederherstellen. Return to Tomorrow (1968)
An alien practically hijacks your body and then corks you into a bottle...Ein Außerirdischer entführt praktisch Ihren Körper und... Return to Tomorrow (1968)
The extreme power of the alien mind will drive the heart action dangerously high and the body functions will race many times their normal metabolism.Die extreme Energie der Außerirdischen treibt die Herztätigkeit gefährlich hoch, und ihre Körperfunktionen werden rasant beschleunigt werden. Return to Tomorrow (1968)
Three alien minds now inhabit the bodies of Captain Kirk, Science Officer Spock, and Dr. Ann Mulhall.Drei Außerirdische bewohnen jetzt die Körper von Captain Kirk, dem Ersten Offizier Spock und Dr. Ann Mulhall. Return to Tomorrow (1968)
Unknown, Captain, but it is evidently a device of alien origin.Unbekannt, Captain, aber außerirdischen Ursprungs. Wink of an Eye (1968)
And it was to this world that creatures of an alien planet came to conquer and destroy the very heart of civilization.Und eben diese Welt war es, auf welcher Außerirdische landeten... um das Zentrum aller Zivilisation zu erobern und zu zerstören: You're No Fun Anymore (1969)
It's an extraterrestrial being!Es ist ein außerirdisches Wesen! You're No Fun Anymore (1969)
An alien who has changed himself into this form?Ein Außerirdischer, der sich diese Form gab? The Savage Curtain (1969)
I am observing the alien.Ich beobachte den Außerirdischen. The Savage Curtain (1969)
At least somebody agrees with us.Er ist ein Außerirdischer. The Savage Curtain (1969)
Could they be aliens, projecting an illusion?Könnten es Außerirdische sein? The Savage Curtain (1969)
I therefore urge the establishment of a facility to deal specifically with an extraterrestrial form of life.Universität von Kalifornien, Fakultät 20. März 1969 "Ich empfehle dringend, eine Einrichtung zu bauen, "die auf außerirdische Lebensformen ausgerichtet ist. The Andromeda Strain (1971)
For centuries humans have longed to make contact with civilizations from outer space.Schon lange will die Menschheit mit außerirdischen Wesen kommunizieren. Eolomea (1972)
To all stations in and around the third ring."An alle alle irdischen und außerirdischen Stationen!" Eolomea (1972)
Security teams report no sign of the alien on this deck, Captain.Die Sicherheitsteams melden keine Spur des Außerirdischen auf dem Deck. The Survivor (1973)
Meanwhile in washington, at the headquarters of "fear" The federal egg answering room In reality a front name for "feeble"In Washington... in der Zentrale von F.E.A.R., dem Föderativen Eier-Antwort-Raum... in Wirklichkeit aber der Tarnname für F.E.E.B.L. E... dem Zentrum für die Lokalisierung und Vernichtung außerirdischer Körper... lief es jedoch nicht gut. Mr. Neutron (1974)

German-Thai: Longdo Dictionary
Außerirdische(n ) |der (ein Außerirdischer), pl. Außerirdischen| มนุษย์ต่างดาว เช่น Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen wir die Existenz der Außerirdischen beweisen., See also: die Außerirdische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außerirdische {m,f}; Außerirdischer; Alien {m}alien [Add to Longdo]
außerirdisches Lebewesenextraterrestrial [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top