ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*atavism*

AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atavism, -atavism-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Atavism.Das ist ein Atavismus. Nine Days of One Year (1962)
When you introduce genetic material to our life form which is possessed of a sort of I hesitate to say "atavism" but let us say an aggressive nature.Genetisches Material in Verbindung mit unserer Spezies, die größtenteils einen, ich sage es ungern, "Atavismus" aufweist. Nennen wir es besser einen sehr aggressiven Charakter. Gremlins 2: The New Batch (1990)
The most amazing instance of a throw back that I have ever seen.Der erstaunlichste Fall von Atavismus, den ich kenne. The Hound of the Baskervilles (1939)
There's also the possibility that it might be a type of throwback toward the prehistoric and unknown.Es ist auch möglich, dass es eine Art Atavismus des Prähistorischen und Unbekannten ist. 20 Million Miles to Earth (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATAVISM AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atavism (n) ˈætəvɪzəm (a1 t @ v i z @ m)
atavisms (n) ˈætəvɪzəmz (a1 t @ v i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atavism \At"a*vism\, n. [L. atavus an ancestor, fr. avus a
   grandfather.]
   1.
    (a) The recurrence, or a tendency to a recurrence, of the
      original type of a species in the progeny of its
      varieties; resemblance to remote rather than to near
      ancestors; reversion to the original form.
    (b) (Biol.) The recurrence of any peculiarity or disease
      of an ancestor in a subsequent generation, after an
      intermission for a generation or two.
      [1913 Webster]
 
         Now and then there occur cases of what
         physiologists call atavism, or reversion to an
         ancestral type of character.   --J. Fiske
      [1913 Webster]
 
   2. recurrence of or reversion to a past style, outlook,
    approach, or manner.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top