Search result for

*at a distance*

(48 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at a distance, -at a distance-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep someone at a distance[IDM] ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, See also: ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ, Syn. keep someone at arm's length

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OK, follow him, but at a distance.โอเค ตามเขาไป แต่ทิ้งระยะไว้นะ Episode #3.5 (2009)
Einstein used the word "spooky action at a distance."ไอนสไทน ใช้คำว่าการดำเนิน การเหมือนผีที่ระยะ Is Time Travel Possible? (2010)
Sohis spooky action at a distance is not something that travels in space-time.ดังนั้นเขากระทำเหมือนผีที่ระยะ ไม่ใช่สิ่งที่เดินทางไปในพื้นที่เวลา Is Time Travel Possible? (2010)
Still, even if it was briefly and at a distance,แม้ว่ามันจะเป็นเวลาในช่วงสั้น ๆ Bread, Love and Dreams (2010)
The first victim was frail and an easy target, and yet the unsub shot him from behind and at a distance.เหยื่อรายแรกอ่อนแอ และเป็นเป้าหมายที่ง่าย แต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังยิงเขา จากด้านหลังในระยะไกล Corazon (2011)
We have two skiffs approaching at a distance of 1.5 miles with a possible mothership following.เรามีสอง skiffs ใกล ในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ที่มีความเป็นไปได ต่อไปนี้แม่. Captain Phillips (2013)
This "action at a distance," as he called it, baffled him.ในศตวรรษที่ 19, ไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบ A Sky Full of Ghosts (2014)
A man can watch himself being disemboweled and... derive great horror from the experience, but it's still going on at a distance.คนสามารถดูตัวเองถูกคว้านไส้ และเกิดความรู้สึกสยองจากประสบการณ์ แต่มันก็เกิดขึ้นในระยะไกล Spectre (2015)
"spooky action at a distance."spooky action at a distance." ปรากฏการณ์ที่อนุภาคในระดับ sub-atomic particles สามารถติดต่อกันได้ โดยไม่เกี่ยวกับระยะทาง Crazy for You (2015)
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ Episode #1.5 (1995)
Do you knowingly keep me and Joseph at a distance?รู้มั้ย คุณทำให้ฉันกับโจเซฟรู้สึกห่างเหิน Unbreakable (2000)
Tarsian fleet confirmed at a distance of 120,000.ยืนยันพบเทรเชียนที่ 12 นาฬิกา ระยะห่าง120,000 Hoshi no koe (2002)
Keep everything at a distance.เก็บทุกอย่างเอาไว้.. The Lake House (2006)
Single,neighbors at a distance,no guard dog.โสด อยู่ห่างบ้านคน ไม่มีสุนัขเฝ้าบ้าน An Inconvenient Lie (2007)
Believe me, you serve Michael best at a distance right now.เชื่อฉันสิ คุณทำดีที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้ The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at a distanceAt a distance the ship looks like an island.
at a distanceHe sat at a distance from me.
at a distanceI found that he was gazing at me at a distance.
at a distanceI once saw the actress at a distance.
at a distanceI tried to keep my teacher at a distance.
at a distanceI viewed the picture at a distance.
at a distanceMy house is located at a distance from the station.
at a distanceOil paintings show to advantage at a distance.
at a distanceSeen at a distance, she looked like a woman of about fifty.
at a distanceSeen at a distance, the rock looked like a human face.
at a distanceSeen at a distance, the rock looks like a human face.
at a distanceSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
at a distanceSeen at a distance, the two look alike.
at a distanceThe picture looks better at a distance.
at a distanceThese pictures look better at a distance.
at a distanceYou should watch television at a distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Entfernung {f} | Entfernungen {pl} | in einer Entfernung vondistance | distances | at a distance of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠く[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) [Add to Longdo]
遠ざける[とおざける, toozakeru] (v1,vt) to keep away; to keep at a distance [Add to Longdo]
遠のける;遠退ける[とおのける, toonokeru] (v1,vt) to keep (someone) at a distance [Add to Longdo]
遠巻き[とおまき, toomaki] (n) surrounding at a distance [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
望遠[ぼうえん, bouen] (n) seeing at a distance [Add to Longdo]
夜目遠目[よめとおめ, yometoome] (n) seen in the dark or at a distance; (a woman) looking prettier when seen in the dark or at a distance [Add to Longdo]
余所乍ら[よそながら, yosonagara] (adv) while at a distance; indirectly; casually [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] action at a distance (e.g. gravitational force) [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] at a distance of; distance; to be apart [Add to Longdo]
远避[yuǎn bì, ㄩㄢˇ ㄅㄧˋ, / ] to keep at a distance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top