ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*arbeitsplatz*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arbeitsplatz, -arbeitsplatz-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I called her sister, Mr Lowery, where she works, the Music Makers Music Store, you know, and she doesn't know where Marion is any more than we do.Ich rief ihre Schwester am Arbeitsplatz an, Mr. Lowery, dem Music Makers Music Store, aber sie weiß auch nicht mehr als wir, wo Marion ist. Psycho (1960)
I'll soon be qualified.- Bald bin ich Makler. Ich wechsle den Arbeitsplatz und komme in die Produktion. Antoine and Colette (1962)
A good place for you to do your writing...Hier ist auch ein hübscher Arbeitsplatz zum Dichten. Lolita (1962)
This is my private office.Mein bevorzugter Arbeitsplatz. Na? The Manchurian Candidate (1962)
Now... past employment record.Nun, letzter Arbeitsplatz. Requiem for a Heavyweight (1962)
You know, "Why did you leave your last job?""Warum gaben Sie Ihren letzten Arbeitsplatz auf?" Requiem for a Heavyweight (1962)
Here the moon is bright, the place is cool and right.Die Luft ist frisch, der Mond ist licht - der beste Arbeitsplatz für dich. Frosty (1965)
Are you applying for employment?- Sie suchen einen Arbeitsplatz? - Ja. Happy 100th Anniversary (1965)
Herman, I found out all about your losing your job, and I want you to know that we're behind you a hundred percent.Herman, ich habe alles über deinen Arbeitsplatzverlust herausgefunden. Und du sollst wissen, dass wir alle 100 Prozent hinter dir stehen. Herman's Raise (1965)
Well, it all started down at his place of employment.Tja, alles fing an seinem Arbeitsplatz an. Love Locked Out (1965)
Uh, miss, this is our curator, Dr. Wilkerson.Herman, wenn Lily einen Model-Job haben will, dann bekämpfen wir Feuer mit Feuer. Du meinst, wir stecken ihren neuen Arbeitsplatz in Brand? Mummy Munster (1965)
You'll find this house a comfortable place to work in, Mr. Pollock, however long it takes you.Sie werden dieses Haus als Arbeitsplatz sehr zu schätzen wissen, egal, wie viel Zeit Sie benötigen. Arabesque (1966)
The first chance I get. Men, back to work.Nun wieder an den Arbeitsplatz. The Swing Shift (1967)
You are discharged.- Sie gehen an Ihren alten Arbeitsplatz. The Swing Shift (1967)
You left the furnace job.Sie verlassen den Arbeitsplatz. The Boston Strangler (1968)
What a change.Oh, willkommen, neuer Arbeitsplatz. The Troops get Married (1968)
Take the doctor back to his workplace.Bringen Sie den Arzt zurück zu seinem Arbeitsplatz. The Omega Glory (1968)
Obviously, if I don't know where a person lives or works, I can't work out the odds of running into them.Wenn man weder Wohnort noch Arbeitsplatz der Person kennt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich unmöglich zu bestimmen. My Night at Maud's (1969)
For now, all those who have left their work position will be fined, ok?Alle, die ihren Arbeitsplatz verlassen haben, werden verwarnt. Lulu the Tool (1971)
This is my place of work, not W. H. Smith Son.Das ist mein Arbeitsplatz, nicht W. H. Smith Sohn. Dracula A.D. 1972 (1972)
Same phone number, same job, there's no passport.Seit 17 Jahren dieselbe Anschrift, Telefonnummer, Arbeitsplatz. Sie hat keinen Pass. Betrayed (1973)
A demonstration organized by leftist groups took place near Miss Torrini's workplace.Linksextreme haben eine Demonstration bei dem Arbeitsplatz von Liliane Torrini organisiert. The Clockmaker of St. Paul (1974)
The CGT is against carrying arms on the workplace.Die Gewerkschaft lehnt die Präsenz von Bewaffneten am Arbeitsplatz ab. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Actually, I'm curious to see your work space.Ehrlich gesagt bin ich neugierig auf Ihren Arbeitsplatz. Tattooed Flower Vase (1976)
Everybody's out of work or scared of losing their job.Arbeitslosigkeit, Angst um den Arbeitsplatz. Network (1976)
Commuters scrambled to find alternative ways to get to their jobs as traffic clogged Tokyo streets.Pendler versuchen verzweifelt, Alternativen zu finden um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, während der Verkehr Tokios Straßen verstopft. The Kentucky Fried Movie (1977)
May I show you to your place, Herr Rosenberg? Yes, thank you.Darf ich Ihnen Ihren Arbeitsplatz zeigen, Herr Rosenberg? The Serpent's Egg (1977)
This will be your place, Herr Rosenberg.Das ist Ihr Arbeitsplatz, Herr Rosenberg. The Serpent's Egg (1977)
Could you be so kind as to show me to my workplace?- Wären Sie so freundlich, mich an meinen Arbeitsplatz zu führen? The Serpent's Egg (1977)
I see them every day.Klar, jeden Tag an meinem Arbeitsplatz. Cruising (1980)
Drinking on the job.Alkohol am Arbeitsplatz... Out of the Blue (1980)
His own base of operations.Sein eigener Arbeitsplatz. The Move (1981)
Schools themselves place students, and companies come to them for help.Schulen finden den Studenten einen Arbeitsplatz und Firmen brauchen Unterstützung. The Move (1981)
It's employment for my members, and you want to sack them.Aber meine Mitglieder haben hier einen sicheren Arbeitsplatz, und Sie wollen die einfach vor die Tür setzen. The Compassionate Society (1981)
Why should the Civil Service be different? It IS different.In der Industrie wechselt man dauernd den Arbeitsplatz, warum soll das im Staatsdienst anders sein? Equal Opportunities (1982)
Job loss from integration of bus and rail terminals, job loss from joint repair shops, job loss from streamlining of buses and trains, and reduction of services, causing job loss.Arbeitsplatzverluste durch Zusammenlegung von Bahn- und Busbahnhöfen, durch gemeinsame Werkstätten, durch Rationalisierungspläne bei Bus und Bahn und natürlich durch Personaleinsparungen. The Bed of Nails (1982)
"PM steps in to stop transport reorganisation proposals. Rumours that services and jobs were threatened in this constituency were scotched today.Premierminister unterbindet Transport- neuordnungsvorschläge, damit sind Gerüchte über Arbeitsplatzverluste in unserem Wahlkreis heute aus der Welt geschafft worden. The Bed of Nails (1982)
- Get back to work.Gehen Sie zurück an Ihren Arbeitsplatz! Godard's Passion (1982)
A new job. Another identity.Einen neuen Arbeitsplatz. The Long Christmas Eve (1983)
He's got a good job and I know he adores the boys but I'm just not ready yet.Er hat einen guten Arbeitsplatz und er liebt die Jungs, aber ich bin einfach noch nicht so weit. The Long Christmas Eve (1983)
What were the circumstances under which you left there?Und wieso haben Sie diesen Arbeitsplatz verlassen? Jagged Edge (1985)
Amy, I took physics because it was interesting and it excited me, not to buy myself a job.Ich entschied mich für Physik, weil es interessant ist, nicht wegen einem festen Arbeitsplatz. Flame's End (1986)
"Import-export agent seeks permanent employment opportunities abroad."Import-Export-Agent sucht dauerhaften Arbeitsplatz im Ausland. Stemwinder: Part 2 (1986)
What deduction do you make for job security?Was würden Sie dafür abziehen, dass Ihr Arbeitsplatz gesichert ist? A Real Partnership (1986)
Interfere at my place of work, almost started a brawl almost lost me the only crummy job I could find.Dich an meinem Arbeitsplatz einmischen, fast eine Prügelei anfangen, mich fast den einzigen Scheissjob kosten, den ich kriegte. Heartbreak Ridge (1986)
What if they check up on me at work?Und wenn sie meinen Arbeitsplatz kontrollieren? Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)
Employ some of the mothers to run it and give on-the-job training to those who'd want to do something other than child care.Sie wird von den Müttern geleitet und es gäbe Ausbildung am Arbeitsplatz für diejenigen, die etwas anderes als Kinderbetreuung betreiben möchten. The Gift of Life (1987)
And when you get someone who has no driver's licence, no place of employment, no social security card or any other means of identification, what, in your professional nomenclature, do you call them?Wie nennen Sie jemanden ohne Führerschein, Arbeitsplatz, Sozialversicherung oder irgendeinem anderen Ausweis im Fachausdruck? With Love, the Claus (1987)
This is a nuclear reconstitution plant. The work is dangerous, and they don't get a lot of volunteers to do it.Da die Wiederaufarbeitungsanlage ein gefährlicher Arbeitsplatz ist, gibt es kaum Freiwillige. Soft Touch (1987)
You mean in my new life i have a job?Das hört sich nach einem Traumarbeitsplatz an. Stairway to Heaven (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsplatz { m }; Arbeitsstätte { f }workplace; place of work; working place [Add to Longdo]
Arbeitsplatz { m } | Arbeitsplätze { pl }workstation | workstations [Add to Longdo]
PC-Arbeitsplatz { m }PC workplace [Add to Longdo]
Arbeitsplatz { m }; Anstellung { f }; Dienst { m }employment [Add to Longdo]
Arbeitsplatz { m }; Werkplatz { m }activity area [Add to Longdo]
Arbeitsplatzabbau { m }job losses [Add to Longdo]
Arbeitsplatzbewertung { f }job evaluation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse { pl }job requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzgestaltung { f }workplace design [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrechner (PC) { m }personal computer [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrechner { m }workstation computer [Add to Longdo]
Arbeitsplatzrotation { f }job rotation [Add to Longdo]
Arbeitsplatzsuche { f }job hunting [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel { m }; Stellenwechsel { m }job change; change of job [Add to Longdo]
Arbeitssicherheit { f }; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist [Add to Longdo]
Ausbildung { f } | Ausbildung { f } am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung { f }training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Karosseriearbeitsplatz { m }car body workplace [Add to Longdo]
Kinderbetreuung am Arbeitsplatzcrêche facilities [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz { m }modelling work place [Add to Longdo]
systematischer (innerbetrieblicher) Arbeitsplatzwechseljob rotation [Add to Longdo]
unsicher; gefährdet { adj } | unsicherer Arbeitsplatz; gefährdeter Arbeitsplatzinsecure; at risk | insecure job [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先輩[せんぱい, senpai] Aelterer, Senior (Schule, Arbeitsplatz) [Add to Longdo]
現職[げんしょく, genshoku] jetziger_Arbeitsplatz, gegenwaertiger_Arbeitsplatz [Add to Longdo]
職場[しょくば, shokuba] Arbeitsplatz, Dienststelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Arbeitsplatz /arbaitsplats/ 
   employment; workplace; workstation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top