ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*annehmen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: annehmen, -annehmen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Princess receives the tree she will accept my proposal.Wenn die Prinzessin das Bäumchen bekommt, wird sie meine Werbung annehmen. The Singing Ringing Tree (1957)
I can't accept this!Das kann ich nicht annehmen. Premier mai (1958)
As for the milk... I don't know enough about farming, but I would assume...Und was die Milch angeht, ich verstehe nicht viel von Landwirtschaft aber ich würde annehmen... Fiend Without a Face (1958)
Accept it, be grateful, but don't question it.Man muss sie annehmen und dankbar sein. Fragen stellen darf man nicht. Little White Frock (1958)
I can't accept.Das kann ich nicht annehmen. Elevator to the Gallows (1958)
I'm sure with my recommendation, they'll accept your offer.Mit meiner Empfehlung sollten sie ihr Angebot annehmen. The Buccaneer (1958)
And you will find that you have to take orders from me.Und Sie werden sehen, dass Sie von mir Befehle annehmen. The Buccaneer (1958)
You gotta take things as they are.Du musst die Dinge annehmen. The Defiant Ones (1958)
Shut up! I can't take it anymore!Sei still, ich will keinen Befehl mehr annehmen. The Hidden Fortress (1958)
I believe we'd better accept the invitation.Ich glaube, wir sollten die Einladung besser annehmen. Queen of Outer Space (1958)
And, you'll accept it?Werden Sie sie annehmen? Queen of Outer Space (1958)
- I can't take that.- Das kann ich nicht annehmen. Teacher's Pet (1958)
Then she'll accept your apologies retroactively.Dann wird sie deine Entschuldigung rückwirkend annehmen. Teacher's Pet (1958)
Hard shake in court, no sentence, so they won't know we're on 'em.Sie sollen ihn hart rannehmen, aber nicht verurteilen. Thunder Road (1958)
I think he just decided if he made you curious enough you'd have to accept.Ich glaube, er hat gedacht, wenn er deine Neugier weckt, musst du einfach annehmen. Robot Client (1958)
No, I couldn't do that, Bat, but thanks anyway.Nein, das kann ich nicht annehmen, aber trotzdem vielen Dank. The Gunfight at Dodge City (1959)
As Doc says, you're wasting your time.Nein, dieses Amt werde ich nie annehmen. The Gunfight at Dodge City (1959)
Mr. Masterson, if you don't mind, I think I'll take that drink now.Mr. Masterson, wenn Sie erlauben, werde ich Ihr Angebot etwas zu trinken jetzt annehmen. The Gunfight at Dodge City (1959)
- The k ö you can accept or ...- Das können Sie annehmen oder... The Hanging Tree (1959)
Still, I don't suppose you'll feel like going with your leg the way it is.Sie können die Einladung wohl nicht annehmen. The Hound of the Baskervilles (1959)
You really should have accepted our offer.Sie hätten das Angebot wirklich annehmen sollen. It Happened to Jane (1959)
But women can't always live by unbending rules.Aber einmal kann man es wohl annehmen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
I was afraid you wouldn't accept it now.Ich hatte Angst, du würdest nichts von mir annehmen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Jonathan, you're sweet and generous, but I cannot accept a gift like this.Jonathan, du bist wirklich großzügig, aber ich kann das nicht annehmen. Pillow Talk (1959)
You...- Soll ich annehmen? Rio Bravo (1959)
You shouldn't have taken it on unless you were prepared to see it through.Sie hätten ihn nicht annehmen sollen, wenn Sie es nicht durchziehen. Our Man in Havana (1959)
It's much more com plex Than yourealize, what You've just done.Was Sie gerade getan haben ist viel komplexer, als Sie annehmen. One for the Angels (1959)
Without straining the mind we can almost consider it as certain, Sir Archibald.In unseren nüchternen Breitengraden darf man das fast als sicher annehmen. The Terrible People (1960)
You can accept or refuse.Sie können es annehmen oder abschlagen. The Devil's Eye (1960)
To his astonishment, the statue bowed to him. As if accepting.Zu Don Juans Verblüffung nickte die Statue mit dem Kopf, als würde sie seine Einladung annehmen. The Devil's Eye (1960)
Your guard may have them, heh. And after that, you can send them To the soldiers at the garrison.Deine Wachen werden sich ihrer annehmen, und dann bringst du all diese Mädchen zum Lager der Krieger. Esther and the King (1960)
And I refuse to discuss or consider a divorce, until you've accepted my challenge and fought a duel with me. Why?Ich weigere mich, über die Scheidung zu diskutieren, solange Sie meine Herausforderung nicht annehmen. The Grass Is Greener (1960)
Why you'd want to take a job like that, I don't know.Ich würde so einen Job nicht annehmen. Home from the Hill (1960)
He says only if the proud maiden will keep us company can we accept such a gift.Er sagt, wir können das nur annehmen, wenn die Maid es mit uns teilt. The Virgin Spring (1960)
What do you mean, you can't take it?Warum können Sie das nicht annehmen? Ist der Betrag zu hoch? Midnight Lace (1960)
"Simone can't work, because he has to keep training.Simone kann keine Vollzeitarbeit annehmen, weil er trainieren muss. Rocco and His Brothers (1960)
Will you accept such a charge, Glabrus?Wirst du diesen Auftrag annehmen, Glabrus? Spartacus (1960)
- Cast it away if you like once you leave me, but keep it until then.- Das kann ich nicht annehmen. - Wirf sie fort, wenn du mich verlässt... aber bis dahin behalte sie. The Story of Ruth (1960)
Well, They'll accept these provisions and more.Nun denn... die werden diese Vorräte annehmen und noch mehr. The Story of Ruth (1960)
- I won't accept any money from you.Ich werde kein Geld von Ihnen annehmen. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- I would assume it is.Ich möchte es annehmen. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
We never accept gifts from the customers, sir.Wir dürfen keine Geschenke annehmen. Shoot the Piano Player (1960)
People at the East Station can't smell worse than those at the Lyons Station. No reason they should.Man sollte lieber nicht annehmen, dass Leute am Gare de l'Est... schlimmer stinken, als Leute am Gare de Lyon. Zazie dans le Métro (1960)
SO I'M TO TAKE IT THAT YOU PREFER THE BOW TI E AND OLD IRONSIDES, HMM?Ich muss also annehmen, sie hätten lieber wieder die Fliegen und "Old Ironsides", hm? Mr. Bevis (1960)
- Father was up for a position...Mein Vater sollte eine Stelle annehmen. Last Year at Marienbad (1961)
Will you fight to the death, giving no quarter and receiving none?Wollt Ihr kämpfen, auf Leben und Tod? Keine Gnade üben und keine annehmen? El Cid (1961)
AFRAID, MISS? I COULDN'T MAKE UP MY MIND. SHOULD I ACCEPT THIS POST, OR SHOULDN'T I?Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ob ich diese Stellung annehmen sollte oder nicht. The Innocents (1961)
PEERING IN THROUGH THE WINDOW, LOOKING FOR SOMEONE. AND IF IT ISN'T TRUE, IF I DIDN'T SEE HIM, Und falls Sie annehmen sollten, dass ich einer Täuschung erlegen bin, wieso konnte ich ihn dann so genau beschreiben. The Innocents (1961)
IF THEY WEREN'T DEEPLY AND FOREVER BOUND TO THEM? OH, YES, I KNOW, HE'LL THINK I'M INSANE...Oh ja, ich weiß, es wäre ein Wunder, wenn er mich nicht für wahnsinnig halten würde, oder annehmen, ich wollte mit einem Trick bloß seine Aufmerksamkeit erregen. The Innocents (1961)
Belief in God isn't some scientific, intellectual certainty, as you seem to imagine.Glaube ist keine Sache des Denkens, keine Wissenschaft, wie Sie scheinbar annehmen. Léon Morin, Priest (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ, Syn. glauben

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot { n }; Offerte { f } (für, über) | Anbot { n }; Offert { n } [ Ös. ] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Antrag { m }; Gesuch { n } | Anträge { pl }; Gesuche { pl } | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Auftrag { m }; Anordnung { f }; Befehl { m } | Aufträge { pl }; Anordnungen { pl }; Befehle { pl } | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Gestalt { f }; Form { f }; Fasson { f } | Gestalten { pl } | Gestalt annehmen; Form annehmen | in Gestalt vonshape | shapes | to take shape | in the shape of [Add to Longdo]
die Gewohnheit annehmento take to [Add to Longdo]
Hypothesen aufstellen; annehmen | Hypothesen aufstellend; annehmend | Hypothesen aufgestellt; angenommento hypothesize; to hypothesise | hypothesizing; hypothesising | hypothesized; hypothesised [Add to Longdo]
Vernunft annehmen; zur Vernunft kommen; zur Besinnung kommento come to one's senses [Add to Longdo]
Vertrag { m } | Verträge { pl } | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Wechsel { m } | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill [Add to Longdo]
adoptieren; annehmen; übernehmen | adoptierend; annehmend; übernehmend | adoptiert; angenommen; übernommen | er/sie adoptiert | ich/er/sie adoptierte; ich/er/sie nahm anto adopt | adopting | adopted | he/she adopts | I/he/she adopted [Add to Longdo]
sich aneignen; annehmento acquire [Add to Longdo]
annehmen | annehmend | angenommen | nimmt an | nahm anto imbibe | imbibing | imbibed | imbibes | imbibed [Add to Longdo]
annehmento presume [Add to Longdo]
annehmen; unterstellen; vermuten | annehmend; unterstellend; vermutend | angenommen; unterstellt; vermutet | er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte angenommen | ich/er/sie nähme anto assume | assuming | assumed | he/she assumes | I/he/she assumed | he/she has/had assumed | I/he/she would assume [Add to Longdo]
annehmen; hinnehmen; auf sich nehmen; zusagen; akzeptieren | annehmend; hinnehmend; auf sich nehmend; zusagend; akzeptierend | angenommen; hingenommen; auf sich genommen; zugesagt; akzeptiert | nimmt an; sagt zu; akzeptiert | nahm an; sagte zu; akzeptierteto accept | accepting | accepted | accepts | accepted [Add to Longdo]
annehmen (Religion)to embrace [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [ Am. ]; to honour [ Br. ] [Add to Longdo]
sich jds. annehmento administer to sb.'s needs [Add to Longdo]
sich der Kranken annehmento administer to the sick [Add to Longdo]
entgegennehmen; annehmen; einsehen | entgegennehmend; annehmend | entgegengenommen; angenommen | er/sie nimmt entgegen; er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm entgegen; ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte entgegengenommen; er/sie hat/hatte angenommento accept | accepting | accepted | he/she accepts | I/he/she accepted | he/she has/had accepted [Add to Longdo]
lassen; vermuten; annehmento assume [Add to Longdo]
vermuten; annehmen; mutmaßen | vermutend; annehmend; mutmaßend | vermutet; angenommen; mutgemaßt | er/sie vermutet | ich/er/sie vermutet | er/sie hat/hatte vermutetto suppose | supposing | supposed | he/she supposes | I/he/she supposed | he/she has/had supposed [Add to Longdo]
voraussetzen; annehmen | vorausgesetzt | etw. als bekannt voraussetzento assume; to expect | assumed | to assume that everyone knows sth. [Add to Longdo]
voraussetzen; annehmento suppose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ANNEHMEN, BEURTEILEN, VERSTEHEN, MITFUEHLEN [Add to Longdo]
採る[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen, Insekten) [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
納める[おさめる, osameru] zahlen, liefern, annehmen, aufbewahren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  annehmen /aneːmən/
   to accept; to adopt; to assume; to expect; to imbibe; to presume; to suppose

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top