Search result for

*andean*

(61 entries)
(2.2546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: andean, -andean-
Possible hiragana form: *あんであん*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
pandeanadj. เกี่ยวกับเทพเจ้าPan (ดู)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมทบ 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัยและปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina -CAN)ประชาคมแอนเดียน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู และสมาชิกสมคบ ประเทศ ได้แก้ อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก และปานามา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
COMPUTER: Incoming Vipers:Zwei Jäger im Landeanflug Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You make it sound like a battle squadron coming in for a landing.Es klingt als ob ein Schlachtschiff im Landeanflug ist. The Return of Starbuck (1980)
Our plane was landing in Venice. We would land in a few minutes.Wir beginnen jetzt mit dem Landeanflug auf Venedig. Le guignolo (1980)
I'm gonna start the landing cycle.Ich beginne mit dem Landeanflug. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- Are they in the proper approach?- Ist der Landeanflug korrekt? Flash Gordon (1980)
The captain has turned on the no smoking sign in preparation for our landing at Kennedy.Der Kapitän hat das Nichtraucherzeichen angestellt, in Vorbereitung auf den Landeanflug auf Kennedy. Rich and Famous (1981)
You are on final approach and clear... to land on runway one-six.Sie befinden sich im Landeanflug und dürfen... auf der Landebahn eins-sechs landen. Mexican Slayride (1983)
You are intruding on final approach over another aircraft.- Sie stören einen Landeanflug. Mexican Slayride (1983)
We're starting our approach.Wir befinden uns im Landeanflug. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Mr Sulu, you're on manual.Mr. Sulu, manueller Landeanflug. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles.Wir beginnen unseren Landeanflug auf Los Angeles. The Woman in Red (1984)
Please extinguish all smoking materials and bring your seatbacks and tray tables to their full upright position for landing.Bitte stellen Sie das Rauchen ein und bringen Ihre Sitze für den Landeanflug in aufrechte Positionen. Vielen Dank. Jack of Lies (1986)
Turning on final.Beginn des Landeanflugs. Aliens (1986)
...World Revolution requesting landing instructions....World Revolution erbittet Landeanweisungen. The Delta Force (1986)
- Commence landing procedure.- Landeanflug antreten. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
No, not a tank. Kessler's Mars landing suit.Nein, nicht im Becken in Kesslers Mars-Landeanzug. The Vindicator (1986)
The Navy SEALs are supposed to handle anything from air-sea-land assault to underwater demolition, not pass our headaches on.Die Schwimmer können alles. Vom Landeangriff bis zum Unterwasserkampf. Wir machen alles selbst. Pirates (1987)
- I'm on my final approach into Meigs Field.- Ich bin im Landeanflug, Meigs Field. One Flew East (1987)
No, I want you to change the landing instructions... for security reasons.Ändern Sie die Landeanweisung. Aus Sicherheitsgründen. Rage of Honor (1987)
Notify me when we make the landing approach.Lassen Sie mich wissen, wenn wir uns auf den Landeanflug vorbereiten. The Odd Triple (1988)
Beginning final approach.Ich beginne den LandeanfIug. Short Circuit 2 (1988)
Coming in for a landing.Wir sind auf dem Landeanflug. Three Men and Another Baby (1990)
Coming in for a landing.Fertig zum Landeanflug. Three Men and Another Baby (1990)
Execute published missed-approach procedure and hold.Landeanflug abbrechen und durchstarten. In der Warteschleife melden. Die Hard 2 (1990)
Ladies and gentlemen, we've started our descent.(Pilot über Lautsprecher) Wir sind im Landeanflug. Die Hard 2 (1990)
We're on our final approach to L.A. It's a beautiful day out there.Landeanflug auf L.A. Es ist ein warmer, schöner Tag. In the Line of Fire (1993)
Beginning descent.Beginne LandeanfIug. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
It's coming in on approach.Direkter LandeanfIug. The Summoning (1996)
(PA) We are now beginning our descent into JFKlnternational Airport.(Durchsage) Wir beginnen mit dem Landeanflug auf den Kennedy-Flughafen. Teliko (1996)
When you're on final approach, keep the throttles mid-range.Im Landeanflug ... Air Force One (1997)
We've begun our descent toward FHLOSTON PARADISE.(Ansage) Wir beginnen mit dem Landeanflug auf FHLOSTON PARADISE. The Fifth Element (1997)
Harry Pippin is making his approach.Harry Pippin ist im Landeanflug. The Promise (1997)
We will begin our descent into the Phoenix area in about 30 minutes.ln zirka {y:i}3{y:i}0 {y:i}Minuten beginnt unser Landeanflug auf {y:i}Phoenix. What Planet Are You From? (2000)
I doubt it would even glide, with its structural damage.Einen Landeanflug kann man vergessen, dafür sind die Schäden zu groß. Space Cowboys (2000)
Delta Flyer to Voyager. We're on our approach.Voyager, wir setzen zum Landeanflug an. Memorial (2000)
Transports on approach. Keep moving.Der Transport ist auf Landeanflug. Memorial (2000)
Please make sure your seat belts are fastened and your seat back and tray tables are in their full, upright positions, and discontinue the use of any electronic devices you may have brought onboard.Wir befinden uns im Landeanflug auf LaGuardia. Legen Sie jetzt bitte... Oxy Moron (2001)
- Flying into Los Angeles.- Im Landeanflug auf Los Angeles. 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
Have you received their landing protocols?Haben Sie die Landeanweisungen bekommen? Shockwave (2002)
We are about to make our final descent into the middle of fuckin' nowhere.Wir befinden uns im Landeanflug auf unser Flugziel: den Arsch der Welt. A Man Apart (2003)
You and you alone were responsible for proposing the descent vectors for the shuttle, correct?Sie allein waren für die Landeanflugvektoren verantwortlich ? The Core (2003)
Arresting gear control, this is PryFlies...we got it caught in the groove.Bremskontrolle, hier Kontrollturm. Ein COD ist im Landeanflug. High Seas (2003)
Makes people do funny things, like... freak out on a flight deck with a plane on final approach.Verursacht seltsames Verhalten, wie während eines Landeanflugs auf dem Flugdeck auszurasten. High Seas (2003)
Please fasten your seat belt. We're beginning our descent.Bitte anschnallen, wir beginnen mit dem Landeanflug. The Incredibles (2004)
ESWAT109, preparing for descent.ESWAT109 startet Landeanflug. Appleseed (2004)
Continue your approach.Setzen Sie Ihren Landeanflug fort. Taken (2004)
It's commencing its approach.Es befindet sich im Landeanflug. Tick, Tick, Tick, Boom! (2004)
Ladies and gentlemen, we're now on our final descent.Wir befinden uns im Landeanflug. Bitte kehren Sie zum Sitzplatz zurück. Broken Flowers (2005)
Attention all personnel, Bad Wolf 1 descending.Achtung, Bad Wolf 1 im Landeanflug... Bad Wolf (2005)
Bad Wolf 1 descending, Bad Wolf 1 descending.'Bad Wolf 1 im Landeanflug, BadWolf1imLandeanflug. Dalek (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDEAN    AE1 N D IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Andean    (n) (a1 n d i @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landeanflug {m}; Approach {m}approach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーナ[, ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa [Add to Longdo]
コンドル[, kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P) [Add to Longdo]
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Andean \An*de"an\, a.
     Pertaining to the Andes.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top