Search result for

*altars*

(55 entries)
(0.3539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: altars, -altars-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will brand your Preferiti and sacrifice them on the altars of science.เราหมายถึง "preferatii" และฉันจะเสียสละใน altars วิทยาศาสตร์ Angels & Demons (2009)
...and sacrifice them on the altars of science.... และฉันจะเสียสละใน altars วิทยาศาสตร์ Angels & Demons (2009)
Sacrifice them on the altars of science, he said.และฉันจะเสียสละ ใน altars วิทยาศาสตร์ "เขากล่าว. Angels & Demons (2009)
I'm kind of doubting they sell ash-wood altars at the Gas 'n Sip.ผมคงคิดไม่ออกว่า พวกเขาจะซื้อแท่นบูชาไม้ ที่ปั๊มน้ำมันได้ยังไง The Mentalists (2011)
Yes, sir! You set up a useless altar.Jetzt bin ich der Herrscher dieses AltarsOnce Upon a Time in China II (1992)
Was she found near an altar?Wurde sie in der Nähe eines Altars gefunden? Something Wicca This Way Comes (1998)
Here's Dr. Baltar's report.Hier ist Dr. Baltars Bericht. Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
So you still might pull this off? If Dr. Baltar's target information is correct.Wenn Dr. Baltars Zielinformation korrekt ist. The Hand of God (2005)
With me now is campaign manager for Dr. Baltar, Mr. Tom Zarek.Bei mir ist jetzt Dr. Baltars Berater, Mr Tom Zarek. Willkommen. Lay Down Your Burdens: Part 1 (2006)
Dr Baltar's name is spelled correctly on these ballots.Dr. Baltars Name ist auf diesen Zetteln richtig geschrieben. Lay Down Your Burdens: Part 2 (2006)
"we've been gaining access to some very important documentsIn den vergangenen Wochen haben wir durch eine Quelle innerhalb Baltars Regierungsapparat Occupation (2006)
You're the one that should be embarrassed, letting one of Baltar's henchmen walk around like nothing's happened.Nein, Du bist derjenige, der sich schämen sollte. Lässt einen von Baltars Handlagern einfach herumlaufen, als sei nichts passiert. Collaborators (2006)
We'll listen to you tell us how hiding behind Baltar's skirt was actually your way of helping the insurgency.Wir werden Dir zuhören, wie Du uns erzählst, inwiefern das Verstecken unter Baltars Rock... Deine Art war, dem Widerstand zu helfen. Collaborators (2006)
I'm curious. Mr. Gaeta, what is it that you trust about Doctor Baltar's research?Ich frage mich, Mr Gaeta, wieso Sie Dr. Baltars Forschungen vertrauen? Torn (2006)
Baltar and my destiny lie separate from yours, Caprica.Baltars und mein Schicksal laufen anders als deins, Caprica. The Eye of Jupiter (2006)
Or we find the child in Ming, And create an Alter in Ming.Wenn wir sagen würden, dass wir den Jungen in unserem Land gefunden haben, wäre unser eigenes Land für den Bau des heiligen Altars verantwortlich. Sword of the Stranger (2007)
And Baltar's little hunger strike is not helping, either.Und Baltars Hungerstreik hilft da auch nicht gerade weiter. Taking a Break from All Your Worries (2007)
But it's dangerous, especially for someone in Baltar's condition.Aber es ist gefährlich, speziell für jemanden in Baltars Zustand. Taking a Break from All Your Worries (2007)
The President wants to take the fast track on Baltar's trial.Die Präsidentin will Baltars Prozess beschleunigen. A Day in the Life (2007)
It was Baltar's groundbreaking ceremony.Das war bei Baltars erstem Spatenstich. A Day in the Life (2007)
With Baltar's lawyer injured, his defense will need help.Da Baltars Anwalt verletzt ist, wird er Hilfe brauchen. Crossroads: Part 1 (2007)
Baltar's girlfriend?Baltars Freundin? Crossroads: Part 1 (2007)
Another victim of Baltar's Cylon allies.Ein weiteres Opfer von Baltars Verbündeten, den Zylonen. Crossroads: Part 1 (2007)
You know, the fact that she's having hallucinations is relevant to Baltar's defense.Die Tatsache, dass sie halluziniert, ist für Baltars Verteidigung relevant. Crossroads: Part 1 (2007)
He was quoting from Baltar's book.- Das war ein Zitat aus Baltars Buch. Dirty Hands (2007)
The President wants to take the fast track on Baltar's trial.Die Präsidentin will Baltars Verhandlung beschleunigen. The Son Also Rises (2007)
It's a waste of my time and energy flying Baltar's lawyer back and forth from Zephyr.Ich verschwende meine Zeit und Energie, um Baltars Anwalt zur Zephyr und zurück zu fliegen. The Son Also Rises (2007)
How do you intend to replace Gaius Baltar's defense attorney?Wie gedenken Sie, einen Ersatz für Gaius Baltars Anwalt zu finden? The Son Also Rises (2007)
It's hard enough watching them die in battle, but rickshawing Baltar's frakking attorney around? Frak that.Es ist schlimm genug, sie im Kampf sterben zu sehen, aber Rikscha für Baltars verfluchten Anwalt zu spielen? The Son Also Rises (2007)
And that means to help them expose Baltar for his crimes.Das bedeutet, du hilfst ihnen, Baltars Verbrechen bloßzulegen. The Woman King (2007)
Baltar's Cylon detector was a crock.Baltars Zylonendetektor war Schrott. He That Believeth in Me (2008)
Baltar's trial may have been the trigger, but this is a feeling I've been having for a while.Baltars Prozess war vielleicht der Auslöser, aber... das Gefühl habe ich schon vorher gehabt. He That Believeth in Me (2008)
Baltar's trial may have been the trigger, but this is a feeling I've been having for a while.Baltars Prozess war vielleicht der Auslöser, aber das Gefühl hatte ich schon vorher. Six of One (2008)
More of Baltar's crap?- Was ist das denn? Mehr von Baltars Mist? Escape Velocity (2008)
Looks to me like it was pretty well designed purely to stop Gaius Baltar's organisation.Mir scheint es eine Methode zu sein, um Baltars Organisation zu stoppen. Escape Velocity (2008)
- Baltar's heart was ephemeral.- Baltars Herz war vergänglich. Escape Velocity (2008)
Baltar's body was fragile in my hands.Baltars Körper war zerbrechlich in meinen Händen. Escape Velocity (2008)
Can you believe these people are actually buying into Baltar's crap?Können Sie es fassen, dass diese Spinner Baltars Schwachsinn glauben? The Road Less Traveled (2008)
I have come to believe in baltar's spiritual message.Ich fing an, an Baltars spirituelle Botschaften zu glauben. Guess What's Coming to Dinner (2008)
At one time, Admiral Adama supported Gaius Baltar's administration.Admiral Adama hat mal Gaius Baltars Regierung unterstützt. Sine Qua Non (2008)
You mean Dr. Baltar's machine.Du meinst Dr. Baltars Maschine. Battlestar Galactica: The Plan (2009)
Is Baltar's machine on the trash heap?Ist Baltars Maschine auf dem Müllhaufen? Battlestar Galactica: The Plan (2009)
Take Hera and go to Baltar's people.Nehmt Hera und geht zu Baltars Spinnern. Blood on the Scales (2009)
Baltar's gun breaking.Baltars Vereidigung. Islanded in a Stream of Stars (2009)
Or the political gain of Gaius Baltar again?Oder um Gaius Baltars politischen Vorteil, wie so oft? Daybreak: Part 1 (2009)
I don't think you've passed Gaius Baltar's test.Ich denke, Sie bestehen nicht mal Gaius Baltars Test. Daybreak: Part 1 (2009)
Then offered a goat slaughter calves in to please God.Und wenn seine Gabe aus den Herden sein soll, namentlich der Schafe oder der Ziegen für ein verbranntes Opfer, lasst ihm ein Maultier ohne Makel bringen. Und lasst ihn es an der nördlichen Seite des Altars töten, vor dem Herren. The Last Seven (2010)
The adulterers could sit on Cate's side of the aisle.Die Ehebrecher können auf Cates Seite des Altars sitzen. Love Unexpected (2010)
We turn now to breaking news in the Mediterranean, where we're receiving live images of a Chinese aircraft carrier sinking off the coast of Gibraltar.Jetzt kommen wir zu einer Eilmeldung aus dem Mittelmeer. Wir empfangen Livebilder eines chinesischen Flugzeugträgers, der vor der Küste Gibraltars versinkt. 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2014)
Although my great-uncle Wilhelm had a forehead the size of, like, Gibraltar.Obwohl mein Großonkel Wilhelm eine Stirn hatte, etwa von der Größe GibraltarsThe Wild Hunt (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTARS    AO1 L T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altars    (n) (oo1 l t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top