ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adventist*

AE1 D V EH2 N T IH0 S T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adventist, -adventist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adventist[N] สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says here that the first victim, Charlie Clayton, was a Seventh Day Adventist.มันอาจหมายความว่าเหยื่อรายแรก ชาร์ลีเคลย์ตััน น่าจะเป็นสมาชิกโบสถ์ Perennials (2012)
Well, Saturdays... I'm a Seventh-day Adventist.ก็วันเสาร์ฉันวันเสาร์มิชชั่น Hacksaw Ridge (2016)
He told me, "Out of 89 religious establishments in Reunion... there are 62 Catholic parishes, twenty pagodas... three mosques, and four Adventist temples.""Von den 89 Gotteshäusern auf der Insel Réunion sind genau 62 Kirchen katholisch, 20 Pagoden, 3 Moscheen und 4 Tempel der Adventisten." Mississippi Mermaid (1969)
Of course, all the great Seventh Day Adventist schools were represented, with their ban on dancing, gum chewing and bowling.Alle Colleges der Adventisten des 7. Tages waren vertreten. Bowling, Tanzen und Kaugummikauen ist verboten. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
Seventh Day Adventist College experience a good one.- Bist so fröhlich. Ja. Ich hab entschieden, dass ich mich auf die Zeit am Adventisten-College von ganzem Herzen freue. Here Comes the Son (2003)
Young Chui works for his father who builds Adventist hospitals.Der baut Krankenhäuser für Adventisten. Lorelai Out of Water (2003)
Then he will return to work for his father building Adventist hospitals.Danach baut er wieder mit seinem Vater Krankenhäuser für Adventisten. Lorelai Out of Water (2003)
Well, first off, I volunteered to work this table for the next two months. Plus, I told her I'd go to that Seventh Day Adventist college in Hartford - and live at home.Die nächsten 2 Monate werde ich freiwillig diesen Tisch betreuen, auf das Adventisten-College in Hartford gehen und zu Hause wohnen. Say Goodnight, Gracie (2003)
Between Seventh-day Adventist college... and mom's fascination with ordering on the Internet... my future looks very grim.Das Studium auf dem Adventisten-College, die Begeisterung meiner Mom für Internet-Käufe, meine Zukunft ist düster. The Fundamental Things Apply (2003)
There are no astronomy classes at Adventist College.Es gibt keine Astronomie am Adventisten-College. In the Clamor and the Clangor (2004)
I don't want to go to Seventh Day Adventist College anymore.Ich würde gern das Studium auf dem Adventisten-College abbrechen. In the Clamor and the Clangor (2004)
I also anticipate the words "Seventh-day Adventist College" will come up... so I'll go shopping for some Peter Pan collared shirts tomorrow.Ich bin auch darauf gefasst, dass das Wort "Adventisten-College" wieder auftaucht. Ich werde mir also gleich morgen anständige Blusen kaufen. A House Is Not a Home (2005)
I have contacts with the entire East Coast... Seventh-day Adventists entertainment circuit.Ich habe Kontakt zu allen Festkomitees der Adventisten des Siebten Tages an der Ostküste. A House Is Not a Home (2005)
Thanks for letting us rock the gym here at Whitfield Seventh-Day Adventist Church.Danke, dass wir hier im Gemeindesaal der Siebenten-Tags-Adventisten auftreten durften. The UnGraduate (2005)
And it's a million times better than that Seventh-Day Adventist tour.Das ist weit besser als die Seventh-day-Adventist-Tour. Lorelai? Lorelai? (2007)
Bible study twice a week, Adventist summer camp, no unclean meats or hydrogenated oils.Bibelstunde 2-mal die Woche, Sommerlager der Adventisten, kein unreines Fleisch und keine gehärteten Fette. Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
So you have the Lutheran, the Seventh-day Adventist, the Catholic, and a church divided is no church at all.Also gibt es die Lutheraner, die Sieben-Tage-Adventisten, die Katholiken und eine derart gespaltene Kirche ist überhaupt keine Kirche. Zeitgeist: Addendum (2008)
They became the Seventh-Day Adventists, a major religion.Sie wurden die Siebenten-Tags-Adventisten, eine Hauptreligion. Here Kitty (2009)
{\cHFFFFFF}Do you know who invented breakfast {\cHFFFFFF}cereal?Weißt du, wer Frühstücksflocken erfand? Die Siebter-Tag-Adventisten. Episode #1.3 (2011)
I don't know who's crazier-- these people or those Seventh-Day Adventists.Ich weiß nicht, wer verrückter ist. Diese Leute oder diese Siebenten-Tags-Adventisten. Livin' on a Prayer (2012)
I'm a Seventh-Day Adventist.Ich bin ein Siebenten-Tags-AdventistLivin' on a Prayer (2012)
Lots. Catholic, Methodist, Baptist, Seventh Day Adventist, a mosque.Katholische, Methodisten, Baptisten, Siebenten-Tage-Adventisten, eine Moschee. Ned Rifle (2014)
What do we say to being called the Seventh-Day Adventists?Wir wär's mit Siebenten-Tags-Adventisten? Tell the World (2016)
I make a motion that we call ourselves Seventh-Day Adventists.Ich beantrage, dass wir uns Siebenten-Tags-Adventisten nennen. Tell the World (2016)
(TRIUMPHANT MUSIC RISES)Im Jahr 1874 gab es etwa 7500 Adventisten, die meisten von ihnen im Nordosten der USA. Tell the World (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVENTIST    AE1 D V EH2 N T IH0 S T
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T IH0 S T S
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adventist    (n) ˈædvəntɪst (a1 d v @ n t i s t)
Adventists    (n) ˈædvəntɪsts (a1 d v @ n t i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
再臨派[さいりんは, sairinha] (n) Adventists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Adventist \Ad"vent*ist\, n.
     One of a religious body, embracing several branches, who look
     for the proximate personal coming of Christ; -- called also
     {Second Adventists}. --Schaff-Herzog Encyc.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top