ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abmachung*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abmachung, -abmachung-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we'd both know what the deal was.Damit wir beide wissen, wie die Abmachung lautet. Cowboy (1958)
I've never signed a contract or welshed on a deal in my life.Ich habe noch keinen Vertrag signiert oder eine Abmachung gebrochen. Cowboy (1958)
You made a deal with me.Wir hatten eine AbmachungCowboy (1958)
I believed you when you said you never welshed on a deal.Du hast gesagt, du hättest noch nie eine Abmachung gebrochen. Cowboy (1958)
- That's not our deal.- Das ist nicht die AbmachungCowboy (1958)
But a deal like that never works out in the long run.So eine Abmachung funktioniert auf lange Sicht nicht. Cowboy (1958)
- We made a deal.- Wir haben eine AbmachungThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
So that is our little arrangement?So läuft also unsere kleine AbmachungTouch of Evil (1958)
- Listen, if you knock somebody off, there won't be any little arrangement.- Wenn Sie jemanden umlegen, egal wen, dann gibt's keine AbmachungTouch of Evil (1958)
That wasn't part of the deal.Das gehört nicht zu unserer AbmachungA Personal Matter (1959)
We made a bargain.- Wir haben eine AbmachungA Personal Matter (1959)
I made a deal with Rodriguez.Ich hatte eine Abmachung mit Rodriguez. A Personal Matter (1959)
The trade route is ours, guaranteed by treaty with the king.Die Handelsstraße gehört uns, es gibt eine Abmachung mit dem König. Ben-Hur (1959)
Simply, I'd like you to tell me how much you know of our arrangements and how you've come by this information.Ich wusste gerne, wie viel Sie von unseren Abmachungen wissen. Und wie Sie es erfahren haben. North by Northwest (1959)
Here's another secret you and I can share.Treffen wir doch eine geheime AbmachungThe 400 Blows (1959)
That's the ag reem ent.- So lautet die AbmachungOne for the Angels (1959)
- We made a pact!Wir hatten eine AbmachungRocco and His Brothers (1960)
There it is, Melanie... a four million dollar agreement.Da haben wir's, Melanie, eine 4 Millionen Dollar AbmachungSeven Thieves (1960)
I HELD UP MY END OF THE BARGAIN, AND INSTEAD OF THE PAYOFF, ALL I GOT WAS THE RIVER.Ich habe unsere Abmachung eingehalten, doch statt der Bezahlung, bekam ich einen Tauchgang spendiert. The Four of Us Are Dying (1960)
You made a contract with us, so you'll do the job, and you'll do it right.Du hast dich an unsere Abmachung zu halten. Blast of Silence (1961)
You fulfilled your part of the bargain admirably.Sie haben Ihren Teil der Abmachung ausgezeichnet erfüllt. The Silence (1961)
"I knew i would not be able to keep "my part of the bargain..."Ich wusste, dass ich meinen Teil der Abmachung nicht einhalten konnte,..." The Silence (1961)
Isn't that against our rules?- Ist das nicht gegen unsere Abmachung? - Das klingt alles so vernünftig. Jules and Jim (1962)
There's been an understanding between the government and me, for 11 years, that I could raise my birds.Seit 11 Jahren besteht eine Abmachung zwischen der Regierung und mir: Ich darf meine Vögel aufziehen. Birdman of Alcatraz (1962)
I thought, we would have an agreement.Ich dachte, wir hätten eine AbmachungThe Devil and the Ten Commandments (1962)
Look, I thought we had a deal, huh?Wir hatten doch eine AbmachungExperiment in Terror (1962)
- The captain and I have an agreement.- Wir haben eine AbmachungExperiment in Terror (1962)
I said I'd work with you, but only if you keep your part of the bargain.Ich sagte, ich mache mit, aber nur, wenn Sie sich an die Abmachung halten. Experiment in Terror (1962)
You're referring, of course. to our little agreement.Sie meinen unsere kleine AbmachungHow the West Was Won (1962)
The thing for you to remember is that we made a deal.Du darfst nicht vergessen, dass wir eine Abmachung haben. Ride the High Country (1962)
You were in cahoots with them.Du hast Abmachungen mit den Kommunisten. Nackt unter Wölfen (1963)
I thought we had an agreement.Ich dachte, wir hätten eine AbmachungCharade (1963)
Wait a minute, hold it. Put it back the way it was before.Kehren wir zur ersten Abmachung zurück. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
But look here. Even if she does get all the money, this won't make any difference to our agreement.Aber selbst wenn er das ganze Geld bekommt betrifft das nicht unsere AbmachungIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
We made a deal.Wir haben eine AbmachungShock Corridor (1963)
That sounds very honourable but how does that fit in with your arrangements with Mansuh?Das klingt sehr ehrenhaft. Aber wie passt das zu deiner Abmachung mit Mansuh? The Long Ships (1964)
We make a bargain, or I cannot come.Wir treffen eine Abmachung, sonst kann ich nicht mitkommen. Zorba the Greek (1964)
Since your delivery service isn't quick, we're terminating our agreement.Da Ihr Lieferservice nicht schnell genug liefert, beenden wir die AbmachungWhat a Way to Go! (1964)
I'vedone everything you asked.Ich... ich tue doch alles! Halten Sie sich an die Abmachung, dann geschieht Ihrer Tochter nichts. Room 13 (1964)
Grandpa, we made a deal.Grandpa, wir haben doch eine Abmachung getroffen. Pike's Pique (1964)
I'm sorry, Grandpa, but we made a deal.Tut mir Leid, Großvater, aber wir hatten eine AbmachungPike's Pique (1964)
The doctor and I had an understanding.Der Doktor und ich hatten eine AbmachungThe Bedford Incident (1965)
That recognition is null and void if I happen to suddenly realize... that you are not of sound mind.Die Abmachung erlischt, sobald ich feststelle, dass Sie nicht mehr bei Verstand sind. The Cincinnati Kid (1965)
I'll make a bargain.Wir treffen eine AbmachungThe Collector (1965)
It's agreed.Wir haben eine AbmachungThe Collector (1965)
You keep your part of the bargain, I'll keep mine.Halten Sie Ihren Teil der Abmachung. Ich halte meinen. The Heroes of Telemark (1965)
I cancel our agreement.Ich annulliere unsere AbmachungUp to His Ears (1965)
Now, remember our bargain.Wir haben eine AbmachungG.I. Jeannie (1965)
Herman... now, supposing the horse you rode today was gentle and kind... and you and he had sort of... an under-the-table deal.Nimm mal an, das Pferd, das du reitest wäre sanftmütig und nett. Und ihr beide hättet 'ne Art geheime AbmachungBronco Bustin' Munster (1965)
HOGAN: Hegel, you're making a mistake. Go through with the deal and you're home free.Halten Sie sich an die Abmachung und Sie sind frei. Diamonds in the Rough (1966)

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmachung {f}arrangement [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf {m}; Kauf {m}; Abmachung {f}bargain [Add to Longdo]
Verabredung {f}; Abmachung {f}agreement [Add to Longdo]
Vereinbarung {f}; Abmachung {f} | Vereinbarungen {pl}; Abmachungen {pl}stipulation | stipulations [Add to Longdo]
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Abmachung /apmaxuŋ/ 
   arrangement; bargain; settlement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top