Search result for

*无*

(59 entries)
(0.0865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-无-, *无*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[呒, fǔ, ㄈㄨˇ] unclear; an expletive
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妩, wǔ, ˇ] charming, enchanting; to flatter, to please
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[庑, wǔ, ˇ] corridor, hallway; luxuriant
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] house
[怃, wǔ, ˇ] disappointed, regretful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[抚, fǔ, ㄈㄨˇ] to pat, to console; to stroke, to caress
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[无, wú, ˊ] no, not; lacking, -less
Radical: Decomposition: 一 (yī )  尢 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: []
[芜, wú, ˊ] weeds; overgrowth
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  无 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] weed

Japanese-English: EDICT Dictionary
無;[む, mu] (n) (1) nothing; naught; nought; nil; zero; (pref) (2) un-; non- [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一去影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一望[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, / ] as far as the eye can see (成语 saw) [Add to Longdo]
所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, / ] unheard of [Add to Longdo]
所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一览[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
不学[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
小补[bù wú xiǎo bǔ, ㄅㄨˋ ˊ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˇ, / ] not be without some advantage; be of some help [Add to Longdo]
人生短暂,学术[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
来去[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
影,去[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
全世界产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
六神[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits [Add to Longdo]
六亲[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
其乐[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy [Add to Longdo]
冷酷[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] cold-hearted; unfeeling; callous [Add to Longdo]
出没[chū mò wú cháng, ㄔㄨ ㄇㄛˋ ˊ ㄔㄤˊ, / ] to appear and disappear unpredictably [Add to Longdo]
[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, / ] have no other (choice, alternative etc) [Add to Longdo]
古人后来者[qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě, ㄑㄧㄢˊ ˊ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ˊ ㄌㄞˊ ㄓㄜˇ, / ] to surpass all others of its kind before and since; to have neither predecessors nor successors [Add to Longdo]
力大[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, / ] having matchless strength [Add to Longdo]
功德[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence [Add to Longdo]
劳而[láo ér wú gōng, ㄌㄠˊ ㄦˊ ˊ ㄍㄨㄥ, / ] to work hard while accomplishing little; to toil to no avail [Add to Longdo]
[bàn wú xiàn, ㄅㄢˋ ˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] semi-infinite [Add to Longdo]
卑之,甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
反脸[fǎn liǎn wú qíng, ㄈㄢˇ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to turn one's face against sb and show no mercy (成语 saw); to turn against a friend [Add to Longdo]
可有可[kě yǒu kě wú, ㄎㄜˇ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ˊ, / ] lit. can have it or can leave it; sth one prefers to avoid [Add to Longdo]
前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] unprecedented in history [Add to Longdo]
吾生也有涯,而知也[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
问心[wèn xīn wú kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] to have a clear conscience [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]
大公[dà gōng wú sī, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ˊ ㄙ, / ] just and fair [Add to Longdo]
[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless [Add to Longdo]
绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. [Add to Longdo]
奇丑[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
孤立[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help [Add to Longdo]
学海[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, / ] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
安然[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase) [Add to Longdo]
完美[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
寥寥[liáo liáo wú jǐ, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˊ ˊ ㄐㄧˇ, / ] not many; very few; a tiny number [Add to Longdo]
[shàng wú, ㄕㄤˋ ˊ, / ] not yet; not so far [Add to Longdo]
巧妇难为米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment. [Add to Longdo]
[jù wú bà, ㄐㄩˋ ˊ ㄅㄚˋ, / ] Big Mac (hamburger at McDonalds) [Add to Longdo]
平淡[píng dàn wú qí, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ ˊ ㄑㄧˊ, / ] ordinary and mediocre (成语 saw); nothing to write home about [Add to Longdo]
庸碌[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, / ] mediocre and incompetent [Add to Longdo]
强将手下弱兵[qiáng jiàng shǒu xià wú ruò bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧㄥ, / ] There are no poor soldiers under a good general [Add to Longdo]
征敛[zhēng liǎn wú dù, ㄓㄥ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄉㄨˋ, / ] to extort taxes excessively [Add to Longdo]
徒劳[tú láo wú gōng, ㄊㄨˊ ㄌㄠˊ ˊ ㄍㄨㄥ, / ] work to no avail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top